KOBİ TEKNOYATIRIM İLE KOBİ’LERE ÇOK BÜYÜK YATIRIM DESTEĞİ GELDİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

20.10.2017

 

 

 

GİRİŞ

TUBİTAK – TEYDEB, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi ile son 5 yıl içinde başarıyla prototipi bitirilmiş olan ya da son 5 yıl içinde patent belgesi ile korunmuş prototip ürün, öncelikli teknoloji alanlar tablosuna giriyorsa, KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM programına başvurarak 3 yıl içinde aşağıdaki desteklerden üst limiti 5 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli olmak üzere yararlanabilecektir:

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0%20TEKNOYATIRIM/TAB.12.00.01_-_O%CC%88ncelikli_Teknoloji_Alanlar%C4%B1_Tablosu.pdf

 

MAKİNE – TEÇHİZAT, KALIP VE YAZILIM DESTEKLERİ

– Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli destek sağlanır.

– Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına %5 (beş) ilave edilir.

– Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli imal belgesi ile alınması halinde ödemesiz destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir. (Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Uygulama Esasları Madde 10).

 

YATIRIM PROJESİNDE YENİ ALINAN PERSONEL İÇİN DESTEKLER:

– İşletmeye, personel giderleri kapsamında, lisans mezuniyetine kadar olanlar için brüt asgari ücretin 2 (iki) katını, lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 (üç) katını, yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 (dört) katını ve doktora mezunları için brüt asgari ücretin 5 (beş) katını geçmemek üzere hibe verilir (Madde 14).

 

KİRA DESTEĞİ: Başvuru tarihinden itibaren kiralanan yerin net kira bedeli üzerinden mikro işletmeler için %70, küçük ve orta ölçekli KOBİ’ler için %60 hibe verilir.

 

 YATIRIM PROJESİ TAMAMLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BİR YILLIK SÜRE İLE İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ

– Personel giderleri (lisansa kadar mezun olanlar için en fazla brüt asgari ücretin 2 katı, lisans mezunu için 3 katı, master mezunu için 4 katı, doktora mezunu için 5 katı olmak üzere) ile,

– Enerji ve Bakım-onarım giderleri mikro işletmeler için %70, küçük ve orta ölçekli KOBİ’ler için %60 oranında hibe sağlanır.

 

PUANLAMA

– Her an başvurulabilecek bu program için 100 puan üzerinden ön değerlendirmede en az 60 ve üzeri puan almak gerekli olup puanlamada aşağıdaki sorgulama kritik önemdedir http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0%20TEKNOYATIRIM/FRM.12.00.05_-_Puanlama_Formu.pdf

 

KRİTERLER PUAN YATIRIM PROJESİNİN EKONOMİK ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 25 PUAN

– Teknolojik ürünün ticarileşebilme boyutu,

– Teknolojik ürünün, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından katkısı,

– Ülkede ihtiyaç duyulan bir teknolojinin üretimini sağlayacak ve/veya ithal ikamesi sağlayarak teknolojik dışa bağımlılığı azaltma durumu,

– Teknolojik ürün ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı pazar potansiyeli ve ülke ekonomisine yapacağı katkı,

– Yatırımın yeni iş alanları yaratma ve istihdam artışı sağlama potansiyeli.

 

İŞLETMENİN VE YATIRIM PROJESİNİN TEKNİK YETERLİLİĞİ 25 PUAN

– Talep edilen makine-teçhizat ve yazılımın kapasite, teknoloji düzeyi hususları açısından uygunluğu,

– Üretimde kullanılacak metot ve teknolojilerin güncel teknolojiler ile uyumluluğu,

– İşletmenin yatırımı gerçekleştirmedeki yeterliliği (yaptığı çalışmalar, tecrübe),

– Üst yönetimin/ Sahibinin yatırım projesinin yönetimine katkı durumu,

– Yatırım projesi personelinin sayısı ve niteliğinin yatırım projesinin gerçekleşmesi için planlanan faaliyetler açısından uygunluğu.