KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ İLE TÜBİTAK-TEYDEB PROJELERİNİN TAMAMLANMASI HALİNDE ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA SERİ ÜRETİM İÇİN YAPILACAK YATIRIMLARA %80’E KADAR HİBE DESTEĞİ İÇİN HAZIRLIĞA BAŞLAMALIYIZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

10.04.2017

 

 

 

 

GİRİŞ

8 Nisan 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının  yayınlanan yönetmeliğinde, TÜBİTAK yada KOSGEB’e Ar-Ge ve Yenilik projeleri verilip onaylanarak tamamlanırsa, prototipi yapılan ürün yada yazılımın Bakanlıkça yılda birkaç kez ilan edilen çağrı kapsamında yer alan NACE kodlu teknoloji listesinde yer alması halinde (https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-67-429.pdf) seri üretimine geçilerek ticarileşmesinde  sağlanan  desteklerden makine-teçhizat desteği ile İşletme Gideri desteğinde KOBİ’lere hibe oranı önemli ölçüde arttırılırken, Kredi  faiz desteği yürürlükten kaldırılmıştır (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408.htm).

 

A) Makine, Teçhizat desteği

 

Değiştirilen yönetmeliğin 11. Maddesine göre makine-teçhizat desteği şöyledir:

 

MADDE 11 – (1) Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım       proje tutarını oluşturan harcamalara, işletmenin büyüklüğüne göre aşağıdaki tutarlarda geri ödemesiz destek sağlanır:

a) Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez (Daha önce bu oran %40 ve meblağ 5.000.000 TL’yi geçememekte idi).

b) Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %50’si kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez (Daha önce bu oran %40 ve 5.000.000 TL’yi geçememekte idi).

c) Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 6.000.000 TL’yi geçemez (Daha önce bu oran %30 ve 4.000.000 TL’yi geçemez idi).

ç) Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10’u kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 3.000.000 TL’yi geçemez (Oran aynı kaldı, meblağ 3.000.000 TL’ye çıkarıldı).

(2) Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesi kapsamında Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslara uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, birinci fıkrada belirtilen oranlara 20 puan daha ilave edilir (Daha önce bu oran 10 puan idi).

 

(3) Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen hususlar çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yapılır.

(4) Desteklenen işletmelere yapılacak ödemelerde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

(5) Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren kamu bankalarından birinde desteklenen işletme adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yapılır.

(6) Ödemenin yapılabilmesi için; satın alınan makine ve teçhizatın satış faturalarının ibraz edilmesi ve montajının tamamlanmış olması şarttır. Yatırımcı tarafından makine ve teçhizatın doğrudan ithal edilmesi durumunda, onaylı gümrük giriş beyannamelerinin de ibraz edilmesi istenir.

(7) Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat desteği tutarı ile işletme gideri desteği tutarının toplamı yerli malı ilave puanı dahil 10.000.000 TL’yi geçemez.

(8) İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği için bu maddede işletmeler itibarıyla belirlenen destek üst limitinin %25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilir.

(9) Her bir harcama kalemi için, gerçekleşen satın alma tutarının Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklemeye esas alınan bütçede belirlenmiş olan tutarı aşması halinde, desteklemeye esas alınan bütçedeki tutar, destek kapsamında değerlendirilir.”

 

B) İşletme gideri desteği

– Yalnızca mikro ve küçük işletme KOBİ’lerin yararlandığı işletme gideri desteği için Yatırım tamamlandıktan sonra alınan Tamamlama Belgesinin verildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılarak, 1 yıl süresince gerekli olan enerji, personel ve kira giderinin %75’i hibe olarak ödeniyor (Bundan önce de aynıydı).

 

“…MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına “yararlandırılacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “mikro ve” ibaresi eklenmiştir.

“(1) İşletme gideri desteği kapsamında; yatırımını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından Tamamlama Belgesi verilen mikro ve küçük işletmelere, belge tarihi esas alınarak ilk faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapılması halinde, aşağıdaki işletme dönemi harcama kalemleri için en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek verilebilir.

(2) Yatırımını tamamlamış mikro ve küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak destek sağlanır:

a) Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla %75’i kadar.

b) Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için, destek ödemesinin yapıldığı tarih esas alınarak o dönem uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla %75’i kadar.

c) Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla %75’i kadar.” …