KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMINA KOBİLERİN VE ÜLKE EKONOMİSİNİN ÇOK BÜYÜK İHTİYACI VAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

19.03.2016

 

GİRİŞ

KOSGEB tarafından 18 Mart 2016 tarihinde sitesinde yayınlanan rekabetçi katma değeri yüksek ürünlerin KAPASİTELERİ GELİŞTİRİLEREK üretilmesine yönelik yeni bir destek programı olarak KOBİGEL –KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI açıklığa kavuşmuştur. KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA programı da seri üretime yönelik olmasına karşın, ön koşul olarak TEYDEB ya da KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON projesinin tamamlanmasını( ya da incelemeli patentin alınışını) ön koşul olarak ararken, KOBİGEL’de imalat gruplandırması olan aşağıdaki NACE KODLARINA GİRMESİ İLE ÇAĞRIYA Yönelik olması aranmaktadır. Proje Başvurusu 1 Nisan – 6 Mayıs 2016 arasıdır( Kaynak linkten yararlanılmıştırhttp://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=47&refContent=98).

 

NACE KODLARI

1.Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme

-NACE REV 2. Sınıflamasına göre;

 • Yüksek Teknoloji;

21- Temel Eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

30.3- Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı

 • Orta-Yüksek Teknoloji;

20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

25.4- Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

27- Elektrikli Teçhizat İmalatı

28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30.2- Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

30.4- Askeri savaş araçlarının imalatı

30.9- Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı

32.5- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı.

-Örneğin bu listede bizler daha çok 28 kodundaki makine imalatı konusunda hizmet vermekteyiz.

-Proje Başvuru Tarihleri 1 Nisan – 6 Mayıs 2016.

-Alt açılımlar olarak proje konuları:

 • İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
 • Milli imkân ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler,
 • Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
 • İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler,
 • Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler,
 • Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
 • Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler,
 • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

YORUM: Yukarıdaki listeye göre projeler yeni/iyileştirilmiş ürün ya da yeni/iyileştirilmiş süreç yeniliği veyahut her ikisi birlikte verilebilecektir. Bize göre bu projeyi yazmak için OSLO kılavuzunu çok iyi anlayarak okumak gerekir. OSLO’ya göre;

Paragraf 156’da, ürün yeniliği tanımı yapılmaktadır: Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir.

Paragraf 163’de Süreç Yeniliği, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir şeklinde bir açılım yapılmaktadır. Süreç yeniliğinin hangi alt çalışmalarda söz konusu olabileceği konusunda da, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermelidir denilmektedir.

Paragraf 164’de süreç yenilikleri’nin ana hedefleri olarak, birim üretim maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek olabilir denilmektedir.

-Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 ay olup, proje çıktısının bir an önce piyasaya çıkıp, pazarın rekabet şartlarını etkilemesi istenmektedir.

-KOBİ’ler daha çok hibe istediklerinden üst limitler: Personelde 150.000 TL’ye kadar. Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları 100.000 TL’ye kadar, Yazılımda 150.000 TL’ye kadar Hizmet alımlarında 150.000 TL’ye kadar, diğer giderlerde 50.000 TL’e kadar, ANCAK TOPLAMDA EN FAZLA Geri Ödemesiz 300.000 TL, Geri ödemeli 500.000 TL olmaktadır.

– Destekleme oranı:

2.Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması

 – 3. 4. 5. 6. Bölgelerdeki KOBİ’ler başvurabilecektir.

-NACE REV 2. Sınıflamasına göre;

 – Orta-Düşük Teknoloji:

18.2- Kayıtlı medyanın çoğaltılması

19- Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

22- Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

24- Ana metal sanayii

25- Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı (25.4 Hariç)

30.1- Gemi ve tekne yapımı

33- Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

– Düşük Teknoloji:

10- Gıda ürünlerinin imalatı

11.07- Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi

13- Tekstil ürünlerinin imalatı

14- Giyim eşyalarının imalatı

15- Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

16- Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı

17- Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı

18- Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması(18.2 Hariç),

31- Mobilya imalatı

32- Diğer imalatlar(32.5 Hariç).

– Proje konuları:

– İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,

– Milli imkân ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler,

– Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,

– İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,

– Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler,

– Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler,

– Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,

– Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler,

– İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

–  Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır. Hibe üst limitleri personelde 100.000 TL’ye kadar, Test, analiz, kontrolmuayene ve kalibrasyona yönelik MakineTeçhizat alımları için 50.000 TL’ye kadar, Yazılımda 100.000 TL’ye kadar, Hizmet alımında 100.000 TL’ye kadar, Diğer giderlerde 30.000 TL’ye kadar olmak üzere, toplam maksimum hibe tutarı 200.000 TL’dir. Destek oranı % 80.

– Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

– Başvuracak KOBİ’lerln en az 3 yıldır faaliyette olup,2014-2015 yıllarında en az 200.000 TL net satış hasılatı, en az ortalama 2 çalışan ve en az bir yılda faaliyet karı elde etmesi gerekiyor.

SONUÇ

Rekabeti artıracak, ürün yeniliği ya da süreç yeniliği artan katma değeri yüksek ürünlerin üretimini destekleyecek güzel bir program. Oslo kılavuzu yanında tasarım ve Ar-Ge başlangıç noktalı özelliğinden dolayı FRASCATİ kılavuzunu da çok iyi okumak gerektiği görüşündeyiz.

Not: KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon destek programının proje  alt süre sınırlamasının kalktığını, ancak Ar-Ge, yenilik ve testler için  sürenin ortalama 6 ay kadar olmasının  uygun olacağı kanısındayız. Yeni ürünün bir an önce pazara çıkması açısından çok olumlu.