NİSAN AYININ SON İKİ HAFTASINDA AR-GE VE YENİLİK İLE SERİ ÜRETİM DESTEK PROGRAMLARINDAN HANGİLERİNE BAŞVURMALI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

 

 

GİRİŞ

2015 Nisan ayının son iki haftasına girerken bu yılın bütünü için önem taşıyacak hangi destek programlarına başvurulması gerekir sorusu firmalar için büyük önem taşımaktadır. TÜBİTAK-TEYDEB 1507 ve 1501 programları için bu ay Ar-Ge proje girişi yapılıp, yıl  sonunda proje süresi sona ererse, 2016 yılının başında TÜBİTAK’tan alınacak tamamlama yazısı ile diğer teşvik programlarına başvurmak mümkün olduğundan başarımız artar.

 

HATIRLAMAMIZ İÇİN HANGİ DESTEK PROGRAMLARINA BAŞVURMA POTANSİYELİMİZ VAR?

  1. Bizce girişte de ifade ettiğimiz gibi, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile uğraşıyorsak, ilkin TÜBİTAK –TEYDEB 1507-1501 Destek programlarına başvurmak büyük öneme sahip. Bu programlar için mümkünse ortak projeler verilmeli. İdeal durum, her an yürüyen ve onaylanan 3 adet TÜBİTAK projesine sahip olmak. Bu yolla alınacak hibeler yanında SGK, stopaj ve Ar-Ge indirimi teşviklerinden maksimum yararlanmak söz konusu.
  2. Nisan ayında ürün yeniliği ya da süreç yeniliği için 150.000 TL maliyetini aşmayan makine, malzeme, yazılım ve hizmet alımı için KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon programına başvurarak  % 75 destek oranlı maksimum 100.000 TL’yi geçmeyen hibe fonuna kavuşma potansiyeli mevcut. KOBİ’ler teminat mektubu talep edilmesi sebebiyle geri ödemeli kredi desteğine pek rağbet etmediği gibi, personel desteğine de az oranda müracaat etmekte olduğunu gözlemliyoruz.
  3. Bir yıl öncesine kadar TÜBİTAK ya da KOSGEB ar-ge projesi tamamlanan KOBİ’ler bir defaya mahsus olmak üzere 200.000 TL’yi geçmeyen standart yerli ve ithal makine ve teçhizat alımı için % 75 destek oranlı maksimum 150.000 TL hibe tutarını geçmeyen 4-5 ay proje süreli KOSGEB Endüstriyel Uygulamadestek programına başvurmaları üretim alt yapılarının iyileştirilmesi için önemlidir.

       4.  5.BÖLGE DESTEKLERİ

Tübitak ya da KOSGEB ar-ge projesinin tamamlanmasından itibaren 3 yıl içinde seri üretim için Ekonomi Bakanlığı 5.Bölge yatırım teşvik belgesine başvurarak,aşağıdaki teşvik unsurlarından yararlanmak mümkün:

İstanbul’da ya da Bursa’da  sabit yatırım tutarı en az 1 milyon TL oluyor.  Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamıdır. Ar-Ge projelerinde arsa, bina inşaat giderleri desteklenmez.

– Gümrük vergisi muafiyeti: Üçüncü ülkelerden makine ithalatlarında.

 KDV istisnası.

– Faiz desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüz bin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.

– Sigorta primi işveren hissesi desteği: Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden 6-7 yıl süre ile toplam sigorta desteğinin sabit yatırım tutarına oranı % 35’e ulaşıncaya kadar karşılanır.

– Sigorta primi desteği: Sigorta Primi Desteği ise teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlık bütçesinden tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip 10 yıl süreyle karşılanır.

– Gelir vergisi stopaj desteği: Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden terkin edilmesidir.

– Yatırım yeri tahsisi: Desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

– Vergi indirimi: Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, %30 yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar % 70 indirimli olarak uygulanır. Konunun anlaşılması için aşağıda İstanbul ili için bir örnek yer almaktadır.

İl: XXXXX

Yatırım Tutarı: 1.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2013 /30.09.2015

Yatırıma Katkı Oranı: %30

Kurumlar vergisi indirim oranı: %70

2014 yılındaki kurum kazancı: 100.000 TL

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 300.000 (1.000.000X0,30) TL

2014 yılı için Hesaplanan Kurumlar Vergisi:100.000×0.20=20.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:100.000X0.20X0.30=6.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi: 20.000- 6.000 =14.000 TL

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen yukarıdaki 14.000 TL’lik vergi, 300.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanır.

  1. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEKNOTANITIM VE PAZARLAMADESTEKPROGRAMI

TÜBİTAK ya da KOSGEB’den Ar-Ge ve yenilik projesi tamamlanarak prototipi oluşan yeni ürünün yurt içi tanıtımı ve pazarlama faaliyetinin 25.000 TL’ye kadar, yurt dışı tanıtımı ve pazarlama faaliyeti için 50.000 TL.’ye kadar faaliyet sayısına bakılmaksızın bir yıllık süre içinde fuara katılım, seyahat, reklam, ürün kataloğu vb. giderler için  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hibe destekleri vermektedir (20.06.2013 R.G). Prototip ürün projesinin tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde Bakanlığa her zaman için başvuruda bulunabiliniyor. Bu konudaki detaylı bilgileri şu linkten elde edebilirsiniz: “http://sagm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=4352&lng=tr”.

Aşağıda okuyucuya ilk incelemede önemli olacağını düşündüğümüz bazı hususlara yer verilmiştir.

 

DESTEKLENECEK FAALİYETLER ŞÖYLEDİR:

Destek Kalemleri                          Üst Limitleri

1 Yurt dışı fuar giderleri                  50.000 TL

2 Yurt içi fuar giderleri                    25.000 TL

6 Broşür                                               4.000 TL

7 Katalog                                             6.000 TL

8 Flaş bellek                                        5.000 TL

9 e-ticaret sitesi üyeliği                     5.000 TL

10 Yazılı medya gideri                       5.000 TL

Desteklenecek Üst Limit                75.000 TL

  1. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ  BAKANLIĞININ TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ:TUBİTAK, EUROKA, KOSGEB, H2020, Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile prototipi tamamlanıp seri üretime geçen ürünlerin Sanayi Bakanlığı’nın her yıl Ocak ayında yayınladığı listede yer alıp bu ürünler için “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” alınması halinde Kamu İhale alımlarında teklif %15 pahalı olsa bile tercih edilme zorunluluğu getirilmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  16.08.2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle Ar-Ge ve Yenilik Projeleri yapan firmalar teşvik edilmektedir.

SONUÇ

Zaman hızla geçiyor. Yarar sağlayabileceğimiz tek zaman dilimi şimdiki zaman ya da yazımızla bağlantılı Nisan ayıdır. Nisan ayında yukarıda tanımlanan  destek programlarına başvurursak, hem bugünümüzü iyileştiririz hem de 2016 yılı hakkında ümitli olabiliriz.