Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (BSTB) çok faydalı geçtiğine inandığımız Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat Uygulamaları Bilgilendirme Seminerinde elde ettiğimiz izlenimler

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

24.08.2016

 

 

Bizim ilgilendiğimiz konularla ilgili başlıca çıktılar aşağıdaki gibidir. Toplantının linki http://btgm.sanayi.gov.tr/userfiles/file/arge%20reform%20paketi/5746%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Kanun%20ve%20Uygulama%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20Sunumu%20.pdf

 

1) Tasarım Merkezlerindeki ürünün fonksiyonelliğini ve kullanımında yenilikçi oluşturan tasarım projeleri yer almalıdır. Bu projelerde yer alacak Tasarım ve prototip harcamaları tasarım gideri olarak ele alınır. Bunlarla ilgili personel, malzeme, alet/teçhizat, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler tasarım merkezine ait elektrik, su, kiraya isabet eden giderler olarak kabul edilir. Buradaki teşvikler SGK, gelir stopaj, %100 Ar-Ge indirimi ve üçüncü ülkelerden ithal edilecek eşyada gümrük vergisi ve damga vergisi istisnası var. Yönetmeliğe göre tasarım merkezinde görev alan personel TÜBİTAK projelerinde görev alabilir yeter ki o teşvikler mükerrer kullanılmasın. Bize göre TÜBİTAK projeleri ar-ge unsuru da taşıdığından tasarım merkezi projelerine dahil edilmez.

2) Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım üçü bir arada olduğundan TÜBİTAK’a verilen projeler Ar-Ge Merkezi raporlarında gösterilir.

3) Ar-Ge veya Tasarım Merkezinde fikri mülkiyet hakkı müşteriye ait olan Ar-Ge ve Tasarım çalışmaları sipariş alan ve sipariş verenlerde %50 – 50 Ar-Ge indiriminde kullanılıyor.

4) Yurtdışı müşterilerinin Ar-Ge veya Tasarım talepleri Türkiye’de mükellefiyetleri olmadığı için merkezlerin kestiği fatura bedelinin tamamı %100 vergi matrahından düşülür.

5) Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde aşağıdaki alanlarda sorumluluk Merkez Yönetimine ait olmak üzere merkez dışındaki çalışmaları Ar-Ge teşviklerinden yararlanır. Bunun için merkezi yönetimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına örneğin ay sonlarında hangi personelin hangi projeler için hangi gerekçeyle görev aldığını Bakanlığa bildirip izin alması gerekiyor.

Genelde ay sonunda Merkez dışındaki çalışmaları için Ar-Ge projesiyle ilişkili olduğu belirtilerek Bakanlığın onayına sunulur. Onaylanması halinde müteakip ayın 25 ine kadar verilecek Muhtasar Beyannamesinde dışarıda geçirilen zamanla ilgili Ar-Ge teşviklerinden yararlanılır.

 

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Personeli;

– Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları

– Diğer Ar-Ge / Tasarım Merkezlerinde yapılan çalışmalar

– Saha araştırması

– Bilimsel Etkinlikler

– Prototip geliştirme faaliyetleri

 

6) Aşağıdaki 6 göstergede 1 yıl öncesine göre %20 artış olması halinde artan tutarın %50’si ilave olarak vergi matrahından indirilir.

Not: Bir yıl önceki göstergelerin tutarı 0 ise mukayese kabul edilmiyor. Mutlaka sayısal veri isteniyor.

 

– Ar-Ge veya Tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı

– Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı

– Uluslararası destekli proje sayısı

– Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

– Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

– Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

 

7) Sahipleri aynı olup, farklı sektörlerde çalışıyor olsalar bile ticaret sicil numaraları farklı en az iki firma yeni ürün geliştirmek adına gerekli olan makine, teçhizat, laboratuvar gibi, deneme amaçlı pilot tesis kurulumu için rekabet öncesi işbirliği projeleri yapabilirler. Bu durumda makine, alet/teçhizat %50 hibe olarak desteklenir. Geri kalan %50 için firmalar yaptıkları katkı oranında vergi matrahından düşerler.

 

8) Denizli’de 26.08.2016’da vereceğimiz seminer için Sanayi alanları dışında 74.10 Uzmanlaşmış Tasarım faaliyetleri NACE koduyla Denizli’de tekstil için tasarım merkezi kurulabilir.

 

9) Merkez ve yeniliklerle ilgili bu ay sonunda Bakanlıktan portallar açılarak aktif hale gelecek, firmalar giriş yapabileceklerdir. Bakanlık özellikle Ar-Ge ve Tasarım Merkezi başvurularının biran önce yapılmasını talep ediyor.

 

Hayırlı Uğurlu Olsun.