FİRMALARDA (TEKSTİL ÖRNEKLERİYLE) TASARIM MERKEZİ YA DA DEPARTMANI KURULUMUNDAKİ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİMİZ NELERDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

02.12.2016

 

BAŞLANGIÇ KOŞULLARI

Son zamanlarda firmalar bünyesinde Merkez ya da departmanlar kurulmasına TÜBİTAK-TEYDEB işlerimizin azlığını da (hatta yokluğu) fırsat bilerek ağırlık verdik. Birçok sektördeki çalışmalarımız arasında doğduğum yer olan Buldan/Denizli’nin hakim sektörünün Tekstilin (iplik, dokuma, örme ve konfeksiyon) içimdeki kalıtsal etkisi nedeniyle bu alanlarda çalışmalarım yoğunlaşıyor.

Örneklendirirsek firma konfeksiyon üretimi ve ihracatı ile uğraşıyor, bunun için biri, siparişe göre tasarım ve üretim yapan firması ile diğeri ihracat işlemlerinde bürokrasinin azlığı ve KDV iadelerindeki kolaylıklar nedeniyle kurduğu pazarlama elemanları ile tasarımcıların çalıştığı ikinci bir firması bulunuyor ve bizden inovatif (yenilikçi) yapılanmalar istiyor.

Bu oluş karşısında bizler firma yetkililerine ekteki bütünleşmiş 14 adımlı büyüme modelini açıklıyoruz (ar-ge-merkezinin-baslangic-noktasi-1). Örneğimiz için ilk adım olarak üretim firmasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (BST) Tasarım merkezinin kurulmasını önererek SGK, STOPAJ ve AR-GE indirimi gibi vergisel teşviklerden yararlanılmasını öneriyoruz. Yeni eleman almadan ortalama 15 kişiden oluşan tasarımcı ve teknisyen ile yılda sağlayacağı yaklaşık 400 bin TL’lik kazançtan söz ediyoruz.

Firma sahipleri haklı olarak da soruyorlar, peki yaptığımız modeller ve çalıştırdığımız personeller için hibe desteği yok mu? Bizler de var deyip bunun için ikinci firmasını dikkate almamız gerektiğini söyleyip, Ekonomi Bakanlığının BST Bakanlığı gibi turnike, kamera gibi kontrollü koşulların olmadığı TASARIM DEPARTMANI kurarak 3 yıl için tasarımcı ve modelistin brüt ücretinin % 50  hibe olarak  azami 1 milyon dolarlık istihdam desteği, % 50 hibe destekli makine ve teçhizat ile aynı oranda destekli pazarlama elemanlarının seyahat masraflarını 150 bin dolarla, toplam azami  1 milyon 450 bin dolarlık desteklerden yararlanabileceğini ifade ediyoruz.

Firma sahiplerinin motivasyonları artıyor ve başka hangi destekler var diye soruyorlar. Bizler de anlatmaya devam ediyoruz. Tasarım merkezi ya da departmanı için önemli olan örneğin giysinin kumaşı, aplikasyonu, laminasyonu, dikimi vb.  gibi unsurlarında ülkemizde ilk defa fonksiyonel özellikler ile giyen kişinin lehine kullanıcı kolaylığı gibi yeniliklerin yapılmasını gereklilik olarak ortaya koyuyoruz. Renk, desen, moda değişikliği gibi dışsal ve görsel değişiklikler rutin işlemler olup, tasarım faaliyeti değildir diyoruz. Örneğin firma yetkilileri yurt dışında teri ve kiri yok eden bir jeans kumaşı görüyorlar, bu yeniliği ülkemizde ilk defa olarak t-shirt örme kumaşına tatbik ediyorlar, bu bir tasarım faaliyetidir.

Eğer firma müşterilerin de talebiyle yurt dışından bir ön bilgisi olmadan bu tür bir kumaşın yapılabilirliğini araştırıp bir prototipini ilk defa yapmaya çalışır ve belki bunun için patent ya da faydalı model başvurusu da yaparsa, bu çalışmanın bir Ar-Ge çalışması olduğunu örneklendirerek, TÜBİTAK-TEYDEB ya da KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon programına başvurarak yaptığı Ar-Ge harcama ve giderleri için firmanın ölçeğine ve proje vermedeki sayısına göre %50-75 arası hibe alabileceğini anlatıyoruz. Projeyi bitirerek elde edeceği başarı belgesi ile de ticarileşme ve seri üretim için KOSGEB endüstriyel uygulamadan makine ve teçhizat alımı için 150 bin TL’lik % 75-100 hibe oranlı hibe alabileceğini, pazarlama masrafları için KOSGEB Teknopazar programından % 100 hibe oranlı yıllık 150 bin TL hibe alabileceğini, BST’nin muhtemelen akıllı ve sağlıklı tekstil üretimi için de açıklayabileceği makine ve teçhizat üretimi ille ilgili % 40-50  hibe oranlı  azami 5 milyon TL’lik Teknoyatırıma başvurabileceğini açıklıyoruz. Böylece diğer destek açıklamalarımız da sürüp gidiyor.

Firma sahipleri daha da heyecanlanarak, şimdiye kadar bu konuları duymadık deyip, acilen işe koyulalım, zaman kaybetmeyelim diyorlar ve bizler de işe adımsal giderek ilkin tasarım (ya da duruma göre Ar-Ge) merkezi kurulumu ve arkasından tasarım departmanı kurulumu ile çalışmaya başlayarak aşağıdaki bu iki kurumlaşmaya ve yapısal reforma ilişkin açıklamaları yapıyoruz.

BST TASARIM MERKEZİ KURULUM BİLGİLERİ

1.OPTİMAL PERSONEL SAYISI

Bizce Tasarım Merkezinde 1-4 arası mühendis, 7-8 meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu teknisyen ve 2 destek personel olmak üzere 14-15 personel yeterli. Personel başına en az 10 m2 den 150 m2 ofis ve laboratuvar lokasyon olarak gerekiyor, giriş çıkışlar turnike ya da kartlı vb. ile kayıt için kamera uygun.

2.TAM ZAMAN EŞDEĞER TASARIM PERSONELİ SAYISININ HESABI

  Tasarım merkezi için en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personel sayısının olması gerekiyor. Bunun hesabı için, Tasarım merkezi bünyesinde bulunduran işletmenin Üçer aylık geçici vergilendirme dönemleri esas alınır.

Örnek: Tasarım merkezinde 3 aylık geçici vergi döneminde;

5 kişi 28’er gün = 140×3= 420 gün.

6 kişi 25 gün =150 x 3= 450 gün

3 kişi de 20 gün ­= 60×3= 180 gün

olmak üzere merkezde toplam 14 personel çalışıyor (günde 9 saat ve haftada 45 saat normal çalışma süresi). Aylık toplam 350 gün, 3 aylık 1.050 gün çalışılıyor, 90’a bölersek 11,66 tam zaman eş değer Tasarım personel sayısı bulunur ve sorun yoktur. Önemli olan 10’nun altına düşmemesidir. Bu sayının firma tarafından devamlı kontrol edilip ilgili belgelerin muhafaza edilerek yapılacak denetimlerde bu hususun tevsik edilmesi gerekir.

Ar-Ge Kanununun 4. Maddesine göre, Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç Bakanlıkça iki yıllık süreler itibarıyla yapılır.

– Örneğimize göre kısmi çalışma yapan tam zamanlı tasarım personelinin stopaj, SGK teşviki çalıştığı güne göre hesaplanır, tasarım dışındaki zamana ait ücret giderleri diğer ilgili faaliyet giderlerinde gösterilir.

– Ortalama alındığı için üç ayın herhangi bir ayında 10’nun altında kalınabilir, önemli olan 3 aylık ortalamada 10’nun altına düşmemek.

– Herhangi bir üç aylık dönemde asgari tam zaman eşdeğer tasarım personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.

3.KISMİ ÇALIŞMA YA DA KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA

– Bir personel Tasarım merkezi personeli olarak haftada 45 saatin altında ya da ayda 30 günün altında çalışsa bile, tam zamanlı eşdeğer personeli olarak kabul edilir, ancak teşvikleri fiilen çalıştığı süreye göre hesaplanır. Üç aylık çalışma süresinin ortalamasının en az 10 tam zamana tekabül etmesi gerekir.

– En fazla ayın 2/3 oranında yani ay içinde en fazla 20 günlük çalışma, kısmi zamanlı çalışma sayılır. Bu sürelerle çalışan bir personelin örneğin üniversite hocasının mutlaka firmayla kısmi zamanlı sözleşme yapması gerekir. Kısmi zamanlı çalışma sözleşmesi yapmayan bir personel, örneğin ay içinde 19 gün çalışmış olsa bile, bu çalışması kısmi süreli çalışma sayılmaz, tam zaman eşdeğer bir personelin eksik çalışması niteliğini taşır.

– Yönetmeliğe göre, gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında değerlendirilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. Tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasında dikkate alınmaz.

4.TASARIM MERKEZİ PROJELERİNDE TÜBİTAK-TEYDEB PROJELERİNİN DURUMU.

– Bize göre, tasarım projelerinde TÜBİTAK-TEYDEB formatı kullanmak uygundur. Devam eden ve planlanan tasarım projelerinin başvuru formatına işlenmesinde, bizce araştırması ya da Ar-Ge’si daha önceden yapıldığından TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge ve yenilik projeleri Tasarım Merkezi projelerine dahil edilmemelidir. Tasarım Merkezi faaliyeti dışında TÜBİTAK’a hibe desteği için başvurmalıdır. Tasarım Merkezi personeli adam/ay oranı dikkat edilerek TÜBİTAK projelerinde de görev alabilir, Tasarım Merkezinde de fiilen çalıştığı zamana göre mali teşviklerden yararlanır.

– Bizce Tasarım Projelerindeki iş paketleri, personelin aşağıda tanımlanan merkez dışında çalışma olanakları dikkate alınarak şu şekilde olabilir:

– Konsept geliştirme,

– Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin kanıtlanması,

– Tasarım ve doğrulama,

– Yenilik (prototip imalat ve testler).

 Merkez dışında aşağıdaki konularda geçirilen süreler izin alındığında mali teşviklerden yararlanıyor:

a)Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b)Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c)Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d)Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

5.FİRMANIN OLASI KAZANCI

Bu 5-7 tasarım projenin yıllık toplam harcama ve gider toplamı 1-1,5 milyon TL civarında olabileceğini deneyimliyoruz. Bundan 1 milyon X %20 vergi oranı ile ortalama 200 bin vergi avantajı; personele ait SGK ve stopaj istisnası desteği yıllık toplam 150 bin TL, aktifleştirilen 1 milyon Ar-Ge harcamasının aktifleştirilerek 5 yılda amortisman yoluyla itfası ile yıllık yaklaşık 40-50 bin TL vergi avantajı nedeniyle toplam firmaya 400 bin TL menfaat sağlamaktadır. Bu bağlamda merkez kurarak salt mali teşviklerden istifade edilir. Hibeler için TÜBİTAK ve KOSGEB’e başvurulmalıdır.

6.SİPARİŞE DAYALI TASARIM PROJESİ

Tasarım merkezi başvuru formatında tanımlanan projelerden biri, fikri mülkiyet hakkı müşteriye ait olarak sipariş üzerine tasarım projesi olmalı. Bu şekilde sipariş öncesi numune çalışma masraf ve giderleri fatura edilip yurt içi müşteri olması durumunda fatura bedelinin %50:50 oranında, yurt dışı olması durumunda faturanın tamamı %100’ü Ar-Ge indirimi olarak vergi matrahından düşülüyor. Böylece merkez, sadece kendi ihtiyacı için değil aynı zamanda piyasaya da çalışan kar merkezi haline dönüşerek ekonomiye ve topluma önemli teknolojik katkı sağlıyor.

7.TEMEL BİLİMLER MEZUNU

– Kimya, fizik, matematik ve biyoloji temel bilimler fen fakültelerinden mezun bizce 2 personel belge alındıktan sonra merkezde istihdam edilerek, 2 yıl boyunca asgari ücrete karşılık gelen kısmını Bakanlık karşılıyor. Böylece örneğin aşağıda da gösterilen performans kriterlerinden birinde en az %20 artış sağlanarak, bir önceki yıla göre arttırılan tasarım harcamalarının yarısı da %100 Ar-Ge indirimi olarak vergi matrahından düşülüyor.

performans kriterleri

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuatı” (http://btgm.sanayi.gov.tr/userfiles/file/arge%20reform%20paketi/5746%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Kanun%20ve%20Uygulama%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20Sunumu%20.pdf

– Döner sermaye kesintisinin kalkması nedeniyle merkezde kısmi zamanlı üniversite hocasının istihdamına gidilerek, üniversite-sanayi iş birliğine önem veriliyor.

8.HİZMET ALIMI

– Yönetmeliğe göre, normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

– Geçerse; Sadece kabul edilen %50’lik   kısmı 263 hesaba Ar-Ge gideri olarak kaydı yapılıp, aşan kısım ilgili diğer gider hesaplarında gösterilir.

 9.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

Vergi resim ve harçlarla ilgili olarak örneğin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) bir vergi olmasına rağmen bazı araçların bu arada binek otomobillerinin MTV’si kanunen kabul edilmeyen gider olduğundan, Ar-Ge gideri olarak da dikkate alınmaz.

 10.PERSONEL TAŞIMA VE YEMEK GİDERLERİ

– Personel Taşıma giderleri ile işyerinde verilen yemek giderleri stopaja tabi brüt ücret içinde yer almadığından stopaja tabi ücret gideri olarak kabul edilmediği gibi, Ar-Ge indiriminde de ücret gideri olarak kaydedilmemeli, Ar-Ge indirimine tabi genel gider olarak kaydedilmelidir.

– Yönetmelikte genel gider olarak belirtilen nakliye gideri, malzeme maliyetine dahil edilmemişse genel gider sayılır, malzeme maliyetine dahil edilmişse, genel gider olmaktan çıkarak sarf edilen malzemenin maliyetinin içinde yer almış olur.

11 AR-GE YA DA TASARIM MUHASEBESİ

– Tasarım Muhasebesinin mevcut muhasebe sistemi içerisinde ayrı bir alt sistem olarak bağımsız şekilde yapılandırılması ve bu yolla mali teşviklerin sıhhatli olarak yürütülmesi sağlanmalıdır. Bize göre Ar-Ge muhasebesinin tali hesaplarının aşağıdaki şekilde olması uygundur:

750.10                Tasarım Merkezi Personel Giderleri
750.10.001         Ödenecek Net Ücret
750.10.002         %15 Sigorta Primleri İşçi Hissesi
750.10.003         Terkinler Sonrası Ödenecek Vergi
750.10.004         %7,75 Sigorta Primi İşveren Hissesi
750.10.005         %2 İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi
750.10.006         SGD Primi

750.20                Malzeme Sarfları
750.20.001         xxxx
750.20.002         xxxx

750.30                Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
750.30.001         Diğer giderler olarak yazılmaz, gider isimleri yazılacak
750.30.002         Personel Taşıma Giderleri Ar-Ge indirimi kapsamında gider değildir.

750.40                Genel Giderler
Yönetmelikte belirtilen giderlere ait tali hesaplar isim isim açılacak.
(Hangilerine ait gider olursa o tali hesap kullanılmak üzere).

12.NAZIM HESAPLAR

– Faydalanılan Ar-Ge indirimi ve devreden Ar-Ge indiriminin firma kayıtlarında yer alarak belgelenmesi gerekir, bunun için nazım hesaplar kullanılabilir. Devreden Ar-Ge indirimi yıllık olarak endekslenir.  Geçici dönemlerde Ar-Ge indirimi vergi matrahından indirilmeyebilir, indirilmediği takdirde hak kaybına uğranılmaz, yıl sonunda tamamı indirilebilir. İndirilemeyen ve dolayısıyla devreden Ar-Ge indirimi bulunursa endekslenmiş tutarıyla Kurumlar Vergisi beyannamesinin ilgili satırında ve beyanname eki bildirim tablosunda gösterilmesi gerekir.

 13.AKTİFLEŞTİRME VE İTFA ŞEKİLLERİ

– Ar-Ge harcama ve giderleri aktifleştirilecektir diye doğrudan doğruya 263 nolu Araştırma ve Gelişme Giderleri kebir hesabına kaydedilmemelidir. Önce 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına kaydedilip, 751 nolu hesapla 263’e yansıtılmalıdır. Proje tamamlandığında 750 ile 751 hesaplar ters madde ile kapatılmalıdır.

263 de tamamlanıp birikmiş olan harcama bir gayri maddi hak olarak sonuçlanmışsa,5 yılda ayrılacak amortismanlarla itfa edilir. Yıllık amortisman payı önce yine 750 hesaba kaydedilir, 751 yansıtma hesabıyla 630 araştırma ve geliştirme hesabına atılır. Dolayısıyla yıl sonunda da 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesap bakiyesi 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılır. Şayet 263 hesapta biriken harcamalardan oluşan gayri maddi hak için patent ya da faydalı model alınmışsa, 260 haklar hesabına alınır ve bu hesaptan yine 5 yıl amortisman yoluyla itfa edilir. İtfa edilmesinde yine 750, 751 ve 630 hesaplar kullanılır. Gayri maddi hak için incelemeli patent ya da olumlu raporlu faydalı model belgesi alınmış ise, bunların satışından elde edilen kazancın %50 si kurumlar vergisinden istisna olup, belgenin devredilmesi halinde KDV’den de istisnadır.

– Bu gayri maddi hak satılırsa, bedeli 602 diğer gelirler hesabına kaydedilmelidir, 263 ya da 260 hesap tutarı 623 Diğer Satışların Maliyeti hesabına taşınmalıdır. Gayri maddi hak kiralanırsa, kira bedeli 602 hesaba kaydı yapılırken, 268 Birikmiş Amortisman Hesabında takip edilecek, ayrılan amortisman tutarları 622 nolu hizmet maliyeti hesabına kaydedilmelidir.

– 263 hesapta fiziki iktisadi bir kıymet elde edilmişse ve süreçte kullanılacak ise 253 Tesis, Makine ve Cihazlar hesabına aktarılarak kendine uyan ekonomik ömrüne göre amortisman ayrılır. Eğer satılması öngörülmüşse örneğin 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabına aktarılarak, satıldığında bu hesaptan çıkarılır.

 14.TASARIM PROJESİNİN GERÇEKLEŞMEMESİ

– Yönetmeliğe göre herhangi bir zorunlu nedenle Ar-Ge projesinin gerçekleşmemesi halinde harcamaların tamamı bir defada gider yazılır, ancak daha önceki dönemlerde uygulanan Ar-Ge indirimi, stopaj ve SGK teşvikleri geçerlidir, geriye dönülerek bu konuda müeyyide uygulanmaz.

EKONOMİ BAKANLIĞININ TASARIM DEPARTMANI KURULUM BİLGİLERİ

– Bu program için üründe fonksiyonel ve kullanıcı kolaylığı gibi yenilikler yanında modelde ya da ürünün endüstriyel tasarımında önemli derecede bir değişikliğin gerçekleştirilmesi söz konusudur

– Ekonomi Bakanlığının Tasarım Tebliğindeki Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri için yürütülecek Tasarım Departmanı için aşağıdaki personel istihdam edilecektir:

– Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,

– Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden, ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişileri,

– İlgili alanına göre Mühendisler.

Ekonomi Bakanlığının 12.03.2015 tarihinde yürürlüğe giren 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA AİT GENELGE ile ihracata dönük üretim yapan başta tekstil ve konfeksiyon olmak üzere imalatçı ve yazılım şirketlerinin bize göre araştırma faaliyetinden sonra yapacağı tasarım ve inovasyona yönelik tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteği ekonomimize büyük katkıda bulunacaktır.

DESTEKLER

3 yıl süre ile Tasarım desteği ekindeki TASARIM ve ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ BAŞVURU FORMU ile doğrudan Bakanlığa başvurup, kabul edilmesi halinde TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ’in 6/A maddesine göre aşağıdaki desteklerden yararlanacaktır:

a) İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları, olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.

– Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.”

Burada görüldüğü gibi nitelikli personel altyapısına büyük önem verilmektedir. Maaşlarının yarısının desteklendiği bu durumda mühendis, tasarımcı ve modelist istihdamı ve firmaların teknoloji kapasitesi artacaktır.

– Onaylanan projeler için 6 ayda bir ödemesi yapılmış harcama ve gider belgeleri için İhracatçı Birliklerine başvurulması gerekiyor.

– Bu kapsamda desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında destekten yararlandırılmazlar.

– Tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihi müteakip her yılın ilk üç ayı içerisinde bir önceki yıla ait faaliyetlerini ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Bakanlığa intikal ettirir.

Ekonomi Bakanlığı Tasarım merkezinde istihdam edilecek personel için Sanayi Bakanlığı Tasarım Merkezlerinde olduğu gibi SGK, Stopaj ve %100 Ar-Ge indirimi desteği söz konusu olmayıp, tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin yukarıda tanımlanan maliyet kalemlerinde %50 geri ödemesiz hibe desteği söz konusudur:

 

ÖZET SÖZ: Rekabetçi, teknolojik ve katma değerli üretim için, bilimden faydalanmayı olanaklı hale getiren aklın daha çok işletilmesi gerekiyor.