TASARIM MERKEZİ TEŞVİKLERİ İLE MUHASEBE UYGULAMALARI HAKKINDA BİLMEK İSTEYECEĞİNİZ HERŞEY

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

&

Gülçin GÖKÇEYREK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Projeleri,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Mali Rapor Uzmanı

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

06.12.2017

 

 

Tasarım Merkezi Teşvikleri;

 1. Tasarım İndirimi
 2. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki
 3. Sigorta Primi Desteği
 4. Damga Vergisi İstisnası
 5. Gümrük Vergisi İstisnası

 

1.Tasarım İndirimi:

Tasarım harcamaları Vergi matrahının tespitinde gider ya da maliyet olarak dikkate alındığı gibi aynı zamanda ilave olarak bu harcamaların %100’ü beyanname üzerinde matrahtan düşülür.

 • Tasarım Harcamaları:
 • İlk Madde ve Malzeme giderleri:

Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, yedek parça, prototip ve benzeri giderleri.

 • Amortismanlar:

Halen işletmede mevcut olup işletmenin hem diğer faaliyetlerinde ve hem de Tasarım faaliyetlerinde kullanılacak sabit kıymetlerin amortismanını Tasarım faaliyetlerinde kullanıldığı süreye isabet eden tutarı Tasarım gideridir.

Münhasıran Tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere iktisap edilen sabit kıymetin Ar-Tasarım faaliyetlerinde ne kadar süre kullanıldığına bakılmaksızın amortisman giderinin tamamı Tasarım gideridir.

 • Personel Giderleri:

Tasarım faaliyetleri ile ilgili olarak çalışılan süreye ait Tasarım personelinin istisna olup terkin edilecek olan stopaj vergisi hariç brüt ücreti ve işveren sigorta primi desteği hariç bakiye işveren sigorta primi ve işveren sigorta işsizlik priminden oluşan maliyeti ve tam zaman eşdeğer personel sayısının %10’undan fazla olmamak üzere destek personelinin aynı koşullarda oluşan ücret maliyetlerinin toplamı personel gideridir.

 • Tasarım Personeli: Tasarımcı ve Teknisyenlerdir.
  • Tasarımcı, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişilerdir. Bakanlık aşağıdaki linkinde yaptığı duyuruyla yükseköğretimden mühendis dışında dört yıllık lisans mezunu olanların da tasarımcı olabileceğini kabul ediliyor.

https://agtm.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-31-441.pdf?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BYom2mXMPRQ6pXuZCOuCEkQ%3D%3D

 

 • Teknisyen: Meslek Lisesi veya tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun Yüksek Okul mezunu kişilerdir.
 • Destek Personeli: Yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personellerdir.
 • Esas ücret dışında aynı zamanda personel ücret gideri sayılan ödemeler:
  • Personelin ay içindeki çalışmalarının tamamı proje kapsamında olması şartıyla nakden yapılan, ikramiye, yakacak parası, bayram parası, yemek yardımı ve kira yardımı gibi çeşitli adlar altında yapılan ek ödemelerde ücret matrahına dahil edilerek gelir vergisi stopaj teşvikine tabi ücret olarak değerlendirilir
  • Ay içindeki çalışmalarının tamamı Tasarım faaliyetleri kapsamında olan personelin, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri (yıllık ücretli izin sürelerine ait ücretlerin teşvik kapsamında olması için o personelin önceki bir yıllık çalışmasını tamamını (360 gün) proje kapsamında olması gerekir) ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerine isabet eden süreler de tam zamanlı eş değerin hesabında dikkate alınır ve dolayısıyla bu sürelere isabet eden ücretlerde teşvikten faydalandırılır.

Ancak; ay içinde kullanılan doğum, süt, evlilik, ölüm, mazeret izni gibi sürelere isabet eden ücretler teşvikten yararlandırılmaz.

 • Tasarım Merkezinin onayı ve Bakanlığa bildirilmesi şartıyla Tasarım Merkezi personelinin (destek personeli hariç) merkez dışında projelerle ilgili çalışmalara ait geçirilen sürelere isabet eden ücretler ile Tasarım Merkezinde daha önce en az bir yıl süreyle çalışmış olan personelin yüksek lisans yapmaları halinde bir buçuk yılı, doktora yapmaları halinde iki yılı geçmemek üzere ve Bakanlığın onayının alınması şartıyla merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin ücretler de gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında değerlendirilir.

Yüksek Lisans ve doktora yapmak için geçirilen sürelerin proje ile bağlantılı olması gerekmez.

 • Bu konuda tevsik sorumluluğu Tasarım Merkezi yönetimine ait olmak üzere, bu kapsamda teşvikten yararlanmış olan Tasarım personeline ait liste projeler itibariyle Bakanlığa sunulan yıllık faaliyet raporlarında bildirilir.

 

 • Optimal Tasarım Projesi Sayısı:
  • 2 yıllık süre içinde öz kaynaklarla finanse edilen toplam proje sayısı 10 uygundur. Tasarım projelerine TÜBİTAK – TEYDEB ile KOSGEB AR-Ge ve İnovasyon projeleri dahil edilmez.
 • Tam zaman eş değer personel sayıları:
  • Tasarım Merkezi için en az 10 kişidir.

Optimal personel sayısı

Bizce Tasarım Merkezinde ortalama 3-4 arası mühendis, 8-9 meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu teknisyen ile teknik kadronun %10 unu aşmayan (örneğin toplam teknik personel sayısı 13 ise %10’u 1,3 kişi. 2 destek personeline tamamlanır, küsurlar tama çıkarılır) 2 destek personel (muhasebeci, satın almacı ve pazarlamacı gibi) olmak üzere 15-16 personel garanti olması için uygun. Personel başına en az 10 m2 den 150 m2 ofis ve laboratuvar lokasyon olarak gerekiyor, giriş çıkışlar turnike ya da kartlı vb ile kayıt için kamera uygun.

 • Tam zaman eş değer personel sayısının hesabı:
  • Projede çalışan tüm personelin çalıştıkları günlerin üçer aylık toplamının, bir kişinin tam zaman üç aylık çalışmasına ait gün sayılarının toplamı olan doksan sayısına bölünmesi ile tam zaman eş değer personel sayısı bulunur. Bu sayı Tasarım Merkezi için 10’dan az olmamalıdır.

Örnek: Tasarım merkezinde 3 aylık geçici vergi döneminde;

5 kişi 28’er gün = 140×3= 420 gün.

6 kişi 25 gün =150 x 3= 450 gün

3 kişi de 20 gün ­= 60×3= 180 gün

olmak üzere merkezde toplam 14 personel çalışıyor (günde pazartesi-cuma 9 saat yada pazartesi –cumartesi 7,5 saat, haftada 45 saat normal çalışma süresi). Aylık toplam 350 gün, 3 aylık 1.050 gün çalışılıyor, 90’a bölersek 11,66 tam zaman eş değer Tasarım personel sayısı bulunur ve sorun yoktur. Önemli olan 10’nun altına düşmemesidir. Bu sayının firma tarafından devamlı kontrol edilip ilgili belgelerin muhafaza edilerek yapılacak denetimlerde bu hususun tevsik edilmesi gerekir.

 

 • Fazla mesai ücretleri teşvik kapsamında değildir. Haftada 45 ve ayda 225 saatin üzerindeki çalışmalar fazla mesai sayılır.
 • Hem Tasarım projelerinde hem de işletmenin diğer faaliyetlerinde çalışan personelin Tasarım projesinde çalıştığı süreye tekabül eden ücretleri teşvike tabi personel ücretidir.

Bu şekilde çalışan (yani her ay 30’ar gün çalışmayan) personelin hafta tatili, yıllık ücretli izin resmi ve genel tatil sürelerine tekabül eden ücretleri teşvik kapsamında değildir.

 • İş Kanunu’na göre haftalık normal çalışma süresi 45 saattir, Pazar hariç haftalık çalışma 6 gündür. İlgili ayda örneğin 4 Pazar varsa, 26 gün projede çalışmış olan personel çalışılmayan 4 günlük pazara tekabül eden ücreti de teşvik kapsamındadır. Ancak, örneğimiz olan bu ayda kişi 25 gün çalışmış olsa, çalışmadığı bir gün ile birlikte 4 Pazar ücreti de teşvik kapsamı dışındadır (4 Nolu Tebliğ), (İlgili ayda 5 Pazar varsa o takdirde projede 25 gün çalışmış oluyor).
 • Öte yandan ay içinde çalışmalarının tamamı proje kapsamında olmayan personelin çalıştığı saatler toplamı günlük çalışma saati olan 7,5 a bölünerek çalıştığı gün sayısı bulunur. Bu bölmede küsuratlar dikkate alınmaz. Örneğin personelin proje kapsamında çalıştığı saatler toplamı 190 ise; 190 / 7,5 = 25,33 çıkar ki, küsurat dikkate alınmayacağından bu personelin proje kapsamında çalıştığı gün sayısı 25 olarak 5746 Kanun kapsamında verilecek olan prim hizmet belgesinde 25 olarak bildirilir, eksik gün bildirimi olarak 5510 sayılı Kanun belirtilir. Geri kalan 5 gün ise 5510 sayılı Kanun kapsamında verilecek prim hizmet belgesinde 5 gün olarak bildirilir, eksik gün bildirimi olarak 5746 sayılı Kanun belirtilir.

 

Örnek olarak 2017’nin KASIM ayını alalım; – Ayın birinci günü Çarşamba olup ayın bu ilk kıst haftasında Çarşamba – Cumartesi arası 4 çalışma gününde en az 7,5 saatten 4 gün tam çalışılırsa veya Cumartesi çalışılmayan şirketlerde günde 11 saati geçmemek üzere örneğin; günde 10’ar saatten 3 gün çalışılarak günde 7,5 saatten 4 gün tam çalışılmış gibi olmak sağlanırsa,

 

– birinci kıst haftada 1-4 arası 4 gün x 7,5 = 30 saat

– ikinci tam haftada 6-11 arası 6 gün x 7,5 = 45 saat

– üçüncü tam haftada 13-18 arası 6 gün x 7,5 = 45 saat

– dördüncü tam haftada 20-25 arası 6 gün x 7,5 = 45 saat

– ayın kalan günleri 27-30 arası 4 gün x 7,5 = 30 saat

olmak üzere toplam 26 gün =195 saat çalışılırsa Pazar hariç ayın çalışma günlerinin tamamında günde en az 7,5 saat hesabıyla çalışıldığından ay içinde bulunan (5,12,18,26) 4 Pazar günüde çalışılmış gibi 4 gün x 7,5 saat = 30 saat olarak hak edileceğinden 26 normal çalışma günleri + 4 hak edilen pazar günleri = 30 gün 26 güne ait 195 saat + 4 pazara ait 30 saat = 225 saat Böylece Kasım ayında ayda 225 saatten 30 gün çalışılmış olur ve 30 prim hizmet günü bildirilir.

 

 • Merkezde görev alan personelin her ne kadar çalışma süresi aylık hesaplansa da Ar-Ge Yönetmeliğine göre ayrıca haftada 45 saat çalışma süresi dikkate alınmalı, örneğin bir haftadaki 45 saatin üzerindeki fazla mesai aynı aydaki 45 saatin altındaki eksik hafta çalışmasına sayılmamalıdır.

 

 • Merkez Dışında Geçirilen Süreler:

– Merkez dışında aşağıdaki konularda geçirilen süreler ile ilgili Sanayi Bakanlığına portal üzerinden ilgili ayın sonunda bildirim yapılması uygun olup, onaylanan süreler Merkezde geçirilen süre olarak kabul edilir.

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

 

 • Tasarım Merkezlerinde yabancı uyruklu personel de çalıştırılabilir.
 • Tasarım projeleri ile ilgili faaliyetlerde fiilen çalışan şirket ortaklarının ücretleri ve huzur hakları da stopaj teşviki kapsamındadır.
 • Kıdem ve ihbar tazminatları teşvike konu ücretlerden sayılmazlar.

 

Genel Giderler:

 1. Tasarım Merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme (posta, kargo, kurye ve benzeri giderleri dahil), nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan giderlerdir.
 2. Tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderlerde bu kapsamdadır.
 3. Ortak kira, bina amortismanı, bina sigortası, bina vergileri m² yüzölçümüne orantılı olarak belirlenir.
 4. Ortak aydınlatma giderleri m² yüzölçümüne veya ampul sayılarına göre, ortak ısıtma giderleri m² yüzölçümüne veya petek sayısına göre, ortak enerji giderleri makine kapasitesi ve makine saatine göre, ortak su giderleri, yemek giderleri, personel taşıma servis giderleri personel sayısına göre orantılı olarak belirlenir. Bunların dışında çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar genel giderler kapsamında değerlendirilmez.

Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler:

 • Normal bakım onarım giderleri hariç olmak üzere işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilecek toplam harcama tutarının %50’sini geçemez.

Vergi, Resim ve Harçlar:

 • Gelir veya Kurumlar Vergisi Matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilen vergi, resim ve harçları kapsar. Örneğin, doğrudan Tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.
 • Bu a, b, c, d, e ve f şıklarında belirtilen harcamaların tamamı Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim beyanname üzerinde yapılır. İndirim uygulaması hem geçici vergi dönemlerinde ve hem de yıl sonunda yapılır.
 • Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Tasarım Merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının %50’sine kadarı da indirim konusu yapılır. Bu indirimden yararlanmak için belirtilen kriterlerin herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlanması yeterlidir.
  • Bu kriterler;
   • Tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı
   • Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,
   • Uluslararası destekli proje sayısı,
   • Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personel sayısına oranı,
   • Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
   • Tasarım sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

Bu kriterlerin yerine getirildiği yıllık faaliyet raporu ekinde Bakanlıkça istenen belgeler ibraz edilerek tevsik edilmelidir. Yıllık faaliyet raporu firmalarca müteakip yılın mayıs ayı sonuna kadar verilmelidir. Bakanlık da bu raporları müteakip yılın haziran ayından itibaren incelemektedir.

 • Yıllık kazancın yetersiz olması halinde indirim konusu yapılamayan harcama tutarı ertesi yıla devredilir. Devredilen tutar Yeniden Değerleme Oranı ile değerlenerek dikkate alınır.
 • Tasarım indirimine tabi tutulan Tasarım harcamaları ayrıca aktifleştirilmek suretiyle amortisman yolu ile itfa edilir (giderleştirilir).
 • Aktifleştirme şu demektir; yapılan harcamalar ve giderler bir aktif hesapta biriktirilir. Bu hesap da 263 nolu Araştırma ve Geliştirme giderleri hesabıdır. Bu hesapta biriktirilen harcamalarla maddi veya gayri maddi bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması halinde biriken harcama tutarı Tasarım indirimine tabi tutulduğu gibi aynı zamanda doğrudan gider yazılabilir Daha önceki yıllarda veya dönemlerde indirim konusu yapılan harcamalar ile ilgili de herhangi bir işlem yapılmaz. Yani, yapılan indirimler geçerlidir ve proje başarısızlıkla sonuçlandı diye indirimlerle ilgili herhangi bir düzeltme yapılmaz.
 • Tasarım İndirimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren uygulanır.
 • Tasarım İndirimi Geçici Vergi Beyannamelerinde “Ar-Ge-/Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Md.3) bölümünde gösterilir.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinde “Ar-Ge/Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Md.3)” bölümünde gösterilir.
 • Tasarım indirimi, kazanç olursa ve Beyanname üzerinde indirime esas tutar oluşursa uygulanabilir. Yararlanılacak toplam Tasarım indirimi, yararlanılan indirim ile Yeniden Değerleme oranı ile değerlenerek ertesi yıla devreden yararlanılacak bakiye Tasarım İndirimi NAZIM HESAPLARDA takip edilmelidir.
 • Devreden Tasarım indirimi, beyannamenin “Ek Bilgiler bölümünde yer alan “Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge/Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Md.3) satırına yazılır.
 • AYRICA;
  • E-Beyannamedeki “Ekler” bölümündeki “Ar-Ge/Tasarım Bilgileri” kısmın doldurulması da gerekir.
  • Bu kısımda;
   • Türü: “Ar-Ge/Tasarım indirimi 5746 sayılı kanundan kaynaklanmıştır” diye yazılacak.
   • Proje Belgesinin Numarası: Her projenin numarası ayrı ayrı yazılacak.
   • Önceki Yıllarda Yararlanılan Tutar: önceki yıllarda yararlanılan Ar-Ge/Tasarım İndirimi tutarı yazılacak. Yok ise, tabii ki boş bırakılacak.
   • Cari Yılda Yararlanılan Tutar: Mevcut o yılın beyannamesinin “Ar-Ge/Tasarım İndirimi (5746 sayılı kanun md.3)” satırında yazılı olan tutar buraya da yazılacak.
  • Tasarım İndiriminden yararlanmak için YMM Raporu gerekir. YMM Raporu yıl sonunda tüm yıl için bir defa yazılır. Rapor müteakip yılın haziran ayı sonuna kadar Vergi Dairesine verilir. YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi imzalanmış ise Tasarım indirimi ile ilgili bilgilerin Tam Tasdik Raporunda yer alması şartıyla ayrıca YMM raporu yazılmasına gerek yoktur.
  • Tasarım projesi siparişe dayalı olarak ta yapılabilir. Böyle durumlarda sipariş veren ile siparişi yerine getiren Tasarım Merkezi sahibi firma Tasarım indiriminde %50-%50 faydalanır.
  • Sipariş veren Vergi Mükellefi olmadığı takdirde indiriminin tamamı Merkezin sahibi firmaya aittir.
  • Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin Md.8/(10)’a göre “Ar-Ge/Tasarım harcamalarının, işletmenin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge/Tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına imkan verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur”.

 

2. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki:

 • Stopaj Vergisi istisnası, muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden asgari geçim indirimi (AGİ) uygulandıktan sonra terkin edilerek uygulanır.
 • İstisna oranları;
  • Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95 (yüzde doksanbeş),
  • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90 (yüzde doksan),
  • Destek personeli ve diğerleri için %80 (yüzde seksen)
  • Stopaj vergisinden istisna olup, Muhtasar Beyanname üzerinde terkin edilecek tutarın bu kapsamdaki personelin her biri için ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamaya ilişkin bilgiler, Muhtasar Beyannamesi ekindeki “AR-GE, YENİLİK VEYA TASARIM KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM” tablosunda gösterilerek Muhtasar Beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilir.
  • Gelir Vergisi stopajı istisnasından Tasarım Merkezinin onay tarihinden itibaren faydalanılır.
  • Terkin Edilecek ve Terkinden sonra ödenecek Vergiye ilişkin uygulama ile Ar-Ge/Tasarım indirimine tabi toplam ücret maliyetine ilişkin uygulama örneği;
 1. Brüt Ücret = 10.000,00
 2. Sigorta Primi İşçi Hissesi (ax%14) = – 1.400,00
 3. Sigorta İşsizlik primi işçi hissesi (ax%1) = –    100,00
 4. Vergiye tabi ücret matrahı (a-(b+c) =   500,00
 5. Hesaplanan stopaj vergisi (dx%15) =   275,00
 6. Mahsup edilecek Asgari Geçim İndirimi (AGİ) =      133,31
 7. AGİ mahsubundan sonra kalan (e-f) =   141,69
 8. Terkin edilecek Tutar (gx%80) =      913,35
 9. Vergi Dairesine ödenecek tutar (g-h) =      228,34

Bordro Detayları:

1.400,00            Sigorta Primi İşçi Hissesi

100,00             İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi

913,35             Terkin Edilecek Stopaj Vergisi

228,34             Ödenecek Stopaj Vergisi

75,90             İstisna Edilen Damga Vergisi

133,31             Mahsup Edilecek Stopaj Vergisi (AGİ)

7.282,41            Ödenecek Net Ücret (8.500 – 1.275 – 75,90 + 133,31)

500,00             Mahsup Edilecek Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 puan indirimi (10.000 x %5)

100,00             Mahsup Edilecek Asgari Ücret Desteği (30 x 3,33)

675,00             Ödenecek Sigorta Primi İşveren Hissesi (10.000 x %7,75 – 100)

775,00             Mahsup Edilecek Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (10.000 x %7,75)

     200,00             Ödenecek İşsizlik Sigorta Primi İşveren Hissesi (10.000 x %2)

12.383,31            = Toplam

2.497,56            = Mahsup ve İstisnalar (913,35 + 75,90 + 133,31 + 500 + 100 + 775)

  9.885,75            = İşverene Maliyeti ve İndirime esas ücret gideri

12.383,31               (1.400 + 100 + 228,34 + 7.282,41 + 675 + 200)

 

3. Sigorta Primi Desteği:

 • Tasarım personelinin gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı maliye bakanlığı tarafından karşılanır.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteğinden Tasarım Merkezi onay tarihini takip eden aybaşından itibaren faydalanılır.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için Bakanlıktan alınan belge ile işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak müracaat edilmesi şarttır.
 • Tasarım projesinde çalışılan süreyle proje dışı çalışılan süreye ait prim hizmet belgeleri ayrı ayrı verilir. Bunun için personelin projede çalıştığı süreye ait ücreti ile proje dışı alanlarda çalıştığı süreye ait ücreti için ayrı bordrolar yapılması hesap kolaylığı bakımından uygun olur. Ayrıca ücret damga vergisi istisnası bakımından da bordroların ayrı ayrı yapılmasında fayda vardır.
 • Ayrı ayrı verilecek prim hizmet belgelerinde bildirilecek gün sayılarının çalışılan saat miktarına göre belirlenmesi uygun olur.
 • Haftalık normal çalışma günü, günde 7,5 saatlik çalışma ile 6 gündür. Dolayısıyla 1 (bir) ay, 6’şar çalışma gününden oluşan 5 haftadan oluşur. 6 x 7,5 = 45 haftalık çalışma saati x 5 hafta = 225 saat aylık normal çalışma zamanıdır. Personelin fiilen çalıştığı saatler toplamı 7,5’a bölünerek o personel için sigortaya bildirilecek prim gün sayısı bulunur.
 • Örneğin; personel ayda 225 saat tam çalışmış ise 225/7,5 = 30 gün, prim ödeme gün sayısı olarak bulunur ve bu kişiye hakettiği pazar günü tatil ücretleri de ödenmiş olur.
 • Örneğin; personel ay içinde projede 135 saat çalışmış ise 135/7,5 = 18 gün destek kapsamında sigorta primi için 5746 sayılı kanuna göre verilecek prim hizmet belgesinde prim gün sayısı olarak bildirilir.
 • Örneğin; personel ay içinde projede 140 saat çalışmış ise 140/7,5 = 18,66 rakamı çıkar ki çalışma günü küsuratlı olmayacağı için yine 5746 sayılı Kanun kapsamında verilecek prim hizmet belgesinde prim gün sayısı 18 gün olarak bildirilir ve eksik gün bildirimi açıklamasına “5510 sayılı kanun” yazılır. Kalan 12 gün ise 5510 sayılı Kanun kapsamında olarak proje dışı çalışmalara ait
 • prim hizmet belgesinde prim gün sayısı olarak bildirilir ve eksik gün bildirimi açıklamasına “5746 sayılı Kanun” yazılır.
 • Bu iki prim hizmet belgesi aynı Sigorta Sicil numarasından bildirilir ve sadece her birinde Kanun numarası belirtilir.
 • Prim Hizmet Tahakkuk fişinde;
  • İstisna edilen %5 Sigorta Primi İşveren Hissesi 5510 olarak ayrı ve istisna edilen %7,75 Sigorta Primi İşveren Hissesi 5746 olarak ayrı gösterilir.
  • Prim gün sayısı x 3,33 tutarında (örneğin; 30 prim ödeme gün sayısı x 3,33 = 100 TL. tutarında) Asgari ücret desteği tahakkuk fişinde yer almaz. Ancak, ödeme bu kadar eksik yapılır. Firma yapılacak bu eksik ödemeyi ödenecek sigorta priminden mahsup etmek üzere gerekli muhasebe kayıtlarını yapacaktır.
  • Sigorta prim desteği tutarları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle Sosyal Güvenlik kurumu tarafından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilir.

 

4. Damga Vergisi İstisnası:

 • 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.
 • Damga Vergisi İstisnası uygulanarak işlem yapan kurum ve kuruluşlar, örneğin; noterler, istisna sebebiyle ilgililere ödettirilmeyen veya ödeme sırasında tevkif edilmeyen damga vergisine ilişkin Maliye Bakanlığınca belirlenen bildirimi 5746 sayılı kanun 5 seri nolu genel tebliğ ekinde yer alan “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım faaliyetleri ile Siparişe Dayalı Projelere ilişkin olarak Damga Vergisi İstisnasından yararlananlara ait bildirimi” tablosunu, işlemin yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde ilgililerin gelir ve kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
 • Bu meyanda, münhasıran Ar-Ge/Tasarım projesi ile ilgili ücret bordrosu Damga Vergisinden müstesnadır.

Münhasıran bordroları ayrı yapılmayan proje personeli ücretlerinin damga vergisi istisnadan yararlandırılmaz.

 • 5746 Sayılı Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz.

 

5. Gümrük Vergisi İstisnası:

 • Tasarım projeleri ile ilgili olarak ithal edilen eşya gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. İthal edilen eşya Bakanlığın uygun göreceği eşyalardan oluşur. Bunun için Bakanlığa başvurularak Bakanlığın onayı alınmalıdır.

 

 • Tasarım Tescil Desteği:
  • Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri hibe olarak desteklenir. Bu destek tutarının fon hesabına alınması söz konusu değildir.
 • Öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri:
  • Prim ödeme yükümlülüğü görevlendirildikleri işverenlere ait olmak üzere tam veya yarı zamanlı olarak projelerde üniversitelerin izni ile öğretim elemanları görevlendirilebilir.
 • DENETİM:
  • Yıllık faaliyet raporları her yıl müteakip yılın mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur. Raporda eksik bilgi ve evrak bulunması halinde Bakanlıkça işletmeye bildirilir, işletme tarafından yapılan tamamlamalar en geç on iş günü içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur.
  • Tasarım Merkezlerinin izleme faaliyetine ilişkin işlemler her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre içerisinde tamamlanır.
  • Tasarım Merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir.
  • Ar-Ge Merkezi bulunan işletmelerce, bu merkezlerde çalışan personel listesini her bir ay bazında ayrı ayrı olmak üzere, geçici vergilendirme dönemlerini izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları Vergi Dairesine ve ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine verilir. TASARIM MERKEZİNDE DE VAR MI?
  • Tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.

Düzenleme ve Denetim Yetkisi:

Tasarım Merkezlerinde ,Tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri Bakanlığın Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Vergisel konularda Gelir İdaresi Başkanlığı, başvuru, izleme ve denetim konularında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sigorta prim desteğiyle ilgili hususlarda ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilidir.

 

MUHASEBE VE UYGULAMALARI:

 • Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin madde 8/(10) no.lu; “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge ve Tasarım indiriminin doğru hesaplanmasına imkan verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur” hükmüne göre, işletmeler mevcut Tek Düzen Muhasebe Hesap Planları içinde Ar-Tasarım projeleri için ayrı gruplar ve detaylarda hesaplar açıp Tasarım harcamalarını bu hesaplarda takip ederek her bir proje için indirime esas harcama tutarlarını hem her projeden ayrı ayrı ve hem de diğer faaliyetleri ile ilgili harcamalardan ve dolayısıyla satılan malın maliyetlerinden ayrı hesaplamak durumundadırlar.

 

 • ÖRNEK HESAP PLANI: (Bu hesap planı özet olup, işletmeler fiili durumlarına göre grup ve detay hesaplarını arttırabilirler).

 

263 01 =              1 No.lu proje Araştırma Geliştirme Giderleri

150 01 =              1 No.lu proje İlk Madde ve Malzeme

750 01 =              1 No.lu proje Araştırma ve Geliştirme Giderleri

750 01 001 =     Doğrudan İlk Madde giderleri

750 01 002 =      Yardımcı Madde giderleri

750 01 003 =      İşletme Malzemesi giderleri

750 01 004 =      Yedek Parça giderleri

750 01 005 =      Prototip ve benzeri giderleri

750 01 006 =      Makine Teçhizat Amortisman giderleri

750 01 007 =      Demirbaşlar Amortisman giderleri

750 01 008 =      Nakil vasıtaları amortisman giderleri

750 01 009 =      Bina Amortisman giderleri

750 01 010 =      Özel Maliyet İtfa payları

750 01 011 =      Sigorta Primi İşçi Hissesi

750 01 012 =      Sigorta İşsizlik Primi İşçi Hissesi

136 01 013 =      Terkin Edilecek stopaj vergisi

360 01 014 =      Mahsup Edilecek stopaj vergisi

750 01 015 =      Stopaj Vergisi

360 01 016 =      Ödenecek Stopaj Vergisi

136 01 017 =      İstisna Damga Vergisi

360 01 018 =      Mahsup Edilecek Damga Vergisi

136 01 019 =      Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

360 01 020 =      Mahsup Edilecek AGİ

750 01 021 =     Net Ücret

335 01 022 =      Ödenecek Net Ücret

136 01 023 =     Sig. Primi 5 Puan indirimi

361 01 024 =     Mahsup Edilecek 5 puan sig. primi

136 01 025 =     Asgari ücret desteği

361 01 026 =     Mahsup edilecek asgari ücret desteği

750 01 027 =     Sig. primi işv. hissesi

361 01 028 =     Ödenecek Sig. primi işv. hissesi

136 01 029 =      İstisna İşv. Sig. primi

361 01 030 =     Mahsup edilecek %50 İşv. Sig. primi

750 01 031 =      İşv.İşsizlik Sig. Primi

361 01 032 =      Ödenecek İşv. İşsizlik Sig. Primi

750 01 033 =      Kira Giderleri

750 01 034 =      Su Giderleri

750 01 035 =      Enerji Giderleri

750 01 036 =      Bakım Onarım Giderleri

750 01 037 =      Telefon Haberleşme Giderleri

750 01 038 =      Faks Giderleri

750 01 039 =      PTT Giderleri

750 01 040 =      Kargo Giderleri

750 01 041 =      Kurye Giderleri

750 01 042 =      Nakliye Giderleri

750 01 043 =      Sigorta Giderleri

750 01 044 =      Bilimsel Yayın Giderleri

750 01 045 =      Mesleki Destek Giderleri

750 01 046 =      Teknik Destek Giderleri

750 01 047 =      Test Giderleri

750 01 048 =      Laboratuvar giderleri

750 01 049 =     Analiz Hizmetleri Giderleri

750 01 050 =      Hukuki Danışmanlık Giderleri

750 01 051 =      Mali Danışmanlık Giderleri

750 01 052 =      Bilimsel Danışmanlık Giderleri

750 01 053 =      Gider yazılabilen Vergi, Resim ve Harçlar

257 01 054 =      Bina Birikmiş Amortismanları

257 01 055 =      Makine Teçhizat B. Amortismanları

257 01 056 =      Demirbaş B. Amortismanları

257 01 057 =     Nakil Vasıtaları B. Amortismanları

268 01 058 =      Özel Maliyet İtfa payları

268 01 059 =      Haklar itfa payları

751 01 060 =      1. No.lu proje Giderleri Yansıtma Hesabı

630 01 061 =      1. No.lu proje araştırma ve geliştirme giderleri

549 01 062 =     Temel Bilimler Destek Fonu

361 01 063 =     Ödenecek Sig. Primi İşçi Hissesi

361 01 064 =     Ödenecek İşsizlik Sig. Primi İşçi Hissesi

260 01 =              Elde edilen 1. No.lu Hak

602 01 065 =      Diğer Satış Gelirleri

623 01 066 =      Diğer Satışların Maliyeti

622 01 067 =      Satılan Hizmet Maliyeti

256 01 068 =      Diğer Duran Varlıklar

…………….… =      ……………………….

…………….… =      ……………………….

 

ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI:

 • Ayda 10.000.-TL. Brüt Ücreti olan ve ilgili ayda 30 gün hesabıyla tam zaman çalışan ve AGİ = 133,31 olan ve stopaj vergisi istisnası %80 olan bir personelin bordro tahakkuku ve ilgili muhasebe kayıtları;

750 01 011 / 361 01 063                              = 1.400,00

750 01 012 / 361 01 064                              =    100,00

136 01 013 / 360 01 014                              =    913,35

750 01 015 / 360 01 016                              =    228,34

136 01 017 / 360 01 018                              =      75,90

136 01 019 / 360 01 020                              =    133,31

750 01 021 / 335 01 022                              = 7.282,41

136 01 023 / 361 01 024                              =    500,00

136 01 025 / 361 01 026                              =    100,00

750 01 027 / 361 01 028                              =    675,00

136 01 029 / 361 01 030                              =    775,00

750 01 031 / 361 01 032                              =    200,00

Yansıtılacak Ücret Gideri Toplamı            = 9.885,75

 

263 01 / 751 01 60 = 9.885,75

———————————————

İlk madde ve Malzeme Giderlerinin 10.000,00 TL olduğu farzedilirse;

750 01 001 / 150 01         = 10.000,00

263 01 / 751 01 60   = 10.000,00

———————————————

Genel Giderlerin 20.000,00 TL olduğu farzedilirse;

263 01 / 751 01 60  = 20.000,00

———————————————

Dışardan Sağlanan fayda ve hizmetlerin 15.000,00 TL olduğu farzedilirse;

263 01 / 751 01 60  = 15.000,00

———————————————

Vergi, Resim ve harçlar 3.000,00 TL ise;

263 01 / 751 01 60  = 3.000,00

———————————————

Çeşitli Amortismanlar Toplamı 2.000,00 TL ise

263 01 / 751 01 60  = 2.000,00

———————————————

Bu şekilde 263 01 hesapta 1 No.lu proje için biriken Araştırma ve Geliştirme Giderleri Toplamı 59.885,75 TL olmaktadır ve bu harcamalar sonucu bir maddi veya gayri maddi iktisadi kıymet oluşmamış veya proje başarı ile sonuçlanmamış ise, harcamalar tutarı doğrudan gider yazılır.

 

Muhasebe Kaydı:

750 01 / 263 01 = 59.885,75

630 01 061 / 751 01 60 = 59.885,75

———————————-

Bir gayri maddi hak elde edilmiş ise:

260 01 / 263 01 = 59.885,75 virmanı yapılır.

Bu hak 5 yılda eşit taksitlerle itfa edilir

1.yıl itfası: 750 01 / 268 01 59 = 11.977,15

630 01 061 / 751 01 60 = 11.977,15

 • Elde edilen hak için patent alınırsa, patentte belirtilen sürede itfa edilir.
 • Gayri maddi hak satılırsa;

623 01 066 / 260 01 = 59.885,75

120 hes. / 602 01 065 = 59.885,75

(İncelemeli patent satışı KDV’den istisnadır).

 • Gayri Maddi Hak Kiralanırsa;

622 01 067 / 268 01 59 (yıllık) = 11.977,15

120 hes / 602 01 065 = 11.977,15

(İncelemeli patent kiralanması KDV’den istisnadır)

 • Proje sonucunda bir sabit kıymet elde edilmiş ise;
  • Bu sabit kıymet satılacak olursa;
   • 256 01 068 / 263 01 = 59.885,75 virmanı yapılır satılıncaya kadar amortisman ayrılmadan bu hesapta bekletilir ve satıldığında bu hesaptan çıkış yapılır.
  • Üretim sürecinde kullanıldığı takdirde;
   • 253 / 263 01 = 59.885,75 virmanı yapılır ve tebliğde belirlenen cinsine uygun ekonomik ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
  • Tasarım projeleri devam ederken Amortisman ayrılmaz.
  • Malzeme sarfları mutlaka stok hesaptan yapılmalıdır. Malzemenin sarf yeri fatura geldiğinde belli olsa bile doğrudan gider hesabına kayıt yapılmaz. Önce stoka alınır, stoktan çıkış yapılır.
  • Personel giderlerinin tahakkukunda istisna edilen vergi ve sigortalar için netleştirme yapılarak bakiyelerinin kaydedilmesi doğru değildir. Bu istisna rakamlarını önce ilgili gider hesaplarına gider kaydedip, sonra bu kadar da gelir yazılması usulü de doğru değildir. Bu istisna rakamları gelir ve gider hesaplarını ilişkilendirmeden kayıtlarda takip edilmelidir.
  • Hangi projeye ne kadar yazılacağı belli olan genel gider faturaları doğrudan 750’li hesaplara kaydedilebilir. Hangi projeye ve ne kadarı gider yazılacağı fatura geldiğinde belli olmayan genel giderler önce 770’li hesaba kaydedilir. Bilahare uygulanan dağıtım anahtarına göre 750/771 şeklinde yansıtma yapılır.

 

TASARIM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ NAZIM HESAPLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ:

95010 / 95110 = Yararlanılacak Tasarım İndirimi / Karşılığı

95011 / 95111 = Yararlanılan Tasarım İndirimi / Karşılığı

95012 / 95112 = Yararlanılamayan Tasarım İndirimi / Karşılığı

95013 / 95113 = Tasarım İndirimi değerleme farkı / Karşılığı

95014 / 95114 = Değerlenmiş Devreden Tasarım İndirimi / Karşılığı

 

FİRMANIN OLASI KAZANCI

Deneyimlerimize göre başvuruda iki yıllık ruhsat süresi için 10’nun altına düşmeyen tasarım projeleri için yıllık toplam harcama ve gider toplamı 1-1,5 milyon TL civarında olabileceğini varsayıyoruz. Bu durumda;

–  1 milyon X %20 vergi oranı ile ortalama 200 bin vergi avantajı,

– 15 – 16 personele ait SGK işveren prim payının yarısı ile (yani genelde %7,75) ve stopaj istisnası  desteği (teknisyen ve mühendisler için %80, yüksek lisansı bitirenler için %90, doktoralı için %95) yıllık toplam 150 bin TL,

– Projesi biten 1 milyon Ar-Ge harcamasının aktifleştirilerek 5 yılda amortisman yoluyla itfası ile yıllık yaklaşık 40-50 bin TL vergi avantajı,

– Böylece toplam firmaya yıllık 400 bin TL ya da aylık 30 bin TL civarında menfaat sağlanmaktadır. Bu bağlamda merkez kurarak sadece vergisel teşviklerden yararlanılmaktadır. Ancak bize göre aşağıdaki linkte tanımlanan onaltı destek programının başlangıç noktasıdır.

http://www.abdanmerymm.com/wp-content/uploads/2017/10/AR-GE-TASARIM-MERKEZ%C4%B0N%C4%B0N-BA%C5%9ELANGI%C3%87-NOKTASI-ONALTI-ADIM.pdf

 

 

AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT:

 • 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
  • Kabul Tarihi: 28/02/2008
  • Resmî Gazete Tarih: 12/03/2008, Sayı: 26814
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
  • Resmî Gazete Tarih: 10/08/2016, Sayı: 29797
 • Yönetmelik Değişikliğine Dair Yönetmelik
  • Resmî Gazete Tarih: 14/02/2017, Sayı: 29979

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Genel Tebliğ

  • Resmî Gazete Tarih: 24/03/2009, Sayı: 27179

BKK (BAKANLAR KURULU KARARLARI):

  • Bölge dışında geçen sürelere ilişkin 2016/9091 sayılı BKK
  • İlave Ar-Ge İndirimine ilişkin 2016/9092 sayılı BKK
  • AR-GE MERKEZİ Asgari personel sayısına ilişkin 2016/9093 sayılı BKK
  • Tasarım faaliyetlerinin kapsamına ilişkin 2016/9096 sayılı BKK

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ 30.09.2016 TARİHLİ TEBLİĞLERİ:

 • Gelir vergisi stopaj teşviki 4 seri nolu 5746 sayılı Kanun Genel Tebliği
 • Damga vergisi istisnası ile ilgili 5 seri nolu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği
 • Kurumlar Vergisi Uygulaması ile ilgili 6 seri nolu 5746 Sayısı Kanun Genel Tebliği

 ÖZELGELER:

 • 06.2011 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi: Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.02-5746/3-43
  • Ay içinde çalışmalarının tamamının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olması halinde
  • İkramiye, yakacak parası, bayram parası, yemek yardımı, kira yardımı gibi çeşitli adlar altında yapılan ek ödemelerinde ücret matrahına dahil edilerek gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması gerekmektedir.
 • 06.2011 Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı;
  • Ar-Ge Merkezinde kullanmak üzere alınan; masa, sandalye, buzdolabı, kahve makinesi, su sebili vb. demirbaşlara ilişkin amortisman giderlerinin Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilerek indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
 • 09.2011 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı;
  • Ar-Ge faaliyetlerinde fiilen çalışan şirket ortaklarına bu çalışmaları karşılığında ödenen ücretler gelir vergisi stopaj teşvikinden faydalanır.
 • 11.2011 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı;
  • Ar-Ge faaliyetlerine fiilen katılan şirket ortağı veya yönetim kurulu üyelerine bu çalışmaları karşılığında ödenecek ücretler için teşvik hükümlerinin uygulanması mümkündür.
 • 11.2011 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı;
  • KV Beyannamesinde zarar olsa bile sonraki dönemlerde Ar-Ge indiriminden yararlanabilmek için, söz konusu beyannamede gösterilen Ar-Ge harcaması tutarına ilişkin YMM tasdik raporunun belirtilen süreler içerisinde bağlı bulunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekir (müteakip yılın 30 Haziran tarihine kadar).
 • 12.2011 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı; Sayı: B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-205-301
  • Ar-Ge çalışmaları ve idari çalışmaların bir arada yürütüldüğü,
  • Kira giderleri, temizlik, su, telefon, elektrik ve faaliyetin devamını sağlamak için yapılan diğer giderler gibi ortak giderlerin dağıtım anahtarı kullanılarak 750 hesabı ile 770 hesapları arasında paylaştırılması mümkün bulunmaktadır.
 • 02.2012 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı; Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.02-5746/3-37
  • Tam zamanlı çalışan Ar-Ge personelinin eğitim, teknik inceleme ve bunun gibi yurtiçinde ve yurtdışında çalıştığı sürelere ait ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanır.
  • Tam zamanlı çalışan personelinin sadece hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri gelir vergisi stopajı istisnasına tabi olup, ay içinde kullanmış olduğu doğum, süt, evlilik, ölüm, mazeret izni, resmî tatil günleri ile raporlu olunan süreler gelir vergisi stopaj teşvikinin hesabında dikkate alınmayacaktır.
 • 08.2011 Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı; Sayı: B.07.1.GİB.4.41.15.01-KUK-2010/22-122
  • 5746 Sayılı Kanun kapsamında Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hissesi tutarının ne şekilde değerlendirileceği ve muhasebeleştirileceği hk.
 • Damga Vergisi İstisnası ile ilgili;
  • 3 Seri No.lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği R.G. Tarih: 07/07/2009, Sayı: 27281