AR-GE YA DA TASARIM MERKEZLERİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER İLE TÜBİTAK’A VERİLEN PROJELER DIŞINDA İŞLETMELERİN KENDİ ÖZKAYNAKLARIYLA YÜRÜTECEKLERİ AR-GE PROJELERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

15.02.2017

 

 

 

YENİ UYGULAMA

Ar-Ge ya da Tasarım Merkezlerinde yürütülen projeler ile TÜBİTAK’a verilen projeler dışında işletmelerin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirecekleri projelere ilişkin Ar-Ge İndiriminden yararlanması için Bakanlığa başvurmaları gerekmektedir. Bakanlıkta öz kaynakla finanse edilen projelerin Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin tespiti için aşağıdaki işlemleri yapması söz konusudur.

 

– Ar-Ge indiriminden faydalanılmaya başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar, Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak Bakanlıkça belirlenecek formata uygun şekilde projeye ilişkin hazırlanacak başvuru formu, Bakanlığa elektronik veya yazılı olarak gönderilir.

 

– Başvurusu yapılan proje, Bakanlık tarafından genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra, bilimsel olarak incelenerek münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığının tespit edilmesi için TÜBİTAK’a gönderilir.

 

– Proje, TÜBİTAK tarafından aşağıdaki hususlar çerçevesinde incelenir ve değerlendirilir:

a) TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belgeler de istenilmek suretiyle söz konusu başvuruyu incelemek üzere konusunda uzman en az iki akademisyen hakem olarak görevlendirilir.

b) Hakemler tarafından, başvuruya ilişkin incelemeler doğrultusunda değerlendirme raporları hazırlanır.

c) TÜBİTAK tarafından, değerlendirme raporları dikkate alınarak, projenin yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığına ilişkin sonuç yazısı hazırlanır.

 

– Başvurunun Bakanlık tarafından TÜBİTAK’a gönderildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde Bakanlığa iletilen sonuç yazısının bir örneği başvuru sahibine Bakanlık tarafından gönderilir. Başvuru sahibi, olumlu sonuç yazısının bir örneğini gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verir.

 

YENİ DÜZENLEME İLE PROJELERİN BİLİMSEL YÖNÜNE ÖZELLİKLE VURGU YAPILIYOR

– Yeni düzenlemede dışarıdan sağlanan hizmetler kapsamına “bilimsel danışmanlık hizmeti” dahil edilerek, bu konuya verilen önem ortaya konulmuştur. Bizler de bu konunun önemini vurgulamak için çok sayıda makalemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz (Bkz link: http://www.abdanmerymm.com/ar-ge-ya-da-tasarim-merkezi-projeleri-bilimsel-yonteme-gore-nasil-olusturulmalidir.html).

 

– Öte yandan TÜBİTAK tarafından yapılacak sorgulamada “bilimsel olarak incelenerek münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığının tespit edilmesi” hükmü ile incelemenin bir alt bileşeni olarak bilimsel yön de vurgulanmaktadır.

 

MERKEZDE YÜRÜTÜLEN PROJELERDE İLAVE EDİLEN HARCAMA VE GİDERLER

–    Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; yol, konaklama, gündelik gibi giderler.
  Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ait posta, kargo, kurye ve benzeri giderler.
 Büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler.

 

 

NOT: Konuyla ilgili yayınlanan 14.02.2017 tarihli Yönetmeliğe ilişkin link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170214-7.htm