AR-GE YA DA TASARIM MERKEZİ PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BİRİ OLAN H2020 NEW SMES INSTRUMENT PHASE 1 PROJE ÖNERİSİNİN YAZILMASI İÇİN DENEYİMLERİMİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

26/12/2016

GİRİŞ

KOBİ’lerin tek başına başvurabilecekleri 2017 yılının birinci çağrısı 15 Şubat 2017 tarihinde kapanıyor. Bizler hem firmalar hem de ülkemiz için faydalı olalım diye bu konudaki deneyimlerimizi sizlerle tartışmak istedik. Çünkü bilimsel ilerleme; bildiklerimizi kendimizde saklamayıp, ancak  sözel ya da yazılı kamuya mal edip, eleştirel tartışmaya açmakla ve bu yolla hatalarımızı elemek yoluyla olur. Aşağıda deneyimlerimize göre faz 1 proje önerisi  formatının nasıl yazılabileceği konusundaki varsayımsal önerilerimiz yer almaktadır.

FAZ 1 PROJE ÖNERİSİNİN KRİTİK UNSURLARININ DOLDURULMASI

 1.1. Objectives:

*Describe the objectives of your overall innovation project ant the subsequently expected outcome. Describe the industrial/economic/social problem to be solved and/or business opportunity you intend to address.

Bizce buraya Sean McCarthy’nin tanımladığı aşağıdaki 5 ana sorunu smes’e uyarlayıp cevaplayarak başlamalı:

‐ Sıkıntı nedir? Hangi problemi çözmeyi deniyoruz?

‐ Avrupa önceliği var mı? Sorun ulusal seviyede çözülür mü ?

‐ Problem halihazırda yerli ve/veya yabancı muadiller (rakipler) tarafından çözümlendi mi? Yetersiz kalınan hususlar nelerdir?

‐ Niye şimdi proje veriyoruz? Projeyi şu anda tamamlamayıp geciktirirsek nelerle karşılaşırız?

‐ Niye biz sorunun çözümüne talibiz? Bunun için en iyi konsorsiyuma sahip misiniz (ya da smes de bize göre  yeterli personel ve ekipman alt yapısı ve tecrübemiz projeyi gerçekleştirmeye müsait mi?)Kaynak: Sean McCarthy,how to write a competitive proposal for framework 7, watermans printers ltd,cork, Ireland,2007

Böylece birkaç paragrafla ifade edilecek bu 5 sorunun cevabı ile hakem devamını okumak için pozitif  ya da negatif etkilenmektedir.

Mevcut durum analizinden sonra kısaca amaç, strateji ve hedefler kısaca tanımlanmalıdır.

1.3.Concept and Approach

*Explain how your innovative solution will solve the problem and/or use the business opportunity.

Bize göre burada teknolojik iyileşmenin ürün yeniliği üzerindeki etkisi statik ve dinamik düzeyde ele alınabilir. Projede öngörülen yenilikçi unsurlar için de bir yandan teknolojik bileşenlerdeki mevcut durum / yenilikçi durum mukayesesi yaparak , projenin özgün yönleri ortaya çıkar. Diğer yandan mevcut ve yeni proses işleyişindeki  sistem elemanları arasındaki etkileşim mukayesesi yapılır. Yukarıdaki ekonomi örneğindeki proses iyileşmesine bir örnek verecek olursak, faiz farkı azaltılarak ve sıcak paraya uygun bir giriş vergisi konarak ülkeye sıcak para girişi sınırlanırsa, kur yükselir, ihracat artarken ithalat nisbi olarak azalmaya başlayarak, cari açık kapanır, yerli sanayi  ve istihdam gelişir, gelir seviyesi artarak ülkenin tasarruf seviyesi artar vs. Burada görüldüğü gibi hem ihracat, yerli üretim, istihdam gibi proses unsurlarında iyileşme vardır hem de sistem bütününün proses işleyişinde iyileşme vardır.

Tekim’den sayın Elif Baktır’ın İSO seminerinde verdiği bilgilere göre, eğer proses işleyişinde (ya da mimari işleyişinde) bir değişiklik olmadan teknolojik bileşenlerde güçlendirilmiş bir iyileşme varsa (örneğin Tüplü TVde Herz’in yükselişi) artımsal bir teknolojik yenilikten söz edilir. Eğer proses işleyişi sabitken  örneğin tüp yerine plazma gelirse, modüler teknolojik yenilikten söz edilir. Proses işleyişinde mimari bir iyileşme yanında teknolojik bileşenlerde de iyileşme olursa ,mimari teknolojik yenilikten söz ediliyor, örneğin LED’li TV(mimari yenilik hakkında bkz.: Rebecca Henderson, MIT,and Kim Clark,Harvard University, in Architectural Innovation,1990) .Hem

teknolojik bileşenlerde hem de proses işleyişinde yani mimari işleyişinde  yepyeni tasarım söz konusu olursa, örneğin Smart TV gibi, radikal teknolojik yeniliklerden söz edilir.

*Describe the positioning of the business innovation project, e.g. where it is situated in the spectrum from ‘idea to application’, or from ‘lab to market’. Refer to Technology Readiness Levels where relevant.

Bizce burada Teknoloji Olgunluk Seviyelerinin 1’den 5’e kadarki kısmı için neler yapacağımız anlatılır. Örneğin:

We will conduct degree works from TRL 1 to TRL 6 in TRL degrees in the project suggestion. (Application idea). See  section 3.1 Work Package description.

LITERATURE SEARCHING AND EVALUATION

1.As a result of pre work before the project obtained all patents, articles will be grouped and gathered together. Especially in European Union countries

2.Articles and patents researches will be deepened and alternative articles to be found.

3.Will be searched about technologies that are used in European Union countries and other markets firms and machines,

4.Will be searched technologies, methods, patents at www.freepatentsonline.com

5.Will be communicated with Patent search institutes especially Swedish Patent Agency and below websites;

http://www.sciencedirect.com/

http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager

TECHNOLOGICAL FEASIBILITY STUDY AND ASSIGNMENT

1.Meetings will be carried out about technological fields and methods,

2.Meetings will be carried out about marketing points of project output,

3.According information from literature searching and evaluating ;personnel education disciplines , personnel infrastructure , appointments, targets and expectations will be determined.

4.Project proposal will be evaluated with firms R&D knowledge and R&D facilities.

PRE-STUDIES OF PROJECT

At this point all system and units will be reassessed by simulation (the simulated environment) before project proposal entry to the system.

FINANCIAL FEASIBILITY

Will be revised analysis of the costs.

For decision for making project; Literature research, patent research, article research, financial studies, financial feasibilities, market research, profitability, value-added products and export data evaluating the benefits, benefit analysis and the optimum point (profitability, competition, technological advances, new R & D projects criteria) will be evaluated and determined . After the results will be decided making projects.

Describe what you want to achieve in the feasibility assessment. Explain the approach and methodology, distinguishing, as appropriate, activities linked to assess the technological/technical/practical feasibility and economic viability (e.g. market studies, customer survey, etc.).

Proje yazma her şeyden önce bilimsel bir faaliyettir. Şu anda geçerli olan bilimsel yöntem büyük oranda K.R.POPPER’in bilimsel mantık ve bilimsel yöntemine dayanmaktadır. Buna göre bilimsel yöntem aşamaları “S1‐>DÇ‐>HE ‐>S2 şeklinde sıralanabilir. Bu bilimsel yöntem tüm çalışma alanları için uygulanabilir. Proje yazma faaliyeti olarak  spesifik alanımızı tanımlarsak, burada;

Rekabetçi piyasada firma olarak karşılaştığımız, bizi sıkan ve negatif etkileyen sorunlar bizim projemizin çıkış noktasıdır. POPPER’e göre yaşam ve dolayısıyla proje faaliyeti her şeyden önce bir sorun çözme faaliyetidir. Süreç, sorunun kendisiyle ve bunun bir sorun olmasının nedenleriyle başlamaktadır. Sorun faydalı bir durumsal faktördür.

Bizim sorun (S1) için önerdiğimiz teknolojik yöntem ve deneme çözümleridir. Firmanın mevcut durumuna ve yerli/ yabancı muadillere(rakiplerine) göre farklı yeni özgün önerilerdir. Bu çözüm önerileri, konusunda uzman olmayan kişilerin göremediği türden sorun çözme durumlarıdır. Deneme çözümleri çok sayıda yani çoklu olmalı, tek çözüm varsa bir araştırmadan söz etmek mümkün değil, bu çözüm olsa olsa bir yatırım faaliyetidir. Çözümler (amaçlar, hedefler, başarı ölçütleri) ne denli açıklıkla formülleştirilmiş olursa olsun, onlara eriştirmeyi sağlayacak araçlar da olmalıdır. Bu gibi araçlar yoksa yaratmak gerekir. Aksi takdirde ne denli iyi olsalar da amaçlar gerçekleştirilemez. Burada amaç‐araç(yöntem)  uyumu olmalıdır.

Üçüncü aşamayı proje terminolojisi ile ifade edersek, bizim deneme çözümlerine karşı; kavram geliştirme, tasarım aşaması ve uygulama düzeyinde yaptığımız eleştiril analiz, mühendislik çalışmaları, laboratuvar ve bilgisayar ortamındaki doğrulama çalışmaları ve imalat sürecindeki geçerlilik testleri yoluyla, geçerli olabilecek çözümler dışında uygun olmayan teknolojik çözüm ve yöntemlerini ortadan kaldırmadır. Ön seçimini yaptığımız teknolojik çözümlerin öngörülen ve öngörülmeyen belirsizliklerini, risklerini eylem  planları aracılığıyla eleme sürecidir(ar-ge sistematiği ve unsurları). Deneysel ön çalışmaların ve devamındaki çalışmaların yanlış çıkması sık rastlanan bir durumdur. Uygulamalar ilerledikçe teknolojik çözümlerin, gerçekliğin önünde sınanması ve deneyin ışığında da düzeltilmesi gerekir. Üstelik bazı istenmeyen ve beklenmeyen yanlışlar, ancak uygulamadaki sonuçların eleştirel bir biçimde incelenmesiyle tanınabilir. Çünkü bu bağlamda girişeceğimiz her eylemin amaçlanmamış ve istenmeyen sonuçlar vermesinin de olası olduğunu göz önünde tutmamız gerekir. Örneğin rekabetçi bir konum elde etmek için ürünümü farklılaştırırsam, piyasada başka firmaların taklitleri ile ürün fiyatım daha sonra düşer. Oysa bu durum, benim hedefim değildir. Bu bakımdan projelerin yönetiminde eleştirel bir uyanıklık gösterilmesi ve projelerin Hata‐Eleme yoluyla sürekli düzeltilmesi gerekir.

Bilimsel faaliyet veya proje çalışmaları sonucunda varılan ve içinden yeni sorunların ve iyileştirilmelerin çıktığı durumdur. Başlangıç koşullarından farklı çözüm çıktılarıdır. Bilimsel faaliyet ya da proje çalışmaları sonucu istediğimiz sonuca ulaşamayarak başarısız olsak bile, (S2) her zaman (S1) den farklıdır. Döngüsel değildir. Çünkü öğretici olarak bize bir sonraki Ar‐Ge çalışmasında neleri yapmamamız gerektiğini ortaya çıkarır.

Not: Bu açıklamalarda <Bryan Magee’nin Karl POPPER’in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, Remzi

Kitabevi, İstanbul,1982 kitabından yararlanılmış olup,ayrıca POPPER’n “the logic of scientific discovery,YKY yayınlarından “daha iyi bir dünya arayışı” ile “ hayat problem çözmektir” eserlerinden yararlanılmıştır.

*Explain  the  envisaged  solution  (products,  processes,  services  etc.)  and  highlight  the advantage of your (expected) solution with respect to competing solutions; how does it provide more added value to potential customers? Provide a preliminary comparison with alternatives solving the same or similar problems. If appropriate, compare to state-of-the- art research and known commercial initiatives. This could include costs, environmental benefits, ease-of-use or other features.

Bizce burada projemizin başarı ölçütlerinin mevcut muadillere göre mukayesesi yapılmalı.Başarı kriterleri için SMART yöntemini kullanabiliriz.  SMART’ın açılımı: Specific: Hedefimizin belirli olması, Measurable: Ölçülebilirlik, Attainable: Ulaşılabilir hedefler, Realistic: Gerçekçi hedefler, Time: Hedeflere zaman koyma.

* Describe the type of market, e.g. niche market or high volume market. What is the estimation of total available market size and growth rate (mature of growing marktet) ? What are the market trends ? Describe if and how your Project addresses European and/or global markets.

Projemizin Avrupa piyasasına,ana kullanıcı ile son kullanıcılara olan pozitif etkileri anlatılmalı.Projemizin mevcut piyasa üzerindeki yıkıcı(disruptive) etkisi vurgulanmalı.

*What is the relevance and rationale of the innovation Project for the management team of the SME (or lead SME(s) in a consortium)

Bizce personel alt yapımız iyice anlatılmalı,hangi disiplinlerle çalışıldığı belirtilmeli,özellikle firmamızın teknolojik çekirdek yeteneği öne çıkarılmalıdır.

What is expected growth potential of your solution in therms of turnover, employment, market size, IP management, sales , return on investment and profit

Projemizin ticarileşme boyutu dönemler itibariyle anlatılmalı.Örneğin:

The project output is projected to be launched on the foreign markets (too). We want to sell machine 50.000Euro

Period of launching of the project on the domestic market since its starting (Months): 4

Period of launching of the project on the foreign market since its starting (Ay): 6

The end of 1st Year, The end of 3rd Year, 5th Year and After of your establishment following the completion of the project

Total expected domestic sale revenue (TL)

Total expected foreign sale (export) revenue (TL)

Expected increase of domestic sale revenue (%)

Expected increase of foreign sale revenue (%)

Expected increase of domestic market share (%)

Expected increase of foreign market share (%)

The automatic  x device assembly machine which is the project output, will ensure a 100% market share since there is no other competitor in  x sector.

The machine to be developed will have a destructive technology since it is somehow revolutionary because it is hygienic, ergonomic, value-added product. A sale strategy focused on export is considered for foreign sectors and especially for European Union countries, xxxxxxxxx

* How does the proposed work in Phase 1 of the SME instrument fit into the overall plan to reach market ?

The works performed in Phase 1, are somehow based on the principle of preparation of the feasibility report for Phase 2. The works to be carried out for Phase 1, are between 1-6 at the TRL level. Following successful works to be performed in Phase 1, Phase 2 will be launched. In Phase 2 works between 6-9 at TRL degree will be carried out and production and prototype study will be revealed. And then will be at MRL level.

b) Intellectual Property, knowledge protection and regulatory issues

* Explain key knowledge (IPR) items and who owns them. Refer to the results of any patent search carried out. Have you conducted a “freedom to operate analysis”, and if “yes” what has been the result?

The patent researches revealed that here are no similar works in terms of the innovations offered by the machine submitted in the project offer.

3.Implementation

Bize göre örnek bir iş paketi aşağıdaki şekilde oluşturulabilir:

3.1 Work Plan- Work package and deliverable

Table 3.1 a:  Work package description

Work Package Title        Feasibility Study

Description of work (where appropriate, broken down into tasks), lead partner and role of participantsObjectives

NOT: BİZCE YUKARIDAKİ ŞU KISMI BURADA DAHA DETAYLI YAZABİLİRİZ:

*Describe the positioning of the business innovation project, e.g. where it is situated in the spectrum from ‘idea to application’, or from ‘lab to market’. Refer to Technology Readiness Levels where relevant.

Deliverable:

Feasibility report, including a business plan (brief description and month of delivery)

  • Article research
  • Patent research
  • Literature results
  • Technological readiness
  • Budget feasibility
  • The designing and calculation in all units
  • Business reports

3.1 Organization Chart   

SONUÇ

Ar-Ge, İnovasyon ve Yenilik faaliyetleri ile uğraşan bizler için uluslararası projelere katılmak ve başarı sağlamak önemli hedeflerimizden biridir. Bu bağlamda H2020’de hakemlik yapan makine mühendisi bir profesör hocamızla işbirliği yapmamız yanında Madrid ve Brüksel’de yerleşik ve başarılı danışmanlık şirketleriyle işbirliği içine girdik. H2020 faaliyetlerine katılım maliyetleri ile  danışmanlık hizmet faturalarının çoğunu da TÜBİTAK karşılıyor. Lütfen bizimle temasa geçerek, 15 Şubat 2017 tarihinde kapanacak faz 1 çağrısı için işbirliği yapalım ve ayrıca bu işbirliği ile H2020 konsorsiyum projelerine iştirak edelim.

Ar-Ge merkezi ile tasarım merkezi çalışmalarının yoğunlaştığı şu dönemde bir yıl öncesine göre aşağıdaki performans kriterlerinden biri olan uluslararası destekli proje sayısındaki % 20 artışla, artan ar-ge harcama ve giderlerinin yarısı ek olarak vergi matrahından indirilebilecektir.

performans kriterleri

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuatı” (http://btgm.sanayi.gov.tr/userfiles/file/arge%20reform%20paketi/5746%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Kanun%20ve%20Uygulama%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20Sunumu%20.pdf)