KARLI ÇALIŞAN FİRMALAR İÇİN AR-GE BAŞLANGIÇ NOKTALI 5.BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİNDE YAPILAN SON İYİLEŞTİRME İLE KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUP ORANI % 50’DEN % 70’E ÇIKARILDI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonları Uygulayıcısı,

YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

 

GİRİŞ

8/04/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararda Değişiklik yapılmasına dair kararla EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN  5.BÖLGE  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ kapsamında yapılan harcamaların yatırım süresince diğer faaliyetler için ödenecek Kurumlar vergisinden mahsup oranı % 50’den % 70’e çıkarılmıştır. Bu yolla karlı çalışan firmalara vergi avantajı gelmiş oldu. Bununla ilgili örnekli açıklama aşağıda yer almaktadır.

AR-GE BAŞLANGIÇ NOKTALI TEŞVİK

YMMofisi olarak geçen Mart ayının sonunda TÜBİTAK projelerinin AGY 500 YMM raporlarını oluşturarak, imzaladık. Bu raporlardan bir kısmı da sonuç raporu. İzleyici, teknik ve mali denetimden sonra muhtemelen Mayıs ayının sonuna doğru süreç tamamlanmış olacak. Bu sürece bağlı olarak, yatırım teşviklerine başvurma imkanı bulunmaktadır.

TÜBİTAK ya da KOSGEB Ar-ge ve İnovasyon  projelerinin tamamlanmasından  sonra 3 yıl içinde  seri üretime geçiş için gerekli olan yerli ve ithal makine tedariki için bu kurumlardan alınacak yatırımın tamamlandığına dair bir yazı ile Ekonomi Bakanlığına başvurularak örneğin İstanbul ya da Bursa’da asgari 1 milyon TL meblağlı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamından oluşan sabit yatırım için aşağıdaki desteklerden yararlanabileceklerini örneklerle izah ediyoruz.

 

-Gümrük vergisi muafiyeti: Üçüncü ülkelerden makine ithalatlarında.

-KDV istisnası.

-Faiz desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüzbin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.

-Sigorta primi işveren hissesi desteği: Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden 6-7 yıl süre ile toplam sigorta desteğinin sabit yatırım tutarına oranı % 35’e ulaşıncaya kadar karşılanır.

-Yatırım yeri tahsisi: Desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

-Vergi indirimi: Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, %30 yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar % 70 indirimli olarak uygulanır. Konunun anlaşılması için aşağıda İstanbul ili için bir örnek yer almaktadır.

İl: XXXXX

Yatırım Tutarı: 1.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2014 /30.09.2016

Yatırıma Katkı Oranı: %30

Kurumlar vergisi indirim oranı: %70

2015 yılındaki kurum kazancı: 100.000 TL

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 300.000 (1.000.000X0,30) TL

2015 yılı için Hesaplanan Kurumlar Vergisi:100.000×0.20=20.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:100.000X0.20X0.30=6.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi: 20.000- 6.000 =14.000 TL

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen yukarıdaki 14.000 TL’lik vergi, 300.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanır.

SONUÇ

Aynı yatırıma katkı tutarından düşülmek üzere, 1.1.2015 -31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5.Bölge yatırımlarında realize edilen yatırım tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 70’ini geçmemek üzere yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir. Örneğimize göre yatırıma katkı tutarı 300.000 TL olup, yüzde 70’i olan 210.000 TL’yi yatırım süresi içinde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara uygulanacak olan kurumlar vergisinden indirebilecektir. % 30’luk kısım olan 90.000TL’lik vergi indirimi ise, ilgili yatırımın tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecek üretim ile oluşan kar için ödenecek kurumlar vergisinde kullanılacaktır.

 

Etiketler: