MALİ RAPORUN SON ANA BIRAKILMADAN YMM’YE ZAMANINDA İLETİLEREK ONAYLATILMASI İÇİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİN EN GEÇ AĞUSTOS 15’İNE KADAR VERİLMESİ ÖNEM ARZETMEKTEDİR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

Gülçin GÖKÇEYREK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Projeleri,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Mali Rapor Uzman

 

23.07.2016

 

 

GİRİŞ

2016 Ocak-Haziran dönemine ait yapılan Ar-Ge harcama ve giderlerine ait hibe desteklerini talep etmek ve 2. Geçici dönem Ar-Ge indirimini belirlemek için teknik, mali ve YMM raporundan oluşan TÜBİTAK-TEYDEB Dönem raporu çalışmalarına başlanarak, raporun Ağustos ayının sonuna kadar verilmesinin uygun yol olduğuna inanmaktayız. Raporların 12 Eylül’de başlayan Kurban Bayramı uzun tatilinin olduğu zaman aralığına bırakılması büyük risk yaratır.

 

AĞUSTOS’TA DÖNEM RAPORUNU VERMENİN POTANSİYEL AVANTAJLARI

Özellikle Ağustos ayında verilecek SON dönem raporunun denetlenmesi için izleyicinin gelmesi, havalenin yapılarak TÜBİTAK’tan projenin tamamlandığına dair başarı belgesinin alınması Ekim başını bulur. Bu başarı belgesi ile;

– Muhtemelen bu yılın sonuna kadar çağrısı açılacak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoyatırım destek programına başvurma imkânı oluşacak.

– Projemizin çıktısı patentli ya da faydalı modelli ise başarı belgesi ile doldurulacak patent formu ile o çıktının seri üretimi ile elde edilecek karın yarısı için % 50 geçici vergi ve kurumlar vergisi istisnası elde edilebilir.

– Seri üretim için gerekli olacak makine teçhizat ve personel desteği için KOSGEB Endüstriyel Uygulama programına başarı belgesi ile başvurma imkânı doğacak.

-KOSGEB Teknopazar programına başvurulacak.

-Yatırımlar için 5.bölge yatırım teşvik belgesi alınacak.

-Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan prototipler ile yerli malı belgesine sahip firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi alarak kamu ihalelerine girebilmekteler. TÜR belgesi ile Kamu İhale alımlarında teklif %15 pahalı olsa bile tercih edilme zorunluluğu getirilmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  16.08.2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle Ar-Ge ve Yenilik Projeleri yapan firmalar bu şekilde teşvik edilmektedir.

TÜBİTAK – TEYDEB AGY500 YMM RAPORU İÇİN FİRMALARDAN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

AGY500 raporunun onayının son ana bırakılmadan YMM’ye zamanında iletilerek onaylatılması son gönderim tarihinde gecikme yaşamamak açısından önem arzetmektedir.

Bu bakımdan YMM raporunu oluştururken “doğru işi, doğru zamanda ve doğru şekilde” ilk ve bir  defada yapabilmemiz  için deneyimlerimize göre aşağıdaki bilgi ve belgeleri firmaların örneğin bizim çalışmalarımızda en geç Ağustos 15’ine kadar ulaştırmaları halinde, sorun çıkmayacağını ummaktayız.

 

İSTEYECEĞİMİZ BİLGİ VE BELGELER

A) TÜBİTAK tarafından onaylanan AGY101 yada AGY100 formunun varsa değişikliklerle beraber (revize edilmiş haliyle) tahmini maliyet formları,

B) Proje Destek Karar Yazısı

C) Proje Başvuru Sayfası

D) Ar-Ge Konusu makine ya da ürün satıldı ise kesilen Satış faturası (satış faturası  proje bitiş tarihinden önce kesilmemeli, özellikle Kamu’ya proje konusu makine ya da ürün satıldı ise destek reddedilir)

E) Projede kullanılacak tüm gider faturalarında “Bu faturada belirtilen toplam tutarın ………..TL’si ……….. numaralı TÜBİTAK – TEYDEB projesi için kullanılmıştır.” ibaresi yer alması gerekmektedir. Bu ibare için kaşe yaptırılmalıdır.

F) Harcama ve gider belgeleri, fatura, irsaliye, muavin dökümleri ve aşağıdaki diğer belgelerin üzerine ASLI GİBİDİR kaşesi vurulduktan sonra şirket unvanı veya unvanı içeren şirket kaşesi üzerine şirket yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

G) Banka ve çek ödemelerine ait banka dekontlarının ya da banka ekstrelerinin ilgili banka tarafından kaşeli imzalı teyidi.

H) TRANSFER ÖDEMESİ olanlar için ilgili özel TÜBİTAK banka hesabına transfer ödemesi geldiği tarihten YMM raporu yazılıncaya kadarki hesap hareketlerini gösteren banka hesap ekstresi banka onaylı teyidi,

I) Personel Giderleri (G011);

1- Proje başlangıç tarihinden itibaren SGK hizmet dökümleri(prim hizmet belgeleri), tahakkuk fişleri, ödeme makbuzları, ücret bordroları, maaş ödemelerine ait banka dekontları yada banka ekstresi (banka tarafından kaşeli imzalı teyidi)

2- Projede çalışan personele ait öğrenim durumlarını gösteren diploma fotokopileri (bazılarında mezuniyet tarihleri diplomanın arka sayfasında olduğundan diplomaların önlü arkalı fotokopisi),  işe giriş bildirgeleri,

3- AR-GE işçiliklerine ait 335, 360, 361, 720 hesapların muavin dökümleri, bunların 750 ve 263 hesaplara taşınma kayıtları

4- İlgili aylara ait (Proje süresince) Muhtasar Beyannameleri, tahakkuk fişleri ve vergi alındıları,

5- Projede çalışan personel işten ayrılırsa yada projeye yeni dahil olan personel var ise işe giriş bildirgeleri, öğrenim durumlarını gösteren diploma fotokopileri ayrıca cv’leri, projedeki görev ve unvanları, adam/ay oranları

6- Projede çalışan personellerden KOSGEB Nitelikli Eleman desteğinden yararlananlar var ise bunların kapsam dışına alınması için tarafımıza bildirilmesi,

7- Projede firma ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri (Anonim Şirketler) ve Müdürlerinin (Limited Şirketler)görev alması durumunda, bunlara ilişkin personel giderlerinin belgelenmesi (tüm belgeler firma onaylı olarak) aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmelidir;

–  Anonim şirketlerde; Projede görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine tutarı esas sözleşme ile veya genel kurul kararı alınması şartıyla ücret ödenebilir. Yapılan ücret ödemeleri ile ilgili:

o   ücret ödemesinin başladığı tarihi,

o   ücret tutarının tespiti (ücret tutarı açıkça belirtilmedir) ve tayinini gösteren Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın (ücretler Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın düzenlendiği tarihten itibaren destek kapsamına alınır ve geçmiş tarihlere yönelik alınan kararlar dikkate alınmaz) noter tarafından onaylanmış kopyası veya esas sözleşmenin firma onaylı bir nüshası,

 –  Limited şirketlerde: Projede görev alan şirket Müdürlerine yapılan ücret ödemeleri ile ilgili:

o   ücret ödemesinin başladığı tarihi,

o   ücret tutarının tespiti (ücret tutarı açıkça belirtilmedir) ve tayinini gösteren Genel Kurul Kararı’nın noter tarafından onaylanmış kopyası,

 

İ) Seyahet Giderleri (G012);

1-      Proje ile ilgili seyahat giderlerine ait faturalar, ilgili faturalara ait irsaliye fotokopisi ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği hesabın muavin dökümü,

2-      İlgili seyahate ait Elektronik Yolcu Bileti

 

J)Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Giderleri (G013);

1-      Proje ile ilgili Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın giderlerine ait faturalar, ilgili faturalara ait irsaliye fotokopileri ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği mahsup fişleri ve ilgili hesapların muavin dökümleri

2-      İthal alımlarda, Gümrük Giriş Beyannamesi, ithalat faturası, Gümrük Vezne Alındısı ve faturada belirtilen döviz tutarının transferine ait banka dekontu

3-      Finansal Kiralama Leasingle alınan alımlarda Aylık Kira taksitlerine ait faturalar ve ödeme belgeleri, ayrıca finansal kiralama sözleşmesi ve ödeme planı

4-      İlgili hesapların 750 ve 263 nolu hesaplara amortisman kayıtlarının aktarılması

 

K)Yurtiçi AR-GE Kuruluşlarına Yaptırılan İşler (G014);

1- Proje ile ilgili Yurtiçi AR-GE Kuruluşlarında Yaptırılan İşlere ait fatura ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği hesabın muavin dökümü,

2- Yurtiçi AR-GE Kuruluşu ile yapılan sözleşme yada protokol söz konusu sözleşmede, alınan hizmete ilişkin ayrıntılı açıklama yer alması gerekmektedir.

3- 730 yada 750’den 263 nolu hesaplara aktarılmasının kayıtları

 

L)Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Giderleri (G015);

1- Proje ile ilgili hizmet alımlarına ait faturalar, ilgili faturalara ait irsaliye fotokopileri ve ödeme evrakı ile bu faturaların kaydedildiği hesabın muavin dökümü,

2- Danışmanlık sözleşmelerinin fotokopileri, söz konusu sözleşmede, alınan hizmete ilişkin ayrıntılı açıklama yer alması gerekmektedir.

3- 730 yada 750’den 263 nolu hesaplara aktarılmasının kayıtları

4- İlgili faturalara ait mahsup fişleri

 

M)  Malzeme Giderleri (G016);

1- Proje ile ilgili olarak alınan malzemelere ait satıcı faturaları, ilgili faturalara ait irsaliye fotokopileri,  320 satıcı hesaplarının ve ilgili 150 hesaplarının muavin dökümleri, firmalara yapılan ödemelerle ilgili banka dekontları, çek fotokopileri ve çeklerin ödendiğine dair banka dekontları,

2- Ar-Ge kapsamındaki proje için malzeme sarflarına ait tutarlandırılmış stoktan çıkış sarf listeleri, ilgili 150 hesapların muavin dökümleri

3- İthal alımlarda, Gümrük Giriş Beyannamesi, ithalat faturası, Gümrük Vezne Alındısı ve faturada belirtilen döviz tutarının transferine ait banka dekontu

4- Proje önerisi tahmini maliyet listesinde yer alan malzeme kalemlerini fatura üzerinde sıra numaralarını belirtilerek eşleştirmenin yapılması. Ayrıca bazı kalemler proje ile ilişkilendirilemediğinden kapsam dışına alınıyor. Fatura üzerinde ilgili sıra numaralarını yazarlarsa, hem denetim zamanı kısalır hem de kapsam dışına alınmaz.  İlave malzeme kalemleri var ise faturaların üzerlerine kurşun kalemle gerekçelendirilmesi mutlaka yazılmalıdır.

5- 150’den 750 ve 263 nolu hesaplara aktarılmasının kayıtları

6- İlgili faturalara ait mahsup fişleri

 

N) Bilanço ve Gelir Tablosu ile Firma Bilgileri;

1- Son yılın Bilanço ve Gelir Tablosu (Vergi Dairesi veya YMM tarafından tasdikli)

2- Proje süresi içinde verilen geçici vergi beyannameleri ve eki gelir tablolarının düzenlenmesine esas olan yansıtmalar kapatılmadan önceki mizanlar,

3- Cari yılın Defter bilgileri, onay makamı, onay tarihi, yevmiye numaraları ve defterlerin noter tasdiklerinin olduğu sayfaların fotokopileri,

4- Firma ortaklarının TC kimlik numaraları, görev/unvanları,  hisse oranları, hisse miktarları ve ortaklar pay defterinin ilgili sayfalarının fotokopileri,

5- İmza Sirküleri,

6- Ticaret Sicil Gazeteleri (kuruluştan itibaren değişikliklerle beraber)fotokopileri,

7- KOBİ Beyannamesi,

8- TÜBİTAK hibesinin yatırılacağı banka hesap nosu,