AR-GE KANUNUNDA 1 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN YENİ İYİLEŞTİRMELERLE TEKNOKENT FİRMALARININ CAZİBESİ ÇOK ARTIYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

12.03.2016

 

GİRİŞ

Teknoloji Geliştirme Bölgesi(TGB)  ya da  Teknokent veya Teknopark; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel organizasyonlardır (Kaynak: TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-BST-).

2001 yılından 2.8.2015 tarihine kadar 4691 sayılı yasayla 61 Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuş olup, sektör ağırlıklarına göre sıralaması aşağıdaki gibidir:

– Yazılım ve Bilişim

– Elektronik Sanayi

– Savunma Sanayi

– Tasarım

– Medikal Bio Medikal

– Biyoteknoloji

– İleri Malzeme

– Telekomünikasyon

– Tıp

– Otomotiv

– Kimya

– Çevre

– Enerji

– Makine

TEKNOKENTLERİN TEKNOKENTTEKİ FİRMALARA AVANTAJLARI

– Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar‐Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.  Muafiyet ve istisnalardan yararlanılabilmesi için Vergi Dairesine yapılacak başvuru dosyasına yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükelleflerinin Bölgede yer aldığını ve mükelleflerin faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenir, aksi takdirde istisna uygulanmaz.

– Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.

– Bölgede çalışan Ar‐Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Ancak muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar‐Ge personeli sayısının yüzde onunu aşmamalıdır.

– 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre personelin dışarıda geçirilen sürelerin %100’ü aşağıdaki resimde görüldüğü gibi muafiyet kapsamına alınmıştır.

21

Bakanlığın sunumundan;

Tasarım Faaliyetlerı1

– Teknokent firmalarında istihdam edilen personele uygulanılacak olan gelir vergisi stopaj istisnası doktoralılar için %95,  yüksek lisanslar için %90 olmak üzere arttırılmış diğerleri için %80’de sabit tutulmuştur.

– 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 Sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda birçok uygulama benzerlik göstermekle beraber, firmaların her iki kanunun kapsamına girmesi durumunda uygulamada ne yapacaklarına ilişkin hususlar net değildi ve firmalar Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alıyorsa 5746 sayılı kanundan faydalanamıyorlardı. Düzenleme ile firmalara seçim hakkı verilmiş olup,  5520 sayılı Kanun, 193 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden yararlanmak isteyenler, bu durumu Maliye Bakanlığına ve Bölge yönetici şirketine eş zamanlı olarak bildirimle yapabilme imkânı sağlanmıştır. 

– 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ve Kanunun Uygulanması kapsamında bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar‐Ge ve Destek personeli ile 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu uyarınca ücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50 si maliye bakanlığı bütçesine karşılanan ödenekten karşılanır.

– Destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zamanlı Ar‐Ge personelinin yüzde onunu geçemez.

– Bölgede yer alan firmalar, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar‐Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar‐Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

– 19 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Teknolojik Ürün yatırımı için gerekli olan Teknolojik Ürün Kriterleri “Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi” formatı ile belirlenmiş olup, firmalardan gerekli bilgiler istenmektedir.

– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulmuş olan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalar için aşağıdaki resimde görülen vergi indirimi getirilmiştir.

 

Bakanlığın sunumundan;

20

 

 • Bakanlığın sunumundaki bilgilere göre; Öncelikli ve stratejik sektörlerde İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca bazı teknokentlerin yüksek kira bedeli istemesinden dolayı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde kira üst limitlerinin gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenmesi de alınan kararlar arasındadır.

 

SORUNLAR

-03 Nisan 2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı kurumlar vergisi genel tebliği (Seri No:1) TGB ‘lerde yazılım ve Ar‐Ge faaliyetlerinde bulunan şirketlerin bu faaliyetleri sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabii tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlandırılabilecektir. Bu oran % 20-25 civarındadır.Dolayısıyla AR-GE projesi ile  prototip üretildikten ve proje başarı ile sonlandırıldıktan sonra destekler sona ermektedir.

-Bölge içinde teknolojik ürün yatırımı yapılması halinde, bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar‐Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

-Bu bakımdan teknokentlerdeki firmaların seri üretimi esnasında SGK ve vergisel teşvikleri yoktur.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Teknokent firmaları her şeyden önce her an aşağıdaki programlarda Ar-Ge projeleri yapmalarını öneririz.

 1. İlk ay 1 adet TÜBİTAK Ar-Ge projesi vermek, kabulünde de her an yürüyen 3 adet projenin olmasını programlayarak, özellikle personel maaşları için hibe desteklerinden yararlanmak.
 2. KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi vermek (özellikle şahıs ve kollektif şirketler için),
 3. Avrupa Birliği H2020 Konsorsiyum ve tekli başvurulabilinen yeni KOBİ aracı programı ile EUREKA Ar-Ge projelerine hazırlık yapmak.

Yukarıdaki Ar-Ge projelerinden ortaya çıkan prototipin ticarileşme, seri üretim yatırımı ve vergisel teşvikler için aşağıdaki destek programlarına başvurmak:

 1. İlk TÜBİTAK Ar-Ge projesinin bitişini takiben KOBİ’ler için KOSGEB Endüstriyel Uygulama programını başlatmak.
 2. Ar-Ge projesinin çıktısı olan prototipin seri üretim yatırım destekleri için Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının Teknoyatırım NACE koduna giriyorsa, olası çağrılar için hazırlık yapmak. Girmiyor ise, girecek yeni ürünler tasarlamalarını sağlayarak NACE kodlarının iyileşmesine yardımcı olmak.
 3. TÜBİTAK’a ilk Ar-Ge projesi verilme aşamasında incelemeli patent  ya da olumlu raporlu faydalı model başvurusunda bulunmasını sağlamak. Ayrıca alınmış incelemesiz ya da raporsuz belgelerin revizyonu yapılarak, koruma süresi boyunca elde edilen karın yarısı için kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak.
 4. İlk proje prototipinin seri üretimi için 5.bölge yatırım teşvik belgesi  başvurusu yapmak.
 5. İlk prototiple ilgili tekno tanıtım-pazarlama, teknolojik ürün belgesi çalışmaları yapmak.
 6. Endüstriyel tasarım için Ekonomi Bakanlığının Tasarım Merkezi programına başvurmak.
 7. Teknokentteki firmaların tasarım ağırlıklı olarak tasarlanıp  bünyelerinde yeni düzenleme ile TASARIM MERKEZİ kurmalarını öneririz. Bu durumda teknokent dışına verecekleri tasarım hizmet faturasının yarı bedelini teknokent firması,diğer yarısını hizmet alan firma vergi matrahından düşebilecektir.
 8. Yeni düzenleme ile yurt dışından nitelikli yabancı personel çalıştırılması için prosedürleri en aza indirmek için işin sorumluluğunu BST Bakanlığı üstlendiğinden firmaların şimdiden hazırlık yapmalarında yarar var.

Not: Destek programlarının ayrıntılı açıklaması şu linkte yapılmıştır: http://www.abdanmerymm.com/ar-ge-ve-yatirim-tesvik-modelini-isleterek-ekonomimizin-gelismesinde-sorumluluk-tamamen-firmalarin-uzerinde-11-adimli-denenmis-basarili-model-analizi.html

 

SONUÇ

Çağımız bireysel bilgi çağı değil, entegrasyon bilgi çağı olup, yeni modeller oluşturmak bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Teknokent firmalarının prototipinin ticarileşme ve seri üretim aşamasında yatırım teşvikleri ile vergi avantajlarından yararlanmak için sürekli Ar-Ge projeleri vermelerini öneririz.