BAĞ-KUR’LU FİRMA SAHİBİ/ORTAĞIN TÜBİTAK –TEYDEB AR-GE PROJELERİNDE GÖREV ALMASI BİZCE UYGUN BİR SEÇİMDİR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

Gülçin GÖKÇEYREK & Buse ARSLAN

Ar-Ge ve Yenilik Mali Rapor Denetim Uzmanları

 ggokceyrek@gmail.com

busekabal@gmail.com

 

 

 

GİRİŞ 

Son zamanlardaki firma ziyaretlerimizde TÜBİTAK –TEYDEB Ar-Ge projelerini konuştuğumuz özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerde firma sahip ya da ortakları çoğu kez mühendis ve Bağ-Kur’lu olmaktadır. Firma ortaklarının mühendis ya da deneyim sahibi olmaları projelerin personel alt yapısı ve personel giderlerinin proje bütçesi içindeki payı açısından önemlidir (proje bütçelerinin malzeme ağırlıklı özellik taşıması Ar-Ge unsuru ve sistematiği üzerinde negatif etki yapmaktadır). Uygulamada Bağ-Kur’lu firma ortaklarının projelerde isimlerinin yer almadığını, kendilerine ücret tahakkuk ettirilmediğini, buna karşın huzur hakkı aldıklarını gözlemlemekteyiz. Bize göre Bağ-Kur’lu firma sahip/ortaklarının TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge projelerinde görev almaları uygun olur.

TÜBİTAK-TEYDEB  AR-GE  PROJELERİNDE BAĞ-KUR’LU ORTAĞIN GÖREV ALMA PROSESİ

TÜBİTAK mevzuatına göre Ar-Ge projelerinde firma ortaklarının görev almaları halinde  süreç adımları şöyle olmalıdır:

  1. İlkin projede yer alacak firma ortaklarının görevlendirilmesi ile ilgili proje ismi, başlangıç ve bitiş tarihleri, görev tanımları ve alacakları aylık brüt ücretleri kapsayan Genel Kurul Toplantı Tutanağı kararı alınarak notere tasdik ettirilir (Bkz. Ekteki örnek).
  2. Bu brüt ücret M011 formuna işlenir. Bir ortağa ilişkin örnek vermek gerekirse; varsayalım brüt ücret aylık 3.500 TL olarak belirlenmiş, projeye harcayacağı zaman yani Ar-Ge terminolojisiyle adam/ay oranı 0,33 ve aylık Bağ-Kur prim ödemesi 500 TL ise, formdaki personel maliyeti şu şekilde hesaplanır:

Brüt Ücret 3.500 TL.

Toplam Maliyet 3.500 TL.

Adam/ay oranı 0,33 x 3,500 =1.155 TL aylık proje maliyeti (Bağ-Kur prim ödemesi proje personel maliyetine dahil edilmez).

  1. Proje onaylanıp destek talep aşamasına gelinerek mali rapor hazırlanırken ilgili ortağın desteğe tabi personel gideri G011 formunda şu şekilde hesaplanır:

 

Brüt Ücret 3.500 TL * 0,33 = 1.155 TL.

G.Vergisi %15= 1.155 * 0,15 = 173,25 TL.

Stopaj İstisnası %80 = 173,25 *0,80 = 138,60 TL.

Damga Vergisi = 27 TL.

Toplam = 165,60 TL

Toplam Maliyet = 3.500 – 165,60 = 3.334,40  TL

Aylık Maliyet = 3.334,40 * 0,33 = 1.100,00 TL.

 

 1507 KOBİ Ar-Ge Projelerinde personel giderleri  %75 desteklenirken,  Sanayi Ar-Ge Projelerinde mikro ve küçük işletmelerde  % 90, orta ölçekli işletmelerde % 75 destek oranına tabidir.

Not: Pratik yaşamda,  firma ortakları projede görev alırlarsa  ortalama  % 15 gelir vergisi stopajı ödeyerek ek bir maliyet ile karşı karşıya kalmalarına karşın, bizim görüşümüz:  TÜBİTAK’tan  aylık bir gelire kavuşmaları yanında muhasebe sistemleri de bir düzene girmektedir.

Projede görev alan Bağ-Kur’lu ortaklara öngörülecek ücretlerde TÜBİTAK-TEYDEB destek programının Uygulama Esaslarında eğitim durumu ve çalışma süresine göre belirlenen aşağıdaki  katları dikkate alınır:

Brüt asgari ücretin;

– Lise mezunu ve altı personel için üç (3),

– Ön lisans mezunu için dört (4),

– Lisans veya yüksek lisans mezunu için, lisans mezuniyet tarihi ve proje başvuru tarihi arasında geçen süre;

– 48 aydan az ise altı (6),

– 48 ay ve üstünde ise on (10),

– Proje konusu uzmanlık alanlarından herhangi birisinde doktora derecesine sahip personel için ise oniki (12) kat olabilmektedir.

TÜBİTAK’a her ay birer Ar-Ge projesi verilerek kısa vadede her an yürüyen 3  Ar-Ge projesi  olup, Bağ-Kur’lu ortak her birinde görev alması halinde, her bir projede kısmi kullanım 1/3 yani adam ay oranı 0.33 olursa, toplam adam ay oranı (1) olur) .Bizce bu önemli bir destektir.

Aynı anda yürüyen onaylanmış 3 Ar-Ge projesi için örnek: Brüt ücret 3.500 TL, Muhtasar 525.-TL, 3 proje halinde ve adam/ay oranı (1) olursa 1507 programından % 75 destek oranı ile 2.475 TL aylık TÜBİTAK desteği, 1501 programından mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lerde % 90 destek oranı ile aylık 2.970 TL (orta ölçeklide % 75 oranla aylık 2.475 TL) destek alabilmektedir. Bizce bu seçenek çok rasyoneldir.

4. Yeminli Mali Müşavir mali raporda ilgili personel giderini tasdik ederken şu belgelere ve muhasebe kaydına bakarak kontrol eder:

Bağ-Kur Prim ödemeleri, aylık ücret bordroları, Muhtasar Beyannamesi, tahakkuk fişi ve vergi alındısı, ücret ödemesine ait banka dekontu, Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 335, 360, 361 muavin dökümleri, ayrıca 750 ve 263 muavinler.

 

SONUÇ

Bağ-Kur’lu ortak projede görev alırsa hem proje maliyet yapısı iyi olmakta, hem TÜBİTAK’tan destek almakta hem de onaylanan personel gideri aldığından muhasebesi düzgün hale gelerek bilançoda ortaklardan alacaklar hesabının işlemesi riskini önlemede katkı sağlanmaktadır. Ayrıca ortakların Ar-Ge giderleri geçici vergi ve kurumlar vergisi matrahından %100 Ar-Ge İndirimi olarak düşülebilmektedir

 

EK  : GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karar No’su : ………..

Karar Tarihi: …./…./20…

Karar Konusu: AR-GE PROJESİNDE GÖREV ALACAK ŞİRKET ORTAKLARINA ÖDENECEK ÜCRET

Toplantıya Katılanlar: Şirket Ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır:

TÜBİTAK–TEYDEB………………..numaralı “……………………………………………………………………………………” isimli Ar-Ge projesinin yürütücüsü olarak atanan Şirket Müdürü …………………………….. , Ar-Ge Projesi süresince yani 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında aylık brüt 3.500,00.-TL. (üçbinbeşyüz) ücret ödenmesine;

karar verilmiştir.

 

—————–            —————             —————

Şirket Müdürü           Şirket Ortağı            Şirket Ortağı

Etiketler: