KREDİ FAİZLERİNİN ARTTIĞI BİR DÖNEMDE AR-GE PROJESİ TAMAMLANAN KOBİ’LERE KOSGEB TARAFINDAN SERİ ÜRETİM MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI İÇİN SIFIR FAİZLİ 2.5 YIL VADELİ 500.000 TL KREDİ VERİLİYOR (AYRICA TEKNOYATIRIM VE 5.BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİNDE FAİZ DESTEĞİ VAR)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, Öğretim Üyesi

Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

  17.12.2015

 

 

GİRİŞ

ABD Merkez Bankası FED faizleri 0.25 puan arttırarak faiz aralığı % 0-0.25’den 0.25-0,5 bandına yükseldi. 2016 yılı sonunda ise ABD’de faizlerin % 1.5, 2017 yılı sonunda 2.5 seviyesine ulaşması bekleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de faizlerin artacağı bir döneme giriliyor. Bu durumda Ar-Ge projesi yapıp seri üretime geçmek isteyen KOBİ’ler için alet-teçhizat temininde hibeler ve 0 faizli kredi sağlama imkânı bulunmaktadır. Bu fırsattan yararlanmak gerekli.

TÜBİTAK ya da KOSGEB  Ar-Ge ve yenilik projeleri başarıyla tamamlanır ise(ya da incelemeli patent varsa), tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde(patentte böyle bir sınırlama yok)  KOBİ Firması, KOSGEB’in ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMINA başvurarak prototip ürünün seri üretimi için gerekli olan ve Ar-Ge unsuru taşımayan standart makineler ve ekipmanlar yurtiçinden ve yurtdışından temin edilerek  aşağıdaki  yeni iyileştirilmiş  destek unsurlarından  yararlanabilir:

PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

Bu program desteği, firmaya bir defaya mahsus olarak verilir.

– Destek oranı %75,Süre: 18 aydır. Mevzuatta en az süre belirtilmediği için firma alımlarını gerçekleştirebilirse proje süresi  bizce  6 aya kadar inebilir.

 

Destek Unsurları:

1.MAKİNE‐TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ

– İşletmeye; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır.

– Destek ödemesi yapılmadan önce, KOSGEB uzmanı işletmeyi ziyaret ederek, Ar‐Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Tespit Tutanağını düzenler.

– Destek kapsamında satın alınacak makine‐teçhizat yeni veya en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

– Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz  hibe olarak 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli kredi 200.000 TL’den  500.000 (beş yüz bin) TL’ye çıkarılmak   üzere toplam 650.000 (altıyüz elli bin) TL’dir.

– Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar, son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde Banka Teminat Mektubu alınır. Ancak işletmenin uzun süreli teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 (bir) yıl süreli teminat mektubu kabul edilebilir.

  • O faizli kredilerde süre  5 yıl olup, geri ödeme proje bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır .
  • Ek olarak belirtmek gerekirse projesini tamamlayan KOBİ’ler NACE kodlu teknoloji tablosunda yer alan öncelikli teknoloji alanları için makine ve teçhizat temininde Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için alınacak kredinin faizine, Bakanlıkça  belirlenen puanın tamamı kadar destek sağlanır. Ayrıca Ar-Ge projesi biten firmalar 3 yıl içinde seri üretim için Ekonomi Bakanlığı yatırım teşviklerine başvurarak alacakları 5.Bölge destekleri kapsamında bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüz bin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.
  • Teminat sorununu çözmek için önümüzdeki kısa süre içinde Kredi Garanti Fonu tarafından verilen kefalet mektubunda iyileştirmeler olacağını 12-13 Aralık tarihinde yapılan Ar-Ge Reform Paketi Hazırlık Çalıştay’ında BST Bakanı Sayın Fikri Işık tarafından bizzat ifade etmiştir.

– Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilerek, oran % 90 olur.

 

2.PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

– Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.

– Desteklenecek personelin sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.

– Personel giderlerindeki toplam destek 100.000 TL’den 150.000 TL’ye çıkarılmıştır. Net ücret üzerinden aylık, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve lisans mezunlarına 2.000 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL ve doktora mezunlarına 3.500 TL olmak üzere artırılarak değiştirilmiştir. Ön lisans mezunlarına net ücret üzerinden aylık 1.500 TL, destek sağlanması da projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak eklenmiştir.

 

SONUÇ VE ÖNERİ

KOSGEB Endüstriyel uygulama programındaki iyileştirmeler hemen uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. Firmaların prototipi Ar-Ge projesi ile tamamlanan çıktısını seri üretime ve ticarileşmesi için verilen bu destekte, özelikle Ar-Ge projelerinin kapsamına girmeyen kalıp, yabancı menşeli makineler gibi harcama ve gider kalemleri desteklenebilmektedir. Bu, önemli bir destektir. Yerli makinelerdeki destek unsurunun % 75’den % 90’a çıkarılması da yerli makine sanayini teşvik edecektir. Ayrıca teminat mektubu sorunu olmayan firmaların örneğin 600.000 TL’lik yabancı makine-teçhizat alımlarında 600.000×0,75=450.000 TL’lik 0 faizli kredi alması da büyük avantajdır. Yaşadıklarımızdan hareketle, bu programın minimum süresini hesaplarken makinelerin sipariş süreleri ile firmaya geliş ve montaj süresini  dikkate alıp, üzerine  uzatma riski ya da uzatmaya başvurulmaması nedeniyle reddedilme  riskini önlemek için 2 ay daha eklemekte fayda var.