BÜYÜK İŞLETMELER, ORTAKLARI GERÇEK KİŞİ OLAN KOBİ’Yİ AYNI LOKASYONDA KURUP BÜNYESİNDE TASARIM MERKEZİ OLUŞTURDUKLARINDA MÜTHİŞ BÜYÜMEYİ NASIL SAĞLIYORLAR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 29.05.2016

 

 

GİRİŞ

KOBİ’lerin TÜBİTAK-TEYDEB’e %75 hibe oranlı 3 bireysel ya da 3 bireysel 2 ortak proje toplam 5 projeden sonra, proje maliyetinin üst limiti olmayan ancak hibe oranı %40’a kadar düşen 1501 Sanayi Ar-Ge projelerinde, bu oran birtakım parametrelerle maksimum %60 çıkarabilmektedir. Büyük işletmeler ise her zaman 1501 Destek programına başvurabiliyorlar.

Mevcut olan teşviklerden en fazla yararlanmak için büyük işletmelerin,  ortakları gerçek kişilerden oluşan bir KOBİ’yi kendi lokasyonunda kurup birlikte hareket etmeleri halinde ne gibi getiriler elde edebileceklerini aşağıda analiz ettik. Bu analizde KOBİ’nin yenilikçi ürün tasarım ve montajı yaptığını, büyük işletmenin ise ürün yeniliği için gerekli olan makine, teçhizat, otomasyon vb süreç yeniliği yaptığını varsayıyoruz.

 

BÜYÜK KURULUŞLARIN KENDİ KOBİ’LERİ İLE İŞBİRLİĞİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

A.ORTAK TEYDEB PROJESİ VEREREK TEMEL DESTEK ORANI ARTIRMAK

1.Ortak başvurulan ve yürütülen TÜBİTAK-TEYDEB 1501 AR-GE projeleri için her bir kuruluşun temel destek oranı olan % 40’a 10 puan ilave edilir arttırılır. Ancak bu oran projenin son döneminde ortaklığın proje sonuna kadar sürdürülmesi halinde, tüm dönemlerin desteklemeye esas harcama tutarları toplamına uygulanır.

Bizim uygulamadan elde ettiğimiz bir tasarım fikrimiz de şöyle: KOBİ olmayan büyük işletmeler 1501’den Ar-Ge projesi verebiliyorlar ve bu projelerde personel maliyeti dışındaki harcama ve gider kalemleri, özellikle malzeme giderleri %40 destek oranına tabi. Büyük işletmelerde genelde birçok mühendis çalışmakta ve ürün/süreç yenilik projelerinin bütçesi ortalama 1.000.000.-TL’nin üzerinde olmaktadır. Bu işletmeler bireysel bazda TÜBİTAK’a Ar-Ge projesi verdiklerinde personel dışındaki malzeme ve hizmet kalemlerine % 40 destek oranı uygulanmaktadır. Büyük işletmeler ağırlıkla ürün ve süreç yeniliklerinde tasarım yeteneğine sahipler. Bu başlangıç koşullarına göre bizim önerimiz, büyük işletmeler tasarım yeteneğine sahip ağırlıklı mühendislerden oluşan personelin istihdam edileceği, ortakları gerçek kişi olan bir KOBİ oluşturup, ortak proje verdiklerinde temel destek oranı % 50’ye çıkmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, bireysel projede onaylanan malzeme giderinin 1.000.000.-TL olduğunu varsayarsak, hibe tutarı 400.000.-TL iken, ortak projede 500.000.-TL olmaktadır.

Modelde düşündüğümüz KOBİ’yi ek fırsatlar çerçevesinde Tasarım Merkezi ile yapılandırdığımızda, ilave teşvikler de elde edilebilecektir.

2.Kuruluşun, bir önceki yıla veya bir önceki hesap dönemine ait Ayrıntılı Bilançosunda aktifleştirilen net Araştırma ve Geliştirme Giderleri (ArGe Giderleri) ile Ayrıntılı Gelir Tablosundaki gerçekleşen Araştırma ve Geliştirme (ArGe Giderleri) toplamının aynı hesap dönemindeki toplam net satış hasılatına oranına göre, ilgili dönemdeki harcama ve giderlere uygulanan temel destek oranı, aşağıda gösterilen oranlarda artırılır (ArGe Gideri / Toplam Net Satış Hasılatı ile uygulanacak artış oranı).

 Sıfırdan büyük ve %1’den küçük ise, % 40’ın üzerine % 5 ek oran ilave edilir.

‐ %1’e eşit veya büyük ve %2’den küçük ise i % 7,5 ek oran ile),

‐ %2’ye eşit veya daha büyük ise,% 10 ek oran ile).

Not: Bizim deneyimlerimize göre, firmalar bu kriterde genelde % 5 ek destekten yararlanıyorlar.

3.1501 Sanayi ARGE projelerinde Personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60,orta ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde %75, mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise %90 oranında destek kapsamına alınır. Projenin Ar‐Ge faaliyetinde doktoralı araştırması istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın %100’ü destek kapsamına alınır.

4.Kuruluşun belirli bir proje bazında Türkiye’deki bir üniversiteden, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden veya üniversitelerdeki öğretim elemanlarından üniversite elemanlarından üniversite döner sermayesi üzerinden veyaTeknoloji Geliştirme Bölgelerinde yerleşik şirketler üzerinden projedeki ArGe çalışması ile ilişkili danışmanlık, test, deney, analiz vb hizmet alımları için sağlanan destek oranı %100 oranında arttırılır, bir başka deyişle KDV’siz fatura bedelinin % 80’i destek kapsamına alınır.

5.Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel destek oranına % 10 ilaveyapılır. Öncelikli alanlar “enformatik, esnek üretim/esnek otomasyon, uzay ve havacılık teknolojileri, gen mühendisliği/biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, çevreye duyarlı teknolojiler” olarak belirlenmiştir. Burada dikkat edilecek husus, dolaylı olarak öncelikli alana girdiği düşünülen projeler için bu değerlendirmenin söz konusu olmayıp, ilişkinin doğrudan olması gerektiğidir.

B.ORTAKLARI GERÇEK KİŞİLERDEN OLUŞAN KOBİ’NİN ÜRETTİĞİ YENİLİKÇİ ÜRÜNÜN TEKNOYATIRIM NACE KODUNA GİRMESİ DURUMUNDA AVANTAJ NEDİR?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’n(BSTG) yayınlanan yönetmeliğinde, TÜBİTAK yada KOSGEB’e Ar-Ge ve Yenilik projeleri verilip onaylanarak tamamlanırsa, prototipi yapılan ürün yada yazılımın Bakanlıkça yılda birkaç kez ilan edilen çağrı kapsamında yer alan  NACE kodlu teknoloji listesinde yer alması halinde  seri üretimine geçilerek ticarileşmesinde  aşağıdaki desteklerden yararlanılmaktadır(https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Uploads/Documents/Templates/Oncelikli_Teknoloji.pdf).

A) Makine, Teçhizat desteği

Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı, yatırım harcamaları olarak desteklenir. Yatırım harcamaları üzerinden işletmelere en fazla aşağıdaki oranlar kadar geri ödemesiz destek sağlanır:

İthal alımlarda;

Büyük işletmelere % 10 Orta büyüklükteki işletmelere % 30 Küçük işletmelere % 40;

Yerli alımlarda;

Büyük işletmelere % 20 Orta büyüklükteki işletmelere % 40 Küçük işletmelere % 50 hibe sağlanır.

Yerli makine ve teçhizat alımlarında, belirtilen destek oranlarının uygulanabilmesi için yatırımcının gerekli makine ve teçhizatı, “Yerli Malı Belgesi”ne sahip Türkiye’deki makine ve teçhizat üreticilerinden veya tedarikçilerinden satın alması gerekir

B) Kredi faiz desteği

– Küçük ve Orta Ölçekli KOBİ’ler için 10 milyon TL.’ye kadar faizsiz yatırım kredisi imkanı, 10 milyon TL.’den sonrası için %50 indirimli kredi faiz desteği sağlanır.

-Makine ve teçhizat desteği ile kredi faiz destek unsurlarının her ikisinden de yararlanmak isteyen işletmenin, öncelikle makine ve teçhizat destek unsurundan yararlanmış ve tamamlama belgesini almış olması şarttır(Uygulama usul ve esasları madde 16/8).

-Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren yatırımını tamamlayıncaya kadar geçen süre, destekleme süresi olan 36 aydan düşülür ve geriye kalan süre kadar kredi faiz desteğinden yararlandırılır (16/10).

C) İşletme gideri desteği

– Yalnızca küçük KOBİ’lerin yararlandığı işletme gideri desteği için Yatırım tamamlandıktan sonra alınan Tamamlama Belgesinin verildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılarak, 1 yıl süresince  gerekli olan enerji, personel ve kira giderinin %75’i hibe olarak ödeniyor.

Hibeli ve kredili desteklerin toplamı 10 milyon TL’yi geçemez.

Öte yandan Ar-Ge süreçleri  yurt içinde ve yurt dışında  öz kaynaklar kullanılarak yapılan  ve Türkiye için geçerli incelemeli patenti alınan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımı da bu  program  kapsamında değerlendirilir. Ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılıp sonuçlandırılan, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik bölge içi ve dışı yatırımlar için de aynı desteklerden yararlanmak söz konusudur.

 

C.BÜYÜK İŞLETMENİN AYNI LOKASYONUNDA BULUNAN KOBİ’DE TASARIM MERKEZİ OLUŞTURMASININ ANLAM VE ÖNEMİ

Yeni düzenleme ile Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği yazılım, ilaç ve tıbbi cihaz, tarım, gıda, biyoteknoloji, elektronik vb  alanların spesifik ve katma değeri yüksek alanlarda Ar-Ge merkezindeki teknik personel sayısı 30 dan 15’e inmektedir.

– Tasarım merkezlerinde ise tasarımcı ve teknisyen tam zamanlı 10 personel gerekiyor. Bu sayı 11 olursa 2 destek personel ile(pazarlamacı, satınalmacı vb gibi)  temel bilimlerden fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerinden mezun olanlardan teknik ya da tasarımcı sayısının % 10’nunu geçmemek üzere(1,1=2 personel) 2 personel istihdamı halinde 2 yıl süre ile asgari ücrete tekabül eden kısım Bakanlıkça firmaya hibe olarak verilecektir. Böylece 11 tasarım personeli,2 destek ve 2 temel bilimlerden olmak üzere toplam 15 kişinin her ay SGK işveren payının yarısı, personel stopajının % 80-95’i ödenmemekte ve ayrıca TÜBİTAK’a proje verilsin verilmesin firmanın tasarım harcaması olarak değerlendirip muhasebede ar-ge, yenilik ve tasarım hesabına kaydettiği harcama ve giderler % 100 olarak 3 aylık geçici vergi matrahlarından ve Kurumlar Vergisi matrahından düşülmektedir.

– Merkezlerde Kısmi ve tam zamanlı üniversite hocaları görevlendirilebilecek, döner sermaye yöntemi ile hocalardan hizmet alınması halinde kesilen faturanın gelir vergisi ve damga vergisi dışında fatura bedelinin % 85’i hocaya verilecek. Merkez personelleri Ar-Ge projesi ile ilgili olarak üretim hattında yada firma dışında geçirecekleri süreler Bakanlığın belirleyeceği kriterlere uyması halinde teşviklerden kısıntıya gidilmeyecektir.

– Merkezlerde yabancı uyruklu nitelikli personelin istihdamında izin müessesesi işlemleri en aza indiriliyor.

– Ar-Ge ve Tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınabilir. Özellikle bu hüküm beyaz eşya, mutfak eşyaları, otomotiv gibi markalara çalışan OEM firmaları için büyük avantajdır.

AR-GE İLE TASARIM FAALİYETLERİ/PROJELERİNE FARKLI SEKTÖRLERDEN ÖRNEKLER

– Örneğin firmamız kış aylarında kullanılmak üzere kaymayı azaltıcı bir lastik hamuru formülasyonu geliştirmek için Ar-Ge projesi sonucu bir ürün elde etmiş olabilir, bu Ar-Ge projesi ile alakalı harcamalar Ar-Ge Merkezinin harcama ve gideridir. Ancak, bu aşamada firma faaliyetlerini durdurmayıp değişik müşterilere farklı lastik diş formu ile kamyon, otomobil veya motosikletlerde kullanılabilecek ürün tasarlanması yaparak piyasaya yeni ürünlerini sunmaktadır. Bu faaliyetler Tasarım Merkezinin konusu olup, ilgili harcama ve giderler de Tasarım Merkezinin kapsamına girmektedir.

– Örneğin dış cephe boya formülasyonunu Ar-Ge projesi ile geliştiren firmamız, ihracat müşterisinin isteği üzerine bazı katkı maddeleri katarak kir tutmayan veya yağmurda suyu akıtan boyaları, kullanıcı isteklerine göre farklı ölçülerde tasarlayarak üretebilirler.

– Örneğin otomotivde kış şartlarında sessiz ve titreşimi sönümleyen bir motor takozunu Ar-Ge projesi kapsamında geliştiren firmamız, farklı markalar için, ölçülerinde değişiklikler yaparak aynı formülasyon ile farklı markalara ürün tasarlayabilirler.

– Tekstil sektörü için örnek verecek olursak, Ar-Ge projesi ile kir tutmayan kumaş geliştiren firma, gömleklik veya dış giyim için farklı kalınlıklarda ürünleri müşteri isteklerine göre tasarlayabilir ve piyasaya yenilik olarak sunabilir.

TASARIM MERKEZİ İLE TEKNOKENT FİRMASI YAPILANMASININ 1 MART 2016’DAN İTİBAREN TEŞVİKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 – Tasarım Merkezi kurulumunda, 4691 sayılı Kanunla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Tasarım Merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.

– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (BSTG) Ar-Ge Paketi sunumunda; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tanımlanan dört teşvikin Tasarım Merkezi faaliyetlerinde de uygulanacağı belirtmektedir. Şöyle ki; Tasarım Merkezinde gerçekleşen tasarım harcamalarının %100’nün Kurumlar Vergisi matrahından düşüleceği, Merkezde görev alan tasarım personelinin SGK İşveren payının yarısının ödenmeyeceği, personele ait gelir vergisi stopajının %80-95 arası ödenmeyeceği belirtilmektedir.

Tasarım Faaliyetlerı1

Aşağıdaki resimde de Tasarım Merkezi personeli ile Teknokent personeline yeni uygulama ile getirilen esneklikler açıklanmaktadır. Bizce bu esnek çalışma sistemi çok uygundur.

 21

 

 Ayrıca Tasarım Merkezi ya da Teknokent firması tarafından hizmetinden yararlanılacak Üniversite Öğretim Üyelerinin şimdiye kadar olduğu gibi eline fatura bedelinin %54,4’ü değil, %85 geçecek olması da her iki yapılanma için önemlidir. Ek olarak her iki yapılanmada da yabancı uyruklu Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personelin çalışma ve oturma izninin bizzat BSTG tarafından takip edilmesi Teknoloji Transferini kolaylaştıracaktır.

YORUM

Yukarıdaki analizlerden Teknokent firmasına sağlanan sigorta ve vergisel teşviklerin aynısının firmaların bünyesinde kuracakları Tasarım Merkezine de uygulanacak olması, firma bünyesinde Tasarım Merkezlerinin kurulumunu teşvik edecektir. Tasarım Merkezinde çalışan tasarım personelinin firma içinde bulunarak üretimden kopmaması, farklı bir yere taşınmaması nedeniyle ana firma ile gidiş gelişlerinde özellikle büyük şehirlerde trafik sorunu yaşamaması gibi faktörler Tasarım Merkezi lehinedir. Ayrıca, Tasarım Merkezlerinin sipariş üzerine 3. Kişilerin tasarımı ve doğrulanması ile ilgili yaptığı faaliyete ilişkin keseceği faturanın yarısının karşılıklı olarak vergi matrahından indirilebileceği avantajı getirilmesi diğer artı bir unsurdur.

Not:1) Bizim danışmanlık yaptığımız firmalarda Tasarım Merkezi kurularak 15 personel için ayda 6-7 bin TL’den aşağı düşmeyen SGK ve Stopaj ödemesinin yapılmaması söz konusudur. Ayrıca 3 ayda bir verilen gelir beyannamesinde vergi matrahından indirilen % 100 Ar-Ge indirimi ile bu avantaj daha da artmaktadır.

2)Ancak sağlanan bu destekler hibe değildir. Özellikle tasarımcı personellerin maaşlarının % 60-90 oranında hibe ile fonlanması konusunda firmanın TÜBİTAK-TEYDEB’de  her an yürüyen 3 adet Ar-Ge projesi bulunması önem taşımaktadır.

3) Tasarım Merkezinde yapılan Ar-Ge harcamalarının indirim konusu yapılabilmesi için TÜBİTAK’a proje verilmesi şart değildir. Merkez, yaptığı faaliyetin tasarım faaliyeti olduğunu tanımlayıp muhasebede kaydını yaparak vergi matrahından düşebilecektir. Bu oluşta tasarım ve yenilik faaliyetlerinin tanımının iyi yapılması gerekiyor, aksi durumda yapılacak denetimlerde  yenilik unsuru taşımayan bir “TEKRAR” faaliyeti olduğu iddia edilirse, alınmayan vergi cezasıyla geri alınır. Bu bakımdan bizim önerimiz, ilgilendiğimiz alan ile ilgili üniversiteden bir hocanın Merkezimizde görevlendirerek, yenilik ve tasarım çalışmalarının tanımında da kendisinden yararlanılır. Merkezde görevlendirilen hocanın verdiği hizmetle ilgili üniversitenin keseceği fatura bedelinin % 85’inin hocanın eline geçecek olması önemli bir motivasyondur. Merkezde görev alan hocanın TÜBİAK Ar-Ge projelerinde de görev alması durumunda, hizmet bedelinin ortalama yarısının hibe şeklinde fonlanması yanında, sanayi-üniversite işbirliğini ortaya koyduğundan proje değerlendirilmesinde olumlu parametre olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmalardaki sorunsuz sürecin yaşanması için kanımızca Ar-Ge, yenilik ve tasarım konularına da hakim, mali rapor konusunda uzmanlaşmış YMM’ler ile çalışmak tercih edilmelidir.

D.KOBİ’NİN AR-GE PROJE ÇIKTISI YENİLİKÇİ İÇİN İNCELEMELİ PATENT YA DA OLUMLU RAPORLU FAYDALI MODEL ALINMASI

TÜBİTAK’a yada KOSGEB’e Ar-Ge projesi verme aşamasında Türk Patent Enstitüsü’ne incelemeli patent ya da olumlu raporlu faydalı model başvurusu yapılarak,  seri üretime geçilmesi ile elde edilecek gelirin koruma süresi boyunca % 50 Kurumlar Vergisi istisnası yararlanacaktır(Kapsamlı açıklama yapan makalemiz için link:http://www.abdanmerymm.com/patentli-urune-p-vergi-istisnasi-uygulamasi-basladi.html).

 

E. ÜRÜN YENİLİĞİ YAPAN KOBİ İÇİN 5.BÖLGE DESTEKLERİ

TÜBİTAK  ya da KOSGEB’den KOBİ’nin ürün yeniliği Ar-Ge projesini gerçekleştirdikten sonra 3 yıl içinde EKONOMİ BAKANLIĞI’NA  5.BÖLGE  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ için başvuruda bulunmaktır.

Bilindiği gibi TÜBİTAK VE KOSGEB AR-GE projelerinin tamamlanmasından sonra bu kurumlardan alınacak yatırımın tamamlandığına dair bir yazı ile, ilgili sanayi odasına ya da Ekonomi Bakanlığına başvurularak örneğin İstanbul ya da Bursa’da asgari 1 milyon TL meblağlı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamından oluşan sabit yatırım tutarı için yatırım teşvik belgesi alınarak, HER YER 5. BÖLGE SLOGANI ile aşağıdaki  desteklerden yararlanılmaktadır:

5.BÖLGE DESTEKLERİ

İstanbul’da yada Bursa’da  sabit yatırım tutarı en az 1 milyon TL oluyor.  Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamıdır. Ar-Ge projelerinde arsa, bina inşaat giderleri desteklenmez.

 – Gümrük vergisi muafiyeti: Üçüncü ülkelerden makine ithalatlarında.

– KDV istisnası.

– Faiz desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüz bin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.

– Sigorta primi işveren hissesi desteği: Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden 6-7 yıl süre ile toplam sigorta desteğinin sabit yatırım tutarına oranı % 35’e ulaşıncaya kadar karşılanır.

– Yatırım yeri tahsisi: Desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

– Vergi indirimi: Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, %30 yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar % 70 indirimli olarak uygulanır. Konunun anlaşılması için aşağıda İstanbul ili için bir örnek yer almaktadır.

İl: XXXXX

Yatırım Tutarı: 1.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2013 /30.09.2015

Yatırıma Katkı Oranı: %30

Kurumlar vergisi indirim oranı: %70

2014 yılındaki kurum kazancı: 100.000 TL

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 300.000 (1.000.000X0,30) TL

2014 yılı için Hesaplanan Kurumlar Vergisi:100.000×0.20=20.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:100.000X0.20X0.30=6.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi: 20.000- 6.000 =14.000 TL

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen yukarıdaki 14.000 TL’lik vergi, 300.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanır.

(Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında devlet destekleri, Adım adım uygulama rehberi).

 

Not: Görüldüğü gibi yatırım teşvikinde örneğin 1. Bölge desteği  sadece KDV istisnası ve 3. Ülkelerden makine ve teçhizat ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlarken yani yatırım teşvik proje maliyetinin %20 si kadar teşvik sağlarken, yukarıdaki 5. Bölge destekleri ile bizim hesaplamalarımıza göre bu oran %50’nin üzerine çıkabilmektedir.

 

SONUÇ

Yukarıdaki analizde, daha başarılı olmak için birlik içinde, akıl ve bilimin yanında yaratıcı hayal gücünden ve kalpten gelen sonsuz aklın sezgi ve duygularından da yararlanarak, neler yapılabileceğinin kanıtı yer almaktadır.