2016 YILI İÇİN ONAYLANAN TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE PROJELERİNİN HARCAMA VE GİDERLERİ İÇİN AR-GE İNDİRİMİ YMM TASDİK RAPORU GEREKMİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

13.06.2017

 

 

Ofisimize gelen talepler arasında 2016 yılına ait onaylanan TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge projelerine ait dönem raporlarında tanımlanan harcama ve giderlere uygulanan Ar-Ge indirimi için YMM Tasdik raporu düzenlememiz istenmektedir. Ancak, Ar-Ge yönetmeliğinin 9/3 maddesinde “…Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri haricinde kalan projeler ve Kanun kapsamında destek ve teşviklerden yararlananlar için ayrıca yeminli malî müşavir tasdik raporu aranmaz.” hükmü yer aldığından 2016 yılı için YMM tasdik raporu düzenlenmesi söz konusu değildir.

 

Aynı maddede ise “…Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri … projelerinde Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri projeleri için yukarıda sayılan belgelerin beyannameyle birlikte ayrıca verilmesi istenilmez.” Tam tasdik sözleşmesi olmayan merkez mükellefleri için bu rapor verilmelidir.

 

9/4 maddesinde ise “…Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgelere tam tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 

41 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği’ne göre, Ar-Ge indirimi tasdik raporunun ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde yani en geç Haziran ayı sonuna kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.