BUGÜN SOYADIMIN TASARIM VE YENİLİK OLMASINI İSTİYORUM

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe
Fonları Uygulayıcısı, YMM

A) GİRİŞ

 Her yurt dışı ziyaretimde ülkeme nasıl daha fazla faydalı olurum diye düşüncelere dalarım. En son  yurt dışı ziyaretimden bana göre bazı geri bildirimler aldım:

– Bireylerin psikolojik iyileşme ve gelişmesi büyük oranda yaptığı işe ve yarattığı katma değere bağlı.

-Toplumun sosyolojik,politik ve uluslar arası iyileşme ve gücü ,büyük oranda üretime ve ekonomik gücüne bağlı.

– İstihdam ve üretim  de konsept geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine bağlı.

Bu bakımdan  şu anda tüm dünyanın odaklandığı  tasarım  ve yenilik (inovasyon)konusunda ne tür uygulamaya yönelik önerilerde bulunabilirim diye etraflı düşünerek, aşağıdaki satırları oluşturdum. Bana göre her alanda yeniliğe ve değişime, buna bağlı olarak da kendi özgün tasarımlarımıza  ulus, firma ve birey olarak  çok ihtiyacımız var.

 

B)DEĞİŞİMİN BİLİMSEL YOL HARİTASI

Aklımıza şöyle bir soru gelebilir: Akılcı olarak tasarımın ve yeniliğin süreç adımları nedir ve nasıl sağlanır? Bu konuda yol haritası için   Karl Popper, başlangıç noktası olarak  mevcut durum ve geleneklerimiz olduğunu  belirtip (hiçbir şeye sıfırdan başlayamayız), mevcut durum ve geleneklerde yeniliğe ve iyileştirmeye yönelik ne gibi değişiklikler yapabiliriz diye düşünmemizi önermektedir . Sarsıntı geçirmemek için buradaki değişiklikler adımsaldır. Yenilik ve iyileştirme için temel yöntem , yaşadığımız  sorun ve çelişkilere karşı eleştirel tartışma olup,bu yolla mevcut durumu düzeltecek birçok yöntem bularak ya da keşfederek (tek yöntem değil)eleştiri yoluyla bu yöntemler içinden bize göre en uygun olanı seçip(diğer yöntemleri ortadan kaldırarak) uygulamaya geçerek,gerçeklerin öngördüğümüz beklenti ile örtüşüp örtüşmediğine bakmak için çetin sınamalardan geçirmek gerekir.Örtüşüyorsa,bilgimiz doğrudur,ancak geçici doğru olduğunu, her zaman daha iyi bir doğruya yerini  bırakacağına inanarak.

Görüldüğü gibi birey ve ülke olarak mevcut sorunlardan kaçmayıp,onlarla yüzleşme sorumluluğumuz var.Ancak sorunlarda takılıp kalmayarak çözüm odaklı safhaya odaklanmak  gerekir.Odaklanma konusunda yine  Popper ;geçmiş bugün ve şu an itibariyle bitmiştir,yargılayacağımız ve yargılamamız gereken zaman bugündür,şimdi iyi şeyler yaparsak  bugün için iyimser olabiliriz,bugün iyi şeyler yaptığımız ve eylemciliğimiz sonucu yarın için ümitli olabiliriz,ancak birçok olasılık içerdiği için yarını öngöremeyiz,bilimde böyle bir kesinlik yoktur,iyi şeyler de olabilir kötü şeyler de,bu bakımdan gelecek için iyimser olamayız.

 Bu bakış açısıyla şu an itibariyle yenilik ve tasarım faaliyetlerinin tanımı ve teşvikleri konusuna aşağıda açıklamalar getirmek istiyorum.

C) YENİLİK VE TASARIM TÜRLERİ

 YENİLİK TANIMI

Bu bakış açısıyla iş hayatında ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz diye sorduğumda önce uluslar arası kılavuz olan Oslo’ya göre yenilik, mevcut duruma oranla  yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün(mal veya hizmet),veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.

Kılavuz 4 çeşit yenilik türünden söz etmektedir:

1)Ürün yeniliği,mevcut teknik özelliklerde ve   kullanıcıya kolaylığında ek  teknik ve performans  iyileştirmeleri gerçekleştirmektir.

2)Süreç yeniliği, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir  yönteminin gerçekleştirilmesidir.

3)Pazarlama yeniliği, ürün tasarımı ve ambalajlanması(product),ürün konumlandırması(place),ürün tanıtımı(promotion) veya fiyatlandırmasında (price) önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir.

4)Organizasyonel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır.

Elbette piyasaya yönelik bu yeniliklerin elde edilmesi için yeniliğin zihinsel sürecine eğilmek ya da uygulamaya geçmeden önce bilgisayarın da yardımıyla tasarım faaliyetinde bulunmak gereklidir. Oslo Kılavuzu’na göre, tasarım ürün yeniliklerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının tamamlayıcı bir parçasıdır. Ancak, bir ürünün işlevsel özelliklerinde ya da öngörülen kullanımlarında önemli bir değişiklik getirmeyen tasarım değişiklikleri ürün yeniliği değildir. Bununla birlikte bunlar pazarlama yenilikleri olabilir. Rutin sistem yükseltmeleri veya düzenli mevsimsel değişiklikler de ürün yenilikleri değildir.

TASARIMIN TANIMI

 Genelde bizler araştırma ve inovasyon projelerini ürün ve süreç yenilikleri olarak birlikte ele aldığımız  için  geniş kapsamlı tasarımın tanımını şöyle yapabiliriz:

Tasarımistenen ürünü elde edebilecek makinanın ardışık hareketlerinin öngörülmesi, öngörülen ardışık alt ünitelerin yapısi (geometrisi, malzemesi vb), çalışma prensibi(Hidrolik, pnomatik  vb) ve hangi parametrelerde (sıcaklık, basınç, kuvvet vb) olacağına sistematik olarak karar verme sureci/denemeleridir.

TASARIM SÜREÇ ADIMLARI

 Yenilik faaliyetlerinde proje bazlı hareket etmemizin önemini dikkate alarak,tasarım süreç adımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

-Proje önerisini yazarken ,tasarım surecinin analizinde geriye dogru giden  bir  yöntem uygulanırız,yani istenen yenilikçi ürün  özelliklerinden hareket edilerek geriye doğru gidilmek suretiyle üründe ve makinede gereklilikler (olmasi gerekenler )belirlenir.

-İlkin   firma ici ve disi mevcut sorunlardan hareketle arzulanan ürünün  yenilikçi unsurları mukayeseli olarak tanımlanır.

– Yenilikçi ürün  özelliklerinden hareketle; kritik her bir ürün  özelliğinin parametreleri,çoğulcu üretim yöntemleri,biri hariç diğer yöntemlerin elenmesi ya da ortadan kaldırılması için eleştirel gerekçelendirme,uygun seçilen yöntemin riskleri ve önlenmesi için eylem planı  sistematik olarak yazılır.

-Ürün  özelliklerini karşılayacak makine yeniliklerinin ar-ge unsurları  ile aksiyon planlarının sistematiği , bir bütün halinde bir önceki paragrafta  ürün için tanımlanan  hareket tarzıyla yerine getirilir.

-Hedeflenen  ürün  ve makine yeniliklerinin elde edilmesi ancak belli koşullarda geçerlidir,uygun koşulların belirlenmesinin  prototip imalata girmeden tasarım düzeyinde belirlenerek olası hataların elenmesi için 3 boyutlu simülasyon calışması, mühendislik hesapları,SEY(Sonlu Elemanlar Yöntemi) vb. gibi doğrulama faaliyetlerinin yapılması hem kaynak israfını önleyerek maliyet tasarrufu,hem deneme -yanılma suresini kısaltma, hem de doğru isi doğru şekilde tanımlayarak proje yapmada etkinlik sağlar.

-Proje onaylanıp,uygulama aşamasına geçilerek öngörülen proje çıktılarının  gerçeklerle örtüştüğünün  sınanması(test edilmesi) için mali raporlama kapsamında teknik,mali ve ymm raporları yazılır.Rapor yazılmasında (konumuz gereği tasarım çalışmalarının  yazılmasında) uygulanan analiz yöntemi kavram geliştirmeden tasarıma,oradan prototip imalat ve fiziksel  testlere kadar ileri doğru giderek  açıklama amacı taşımaktadır.

-Projede öngörülen len gerekliliklerle (yani çıktılarla) gerçeklesen çıktılar arasındaki uyusmazlıklar sapmalar olarak tanımlanarak,teknik raporda gerekçelendirmesi(justification) yapılır.

Bu açıklamalardan görüleceği üzere, ArGe projelerinin kalbi tasarım faaliyetidir. Nitekim çoğu ArGe hibe programlarında eğer bir firma pazara sunduğu üründe yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir yenilik öngörüyor ve bunun üretimi için gerekli olan makine ve ekipmanın tasarımını bizzat kendisi yapıp içselleştirebiliyorsa, bu süreç donanımının firma dışında yaptırılması halinde dahi hibe kapsamına alınabilmektedir.

D) YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİ İÇİN GERİ ÖDEMESİZ VE GERİ ÖDEMELİ FON KAYNAKLARI

Şimdi şu soruyu sorabiliriz: Yenilik yapmak için zaman ve kaynak kullanımına yani yenilik faaliyetleri için fona ihtiyaç vardır. Bu fon en basit şekilde firmanın öz kaynağından karşılanabilir. Ancak uygulamaya baktığımızda firmaların kaynaklarının yetersiz kaldığı görülmekte olup, yenilikler konusunda geri ödemesiz ve geri ödemeli destek arayışlarına girmektedirler.

Aslında ihracat ağırlıklı çalışan imalatçı firmalara devletimizin sunduğu birçok destek bulunmaktadır. Bize göre diğer destekleri tetikleyen ana destek unsuru; özellikle 5746 sayılı Ar‐Ge Teşvik Kanunu ile Ar‐Ge ve yenilik projelerine sağlanan hibe ve mali teşviklerdir. Bu olanaklarla TÜBİTAK-TEYDEB tarafından örneğin KOBİ’lerin ilk 5 proje maliyetinin neredeyse % 100’ü finanse edilebilmektedir(% 75’i  hibe,% 25’i mali teşvikler). KOSGEB de Ar-Ge ve Yenilik Programları ile KOBİ’lere 500.000 TL ‘ye kadar geri ödemesiz ve ödemeli destek sağlamaktadır. Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 araştırma ve yenilik programları ürün ve süreç yeniliklerini % 70-125 hibe oranı ile desteklemektedir.

Ar‐Ge ve yenilik faaliyetlerinin bizce aşağıda kısaca tanımlanan Ekonomi Bakanlığı’nın devlet destekleri ile bütünleşmesi özellikle firmaların Ar‐Ge ve yenilik düşünce ve kültürünü geliştirmesi açısından çok faydalı ve önemli olmaktadır. Bu devlet destekleri özellikle ihracat ağırlıklı pazarlama ve organizasyonel yenilikleri desteklemektedir.(TÜBİTAK destekleri, KOSGEB’in Ar-Ge ve inovasyon programı, AB’nin HORIZON 2020 Programları ürün ve süreç yeniliklerini desteklemektedir)

 

1)DEVLET DESTEKLERİ

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ:

Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde katılım bedelinin % 50’si, 10.000 ABD Dolarına kadar, Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ:

Sınaî ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yılda maksimum 10 yurt dışı pazar araştırması 2 kişilik gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları tutarında hibe alınabilmektedir.

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ:

Sınaî Kuruluşların en fazla 4 yıl,15 birimi geçmemek üzere,

‐Mağazaların kira giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 120.000$.

‐Ofis, showroom ve reyonların Kira giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000$.

‐Depoların Kira ve/veya hizmet giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000$.

‐Yurt dışı birimi bulunan sınaî şirketlerin Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 150.000$.

‐Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip sınai şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $ hibe alabilmektedir.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ:

Sınaî şirketler 10 yıl süre ile %50 oranlı olarak yılda neredeyse 2,5 milyon dolara kadar reklam, fuar, yurt dışı birim, mağaza açma, kira, franchising sistemi vb için hibe alabilmektedirler.

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ:

İmalat firmaların ISO, CE, Çevre ve gıda güvenliği, analiz raporların alınması için belge ve analiz raporu başına %50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmektedir.

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ:

Bu destek kapsamında sınaî şirketlerin eğitim hizmeti alımları % 70 oranında yıllık 20.000 $’a kadar hibe desteği alabilmektedir. Bizce bu destek kapsamında URGE faaliyeti adı altında özellikle ihracatçılar birlikleri bünyesinde aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında sinerji yaratmak için şu an itibariyle 40’ın üzerinde kümelenme (cluster) grupları oluşturularak, AB’nin en çok önem verdiği bu yapılanmaya geçilmesi bizce firmaların Ar‐Ge ve yenilik proje çalışmalarını teşvik etmektedir.

Yukarıdaki analizlerden çıkar sanabileceği gibi, ülkemizin ihracatı arttıkça oluşacak yeni sorunlarla birlikte firmaların Ar‐Ge ve Yenilik proje yapma potansiyelinin de artabileceği ortaya çıkabilmektedir.

 
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ   BAKANLIĞININ TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

TUBİTAK, EUROKA, KOSGEB, H2020, Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile prototipi tamamlanıp seri üretime geçen ürünlerin Sanayi Bakanlığı’nın her yıl Ocak ayında yayınlayacağı listede yer alıp bu ürünler için “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” alınması halinde Kamu İhale alımlarında teklif %15 pahalı olsa bile tercih edilme zorunluluğu getirilmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  16.08.2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle Ar-Ge ve Yenilik Projeleri yapan firmalar teşvik edilmektedir.

 

2) TEKNOPAZARLAMA  DESTEKLERİ

TÜBİTAK ya da KOSGEB’den Ar-Ge ve yenilik projesi tamamlanarak prototipi oluşan yeni ürünün yurt içi tanıtımı ve pazarlama faaliyetinin 25.000 TL’ye kadar, yurt dışı tanıtımı ve pazarlama faaliyeti için 50.000 TL.’ye kadar faaliyet sayısına bakılmaksızın bir yıllık süre içinde fuara katılım, seyahat, reklam, ürün kataloğu vb. giderler için  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hibe destekleri vermektedir (20.06.2013 R.G). Prototip ürün projesinin tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde Bakanlığa her zaman için başvuruda bulunabiliniyor. Bu konudaki detaylı bilgileri şu linkten elde edebilirsiniz: “http://sagm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=4352&lng=tr”.

 

Aşağıda okuyucuya ilk incelemede önemli olacağını düşündüğümüz bazı hususlara yer verilmiştir.

 

 

DESTEKLENECEK FAALİYETLER ŞÖYLEDİR:

 

Destek Kalemleri Üst Limitleri

 

1

 

Yurt dışı fuar giderleri

 

50.000 TL2Yurt içi fuar giderleri25.000 TL6Broşür4.000 TL7Katalog6.000 TL8Flaş bellek5.000 TL9e-ticaret sitesi üyeliği5.000 TL10Yazılı medya gideri5.000 TL

Desteklenecek Üst Limit75.000 TL  

 

 

BAŞVURU

Prototip ürün projesinin tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde Bakanlığa her zaman için başvuruda bulunabiliniyor.  Tanıtım ve pazarlama başvuru dosyası ile başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası, elden Bakanlığa teslim edilir.

Ayrıca, Bakanlık internet sitesi üzerinden oluşturulacak uygulama üzerinden de elektronik ortamda başvuru yapılabiliniyor. Başvurular Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilip, karara bağlanıyor. Daha sonra Bakanlık ile firma arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak süresi bir yıldır.

 

3) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEKNOLOJİK TEKNOYATIRIM  DESTEK PROGRAMI

29 Nisan 2014 tarihinde ilgili Bakanlığı’n yayınlanan yönetmeliğinde, TÜBİTAK yada KOSGEB’e Ar-Ge ve Yenilik projeleri verilip onaylanarak tamamlanırsa, prototipi yapılan ürün yada yazılımın seri üretimine geçişinde aşağıdaki desteklerden yararlanılmaktadır.

 

A) Makine, Teçhizat desteği 

– Mikro, Küçük ölçekli KOBİ’lere seri üretim için gerekli olan yatırım tutarının %40′lık bölümünü 5 milyon TL.’ye kadar hibe olarak veriliyor.

– Orta ölçekli KOBİ’lerde ilgili oran %30 ve  en fazla 4 milyon TL.

– Büyük ölçekli firmalarda ilgili oran %10 ve  en fazla 2 milyon TL.

 

Not:  Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi kapsamında Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslara uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda,  belirtilen oranlara 10 puan daha ilave edilir.

 

B) Kredi faiz desteği

– Küçük ve Orta Ölçekli KOBİ’ler için 10 milyon TL.’ye kadar faizsiz yatırım kredisi imkanı, 10 milyon TL.’den sonrası için %50 indirimli kredi faiz desteği,

 

C) İşletme gideri desteği

 – Küçük işletmelere Yatırım tamamlandıktan sonraki 1 yıl için üretim için gerekli olan enerji, personel ve kira giderinin %75′i hibe olarak ödeniyor.

Öte yandan Ar-ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından desteklenmiş olan ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımı, Türkiye’de yapılması halinde destek kapsamında değerlendirilir.
4) EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN  5.BÖLGE YATIRIM TEŞVİK  DESTEKLERİ

Analizimize son bir destek olarak firma TÜBİTAK ya da KOSGEB’den Ar‐Ge’sini yaptığı örneğin yeni tip motor takozunun seri üretimi için Bursa’da fabrikasyon imalata geçmek istediğinde Ekonomi Bakanlığına, TÜBİTAK ya da KOSGEB Ar-Ge projesinin tamamlandığına dair bir referans yazı ile 3 yıl içinde başvurup ve TÜBİTAK’ın olumlu görüş vermesi halinde aşağıdaki 5. Bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanabilmektedir:

‐ Bursa’da sabit yatırım tutarı en az 1 milyon TL oluyor(bazı yatırım türlerinde bu tutar değişebilmektedir, bu konuda ilgili mevzuata bakılmalıdır). Sabit yatırım tutarı: Arazi‐arsa, bina‐inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamıdır.

‐Gümrük vergisi muafiyeti: Üçüncü ülkelerden makine ithalatlarında.

‐KDV istisnası.

‐Faiz desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüz bin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.

‐Sigorta primi işveren hissesi desteği: Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden 6‐7 yıl süre ile toplam sigorta desteğinin sabit yatırım tutarına oranı % 35’e ulaşıncaya kadar karşılanır.

‐Yatırım yeri tahsisi: Desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

Vergi indirimi: Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, % 30 yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar % 70 indirimli olarak uygulanır. Konunun anlaşılması için aşağıda

 

İstanbul ili için bir örnek yer almaktadır:

İl: Bursa

Yatırım Tutarı: 1.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2012 /30.09.2014

Yatırıma Katkı Oranı: %30

Kurumlar vergisi indirim oranı: %70

2014 yılındaki kurum kazancı: 100.000 TL

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 300.000 (1.000.000X0,30) TL

2014 yılı için Hesaplanan Kurumlar Vergisi:100.000×0.20=20.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:100.000X0.20X0.30=6.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi: 20.000‐ 6.000 =14.000 TL

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen yukarıdaki 14.000

TL’lik vergi, 300.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanır.

 

5) PATENT YA DA FAYDALI MODEL UYGULAMASI İLE GETİRİLEN VERGİ İSTİSNALARI

 

İSTİSNALARIN ÖZÜ

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 

6 Şubat 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6518 sayılı Kanun’un 32 ve 82. maddeleri çerçevesinde 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesinden sonra gelmek üzere bir  madde eklenerek Türkiye’ de gerçekleştirilen araştırma ve yenilik faaliyetleriyle yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çıktılara ilişkin incelemeli patent ya da faydalı model alınmasından sonra 01.01.2015 yılından itibaren seri üretime geçilmesi elde edilecek gelirler,  koruma süresi olan örneğin 10 yıl boyunca % 50 kurumlar vergisi istisnası yararlanacaklardır.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı Katma Değer Vergisinden istisnadır.

 

E) SONUÇ

Bana göre gelişmemiz, büyümemiz hepimiz için yaptığımız işle ilgili araştırma ve tasarım faaliyeti ile piyasaya ve ticarileşmeye yönelik yenilik faaliyetleri ille mümkün olabilecektir. Bu faaliyetlerin gerektirdiği harcama ve giderlerin finansmanı için ulusal ve uluslar arası geri ödemesiz ve ödemeli birçok destek programı bulunmaktadır. Bu destek programları yukarıda anlattıklarımızla sınırlı değildir, ararsak daha birçok destek programı bulunur.

 Bir televizyon programında şu sözleri duymuş idim: Avrupalı önce düşünür, sonra yapar; Afrikalı önce yapar, sonra düşünür; bir Türk yaparken düşünür. Bizce, yaparken düşündüğümüzde giderilmesi zor hatalar oluşabilir. Bu bakımdan ürün ve süreç araştırma ve yenilik faaliyetlerinde bulunurken önce mevcut teşvikleri çok iyi analiz edip, bunlardan eleştirel yöntemle en uygun bileşimi tasarlayarak, daha sonra pratiğe geçmek daha akılcıdır.

Bence burada sorun ve çözüm İrlandalı yazar Bernard Shaw’ın şu sözlerinde yer almaktadır:

  1. Sorun çaresizlik değil, isteksizlik. İsteksiziz, çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk şey, içimizdeki isteği öldürmektir.
  2. İnsanlar kendi durumlarıyla ilgili olarak her zaman koşulları suçlar. Ben koşullara inanmam. Bu dünyada yol alan kişiler, ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında yaratan insanlardır.
  3. Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.
  4. Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım, benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler.

Ayrıca Bu konuda Popper’in “Daha iyi bir dünya yaratmak” adlı kitabındaki Goethe’nin şeytana söylettiği şu dizeler bence çok anlamlıdır:

“Bırakırsan artık, akıl ve bilimi, İnsanoğlunun sahip olduğu en yüce gücü.

Mutlak benim olursun!”

Ek olarak ülkemizin geleceği için soyadımın tasarım ve yenilik olmasını düşünüyorum.