STRATEJİK EYLEM PLANININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN MİKRO BAZLI 12 ADIMLI BÜTÜNLEŞİK YOL HARİTASI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK 

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı,

YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

 

25 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi yayınlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150625.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150625.htm

 

EYLEM PLANINA GÖRE SANAYİDEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNDE MEVCUT SORUNLAR

Eylem planında Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri konusundaki mevcut sorunlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

 • İş süreçlerinde küçük işletmelerin teknolojiyi yeterince kullanamaması
 • KOBİ’lerde nitelikli eleman eksikliği
 • KGF ile ilgili farkındalık ve tanıtım eksikliği
 • Bilim, Teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik, verimlilik, sınai mülkiyet kültürüne yönelik yeterli farkındalığın oluşturulamaması
 • Firmaların Ar-Ge’ye ayırdığı kaynakların yetersiz olması
 • Ar-Ge konusundaki teknik bilgi eksikliği
 • Ar-Ge çalışmalarının yeterince ticarileştirilememesi
 • Yatırım ve destek mekanizmalarında eşgüdüm ve etki değerlendirmesinde yaşanılan sıkıntılar
 • Firmaların Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarına yönelik uzun vadeli planlama yapamamaları
 • Çevreye duyarlı ürün ve üretim süreçleri konusunda bilinç eksikliği
 • Bölgelerde yer alan KOBİ’lerin bilgi ve tecrübe eksikliği nedeniyle devlet teşviklerinden fazla yararlanamaması

 

Öte yandan İSO-500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2014 yılı verilerine göre, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun Ar-Ge harcamalarının üretimden satışlara oranı binde 7.4 gibi düşük düzeydedir. Yüksek teknolojilerin oluşturulan katma değer içindeki payı sadece yüzde 3.2’dir.  İhracattaki payları da düşüktür.

 

ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER

Eylem planında Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri ile katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ve teşviki için aşağıdaki eylem planlarını öngörmektedir.

 • Orta –yüksek ve yüksek teknolojili ürün üreten yatırımcıların 5. Ve 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaları sağlanacak, söz konusu ürünlerin üretimi ve ihracat içindeki ağırlığı artırılacaktır.
 • Geleneksel üretim yapan sektörlerde yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilmesi için teknolojik yatırımların yapılması sağlanacaktır.
 • İmalat sanayine yönelik tasarım ofislerinin kurulması için mevzuat altyapısı tamamlanacak ve tasarım ofisleri desteklenmeye başlanacaktır.
 • Ar-Ge merkezleri ile mühendislik firmaları arasında işbirliği sağlayarak mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren firmaların mühendislik becerilerini yükseltmek, ülkemizin mühendislik açığını kapatmak için yerli firmaların envanteri çıkarılacak, destekleme mekanizması geliştirilerek uygulanacaktır.
 • AB Birlik programları kapsamında faydalanılan Ar-Ge ve yenilikçilik desteklerinin etki değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 • Sanayideki Ar-Ge merkezlerinin nitelikli araştırmacı ihtiyacının ülkemizden karşılanamaması durumunda yurtdışından karşılanması hedeflenmektedir.

 

BİZİM DENEYİMLERİMİZ VE ÖNERİLERİMİZ

İşimiz gereği ekip halinde haftada ortalama 20’nin üzerinde sanayici ve yazılım firması ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile projelendirilerek desteklenmesine yönelik olarak görüşmeler yapıyoruz. Bizim tecrübelerimize göre orta-yüksek teknolojik ürünlerin üretim ve ihracatlarının Ar-Ge ve yenilik projeleri ile desteklenmesi için aşağıdaki yol haritası izlenirse etki derecesinin artması yönündedir:

 1. TÜBİTAK’ta her an yürüyen 3 adet ürün ve/veya Ar-Ge projesinin mevcut olması. TÜBİTAK’tan %40 – 75 arası Ar-Ge harcamalarının hibe fonlanması yanında 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanuna göre çalışanların Ar-Ge faaliyetinde görev alan mühendis ve teknik personelin maaşları için SGK, stopaj desteklerinden yararlanılması.
 2. Firma KOBİ ise KOSGEB’te her an yürüyen bir Ar-Ge ve yenilik projesinin bulunması.
 3. Firma KOBİ ise Ar-Ge projesinin tamamlanmasından 1 ay içinde seri üretim ve ticarileşme için bir defaya mahsus KOSGEB Endüstriyel Uygulama programına başvurulması.
 4. Ürün yeniliği için patent ve faydalı model alınarak % 50 gelir ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanılması.
 5. Ar-Ge projesi sonucu ortaya çıkan prototip ürünün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı teknoloji listesinde yer alması halinde seri üretim için Teknoyatırım destek programına başvurulması.
 6. Seri üretimde kullanılan yerli ve ithal global listedeki makine ve teçhizat için 5. Bölge desteklerine başvurulması.
 7. Tasarım mühendislerin maaşlarının yarısının hibe ile desteklenmesi için Ekonomi Bakanlığının Tasarım Merkezi destek programına başvurulması. Öte yandan 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanununa göre Ar-Ge’de çalışanlarının stopaj, SGK ve Ar-Ge indirimi için Ar-Ge merkezlerinin kurulması.
 8. Kamu ihalelerinde % 15 fiyat avantajı için Ar-Ge prototip ürün için teknolojik ürün belgesinin alınması.
 9. AB HORIZON 2020 Ar-Ge yenilik programı çerçevesinde KOBİ’lerin tek başına başvurabilecekleri CORDİS Yeni KOBİ aracı programına başvurulması.
 10. TÜBİTAK’a ortak Ar-Ge projelerinin verilmesi.
 11. AB’li firmalarla EUREKA ve EUROSTARS Ar-Ge ve yenilik destek programları kapsamında ortak Ar-Ge projelerine girilmesi.
 12. AB HORIZON 2020 Ar-Ge ve yenilik destek programı kapsamında AB’de oluşturulan ortak Ar-Ge konsorsiyum projelerine katılınması.

 

 

 

 

 

Etiketler: