AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİRKEN DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

08.08.2017

 

Son gün 14.08.2017 olan ikinci geçici vergi beyannamesi veren firmaların Ar-Ge yada Tasarım Merkezi yapılanması mevcut ise aşağıdaki hususlara Ar-Ge Yönetmeliğinin 9. Maddesine göre dikkat edilmesi gerekiyor:

– Ana gruplar itibariyle muhasebe kayıtları yapılır. Geçici vergi döneminde indirim konusu yapılacak ise 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabından 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma hesabına oradan da 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına aktarılarak aktifleştirme gerekiyor.

– Kayıtlar proje bazında ve alt harcama ve gider kalemleri itibariyle yapılır,

– Personel giderleri; proje bazlı, geçirilen süre vs. ayrıntılı düzenlenir. Ayrıntılı personel listesi özellikle ar-ge merkezinde 15 asgari tam zamanlı personel sayısının kontrol ve izlenmesi açısından geçici vergi döneminde vergi dairesine ve SGK’ya verilmesi gerekiyor (Tasarım merkezinde asgari tam zamanlı personel sayısı 10’dur).

Dışarıdan alınan test, laboratuvar, analiz danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin liste ile malzeme, genel giderler, alet-teçhizat amortisman listesi yıl bazında veriliyor.

– Genel giderler proje bazlı dağılımı gerekiyor.

 

– Ayrıca;

E-Beyannamedeki “Ekler” Bölümündeki “Ar-Ge Bilgileri” kısmının doldurulması da gerekir.

Bu kısımda (sekmede);

Türü; “Ar-Ge indirimi 5746 sayılı kanundan kaynaklanmıştır” diye yazılacak

Proje Belgesinin Numarası: Her projenin numarası ayrı ayrı yazılacak.

 

 

 

Not: Ar-Ge yada Tasarım Merkezi harcama ve gider kalemleri ile ilgili liste düzenlemeyi ofisimizi arayarak bilgi edinebilirsiniz.