KOSGEB-KOBİGEL DESTEK PROGRAMININ ÖN DEĞERLENDİRME KRİTİKLERİNİN ANALİZİNDEN ELDE ETTİĞİMİZ YÖNLENDİRİCİ SONUÇLAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

16.05.2016

 

GİRİŞ

KOSGEB’in KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programına başvuruları 1 Nisanda başlayıp, 6 Mayıs 2016 tarihinde sona erdi. Destek Programına 2.980 adet proje başvurusu oldu. Başvuruların ön değerlendirme süreci başlamış olup, düzeltme, kontrol ve onay süreçlerinden sonra, projesi onaylanan işletmelere geri bildirimler 27 – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve 1 Temmuz itibari ile projelerin destek süreci başlatılacaktır.

KOSGEB, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, gelişmekte olan 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde, “Geleneksel I·malat Sanayi KOBI·’lerinde Katma Degˆerin Arttırılması” ve Türkiye genelinde, “Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBI·’lerinde Kapasite Gelis¸tirme” başlıkları ile iki adet proje çağrısı yayımladı. Geleneksel İmalat Sanayi KOBI·’lerinde Katma Degˆerin Arttırılması” konulu proje teklif çağrısının proje destek üst limitinin 600 bin TL“Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBI·’lerinde Kapasite Gelis¸tirme” konulu proje teklif çağrısının proje destek üst limiti ise 800 bin TL olarak belirlendi ve iki çağrı için KOBİ’lere toplamda 300 Milyon TL destek verilecek. 

Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5743/300-milyon-tl-icin-2980-isletme-basvuru-yapti

Bazı firmalara proje önerisi için model kurmada yardımcı olduk ve projeye başvurdular.

SÜREÇ

1.KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programında Proje Süreçleri Nelerdir? *Proje Başvurusu, *Ön değerlendirme, *Kurul Değerlendirmesi, *Projenin başlatılması için Taahhütname verme, *İzleme ve Ödeme İşlemleri, *Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış.

2.Desteklenmesine karar verilen projeler ne zaman başlar? Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projeler işletmelere bildirilir. İşletme, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde; Taahhütname, Proje Başvuru Formu ve eki belgeleri ilgili Uygulama Birimine kayda alınmak üzere getirir. Taahhütnamenin verilmesiyle proje başlar.

Kaynak: file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/KOBI%CC%87GEL%20-%20s%C4%B1k-sorulan-sorular%20(1).pdf

3.Ön Değerlendirme MADDE 8 – (1) Proje başvurusu, İşletmeden Sorumlu Personel tarafından Proje Teklif Çağrısında belirlenen süre içinde; işletmenin ve projesinin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata ve Proje Teklif Çağrısına uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden ön değerlendirmesi yapılarak ekte yer alan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu hazırlanır. (2) Ön değerlendirme sonucu Proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan başvurular Sistem üzerinden değişikliğe açılır. İşletmeye Proje Teklif Çağrısında belirlenen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapması için Sistem üzerinden bilgi verilir. Ancak Proje bütünlüğünü sağlamayacak derecede eksiklik bulunan Projeler değişikliğe açılmaz.

4.Değerlendirme MADDE 9 – (1) Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan proje başvuruları, değerlendirilmek üzere Sistem üzerinden kurul üyelerine sunulur. (2) Proje başvuruları, ekte yer alan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosunda yer alan kriterlere göre her bir kurul üyesi tarafından, kurul toplantısından önce Sistem üzerinden ayrı ayrı değerlendirilerek puanlanır. (3) Projenin kurul gündemine alınabilmesi için, 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmede; Kurul Üyelerinin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalamasının 50 (elli) olması gerekir. Ancak Başkanlık tarafından; kabul edilen başvuru sayısı, kurul gündemine alınacak proje sayısı, projeler için talep edilen toplam destek tutarı ve bütçe imkanları vb. hususlar dikkate alınarak, 50 (elli) puandan yüksek olmak üzere farklı bir puan belirlenebilir. (4) Değerlendirme sonucu; 50 (elli) ve üzeri puan olan projeler Kurul gündemine alınmaya hak kazanır, 50 (elli) puan altı alan projeler ise reddedilmiş sayılır ve işletmelere bildirilmek üzere İlgili Başkanlık Birimi tarafından Uygulama Birimlerine iletilir. (5) Kurul gündemine alınan projeler, proje bütünlüğü dikkate alınarak; projeye ilişkin gider/harcama kalemlerinin gerekliliği, maliyetlerinin uygunluğu, yerindeliği gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilir. (6) Değerlendirme sonucunda projenin kabulüne veya reddine karar verilir ve ekte yer alan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Karar Formu düzenlenir. (7) Projenin kabulüne karar verilmesi durumunda; desteklenecek gider grupları, gider türleri, miktarı, giderlere ilişkin asgari nitelikler, destek türü ve desteklemeye esas tutar Kurul tarafından belirlenir. (8) Kurul Kararları ile KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Kurul Değerlendirme Formu Kurul üyelerine imzalatılır ve Kurul Kararları evrak kaydına alınır. Kurul Kararları, işletmelere bildirilmek üzere ilgili Uygulama Birimine, Kurul Değerlendirme Formları ise ilgili Başkanlık Birimine iletilir. (9) Projesi kabul edilen İşletmeden; İşletme Yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen Proje Başvuru Formu ve eki belgeler ile birlikte ekte yer alan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Taahhütnamesini vermesi istenir.

Kaynak:file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/KOB%C4%B0GEL%20KOB%C4%B0%20Geli%C5%9Fim%20Destek%20Program%C4%B1%20Uygulama%20Esaslar%C4%B1%2007-03%20(4).pdf

BİZİM DENEYİMİMİZ

1.Proje Modelimizi nasıl kurduk? Model için aklımızı işlettik. Halen TÜBİTAK’ta yürütülen ya da yeni girişini yapacağımız veya projesi biten ancak daha seri üretim ve ticarileşme safhasına gelmemiş ürün yeniliği projesinin çıktısını başlangıç noktası aldık. Bunun müşteri ihtiyaçlarına uygun seri üretilmesi ve ticarileşmesi esnasında gerekli olabilecek test cihazı, ölçüm cihazı, program, yazılım vb ihtiyaçları belirleyerek proformalarını aldık. Bir anlamda KOBİGEL projesini TÜBİTAK – TEYDEB projesinin devamı olarak baktık ve aşağıdaki şemayı dikkate aldık:

Adsız

Not; Resmi net görebilmeniz için resmin üstünü tıklayın.

(kaynak: Australian Government-Australian Reneweable Energy Agency)

2.Uzman tarafından ön değerlendirme kritikleri geldi ve ağırlıklı olarak aşağıdaki hata ve eksikliklere ilişkin:

  • 2015 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sisteme yüklenmesi.
  • İşletmenin sahip olduğu belgelerin ve yazılım lisanslarının sisteme yüklenmesi.
  • Finansal-Çalışan bilgileri kısmındaki veriler Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile uyuşmamaktadır. (Yazım hatasından kaynaklı olabilir.)
  • Projeden beklenen sonuçların (2.6.) nın daha net, somut ve niceliksel verilere dayandırılması gerekmektedir.
  • KDV hariç tahmini bedeli 50.000 tl ve üzeri kalemlere ait olarak sisteme en az 3 adet proforma fatura yüklenmesi.
  • Talep edilen makine/teçhizat ve hizmetlere dair tanıtım metaryalleri sisteme yüklenmesi.
  • Talep edilen makine ve teçhizatın asgari özellikleri ile proforma faturada belirtilen asgari özellikler aynı olmalı.

Görüldüğü gibi daha çok şekli düzeltmelerle ilgili.  Ancak bir eleştiri; proje sonuçlarının daha net, somut ve niceliksel verilere dayandırılması hususu önemli, bununla ilgili aşağıdaki benzer düzeltmeleri yapıyoruz:

. Mevcut üretim kapasitesini KOBİGEL Projesi süresinin tamamlanmasına müteakip, 5. Bölge Yatırım teşvik belgesinin alınması ve Teknoyatırım destek programlarıyla tedarik edilecek yerli ve ithal makine ve teçhizat tedariki ile  3 katına çıkartılması (Mukayese Kanıtı: Yıllık üretim raporları),

-KOBİGEL projesinin tamamlanmasından sonra Sanayi Bakanlığı teknotanıtım ve pazarlama destekleri yardımıyla ürün ihracatımızın 2 yıl içinde bir kat, yurt dışından ithal edilen (ÇİN’den)  ürünlerin en az %30 ithalatın engellenmesinin sağlanması(Mukayese kanıtı: Gümrük Tarife Pozisyonlarındaki ürün ile ilgili ithalat bilgileri).

-İlgili ürününün yurt içi satışının, özellikle başvurusunu yaptığımız ve sonucun “Olumlu Raporlu Faydalı Model “in  alınmasını beklediğimiz  belgeyle , gelecek 10 yıla ilişkin elde edilen karın yarısının vergi dışı olması nedeniyle 10 yıl boyunca her yıl ortalama % …… artış olacağını planlamaktayız.

-En az 5 yeni montaj personelinin 6 ay içerisinde işe başlatılarak,  xxxxx montajı ile ilgili yetkinlik kazandırılması. (Mukayese kanıtı: Personel SGK bildirgesi)

– Firma bünyesinde bir yıl içerisinde tasarım merkezi kurularak, müşterilerden gelen farklı xxx ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek.(Mukayese Kanıtı: Bilim ve Sanayi Bakanlığı Tasarım Merkezi belgesi).

-Vb.

3.Kurul Değerlendirmesi aşamasında gördüğümüz yenilik, Kurul Toplantısına Firma yetkilisinin davet edilmeden kararın verilmesi. Bizce bu husus; bazı firma yetkililerinin deneyimleri olmadıkları için toplantıya katılmada isteksiz davranmaları, 15 dakika gibi kısa bir sürede heyecana kapılarak projenin tam anlatılamaması, bazı komite üyelerinin sübjektif davranarak firma yetkililerinin morallerinin bozması gibi olumsuzlukları önleyecektir. Bu konuda Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık “ sıfırcı hocaları” uyarmıştır. Bizce KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon destek programları ile Endüstriyel Uygulama Destek programlarında da Komite toplantısına firma yetkililerinin sunumu yapmaları kaldırılmalı yada arzu edilirse TÜBİTAK – TEYDEB’te olduğu gibi komite üyelerinin firmayı ziyaretleri yöntemine gidilmeli.

SONUÇ

“Kurul Değerlendirmesi, *Projenin başlatılması için Taahhütname verme, *İzleme ve Ödeme İşlemleri, *Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış” süreç adımlarının da Sizlerle paylaşmak üzere hoşçakalın.