ŞUBAT AYINDA NEDEN ÇOK GAYRETLİ OLMALIYIZ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

23.02.2016

 

GİRİŞ

2016 Şubat ayının son iki haftasına girerken bu yılın bütünü için önem taşıyacak hangi destek programlarına başvurulması gerekir sorusu firmalar için büyük önem taşımaktadır. TÜBİTAK-TEYDEB 1507 ve 1501 programları için bu ay Ar-Ge proje girişi yapılıp, Eylül sonunda proje süresi sona ererse, Kasım ayında TÜBİTAK’tan alınacak tamamlama yazısı ile diğer teşvik programlarına başvurmak mümkün olduğundan,  başarılı BİRİKİMLİ sonuçlar bu yıl görülebilir. Aksi halde süreç 2017’e taşınır, taşınınca da “ancak gördüğümüze inanırız” diyen firmalar için iş işten geçer.

HANGİ DESTEK PROGRAMLARINA BAŞVURMA POTANSİYELİMİZ VAR?

  1. Bizce girişte de ifade ettiğimiz gibi, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile uğraşıyorsak, ilkin TÜBİTAK –TEYDEB 1507-1501 Destek programlarına başvurmak büyük öneme sahip. Bu programlar için mümkünse ortak projeler verilmeli. İdeal durum, her an yürüyen ve onaylanan 3 adet TÜBİTAK projesine sahip olmak. Bu yolla alınacak hibeler yanında SGK, stopaj ve Ar-Ge indirimi teşviklerinden maksimum yararlanmak söz konusu.
  2. Şubat ayında ürün yeniliği ya da süreç yeniliği için makine, malzeme, yazılım ve hizmet alımı için KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyonprogramına başvurarak yerlide  % 90,ithalde %75 destek oranlı maksimum 150.000 TL’yi geçmeyen hibe fonuna kavuşma potansiyeli mevcut. KOBİ’ler teminat mektubu talep edilmesi sebebiyle geri ödemeli kredi desteğine pek rağbet etmediği gibi, personel desteğine de az oranda müracaat etmekte olduğunu gözlemliyoruz.
  3. Bir yıl öncesine kadar TÜBİTAK ya da KOSGEB Ar-Ge projesi tamamlanan KOBİ’ler bir defaya mahsus olmak üzere standart yerli makine ve teçhizat alımı için % 90,ithalde 75 destek oranlı maksimum 150.000 TL hibe tutarını geçmeyen 4-5 ay proje süreli KOSGEB Endüstriyel Uygulamadestek programına başvurmaları üretim alt yapılarının iyileştirilmesi için önemlidir.
  4.  Bizce Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının bu yıl ilk çağrısının  yakında açılacağını tahmin ettiğimiz online olarak alınacak olan Tekno Yatırım destek programı büyük talep görmektedir. Ar-ge projesi tamamlanan firmalar 5 yıl içinde seri üretim ve ticarileşme yatırımı için bu programa başvurabilmektedirler.


DESTEKLER

 Makine, Teçhizat desteği 

– Mikro, Küçük ölçekli KOBİ’lere seri üretim için gerekli olan yatırım tutarının %40′lık bölümünü 5 milyon TL.’ye kadar hibe olarak veriliyor.

– Orta ölçekli KOBİ’lerde ilgili oran %30 ve  en fazla 4 milyon TL.

– Büyük ölçekli firmalarda ilgili oran %10 ve  en fazla 2 milyon TL.

Yerli Malı Belgesi”ne sahip Türkiye’deki makine ve teçhizat üreticilerinden veya tedarikçilerinden satın alınması halinde % 10’ar puan ilave yapılır.

 Kredi faiz desteği

– Küçük ve Orta Ölçekli KOBİ’ler için en az 1 yıl vadeli 10 milyon TL.’ye kadar faizsiz yatırım kredisi imkanı, 10 milyon TL.’den sonrası için %50 indirimli kredi faiz desteği sağlanmaktadır.

 İşletme gideri desteği

 – Küçük işletmelere Yatırım tamamlandıktan sonraki 1 yıl için üretim için gerekli olan enerji, personel ve kira giderinin %75′i hibe olarak ödeniyor.

Hibeli ve kredili desteklerin toplamı 10 milyon TL’yi geçemez.

  1. Ar-Ge projeleri tamamlanan firmalar 3 içinde seri üretim ve ticarileşme yatırımı için Ekonomi Bakanlığının 5.Bölge yatırım teşvik belgesi müracaatında bulunarak aşağıdaki desteklerden yararlanmaktadırlar.

 5.BÖLGE DESTEKLERİ

İstanbul’da ya da Bursa’da  sabit yatırım tutarı en az 1 milyon TL oluyor.  Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamıdır. Ar-Ge projelerinde arsa, bina inşaat giderleri desteklenmez.

– Gümrük vergisi muafiyeti: Üçüncü ülkelerden makine ithalatlarında.

 KDV istisnası.

– Faiz desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüz bin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.

– Sigorta primi işveren hissesi desteği: Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden 6-7 yıl süre ile toplam sigorta desteğinin sabit yatırım tutarına oranı % 35’e ulaşıncaya kadar karşılanır.

– Yatırım yeri tahsisi: Desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

– Vergi indirimi: Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, %30 yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar % 70 indirimli olarak uygulanır. Konunun anlaşılması için aşağıda İstanbul ili için bir örnek yer almaktadır.

İl: XXXXX

Yatırım Tutarı: 1.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2013 /30.09.2015

Yatırıma Katkı Oranı: %30

Kurumlar vergisi indirim oranı: %70

2014 yılındaki kurum kazancı: 100.000 TL

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 300.000 (1.000.000X0,30) TL

2014 yılı için Hesaplanan Kurumlar Vergisi:100.000×0.20=20.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:100.000X0.20X0.30=6.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi: 20.000- 6.000 =14.000 TL

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen yukarıdaki 14.000 TL’lik vergi, 300.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanır.

  1. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEKNOTANITIM VE PAZARLAMA DESTEKPROGRAMI

TÜBİTAK ya da KOSGEB’den Ar-Ge ve yenilik projesi tamamlanarak prototipi oluşan yeni ürünün yurt içi tanıtımı ve pazarlama faaliyetinin 25.000 TL’ye kadar, yurt dışı tanıtımı ve pazarlama faaliyeti için 50.000 TL.’ye kadar faaliyet sayısına bakılmaksızın bir yıllık süre içinde fuara katılım, seyahat, reklam, ürün kataloğu vb. giderler için  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hibe destekleri vermektedir (20.06.2013 R.G). Prototip ürün projesinin tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde Bakanlığa her zaman için başvuruda bulunabiliniyor. Bu konudaki detaylı bilgileri şu linkten elde edebilirsiniz: “http://sagm.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?catID=4352&lng=tr”.

Aşağıda okuyucuya ilk incelemede önemli olacağını düşündüğümüz bazı hususlara yer verilmiştir.

 

DESTEKLENECEK FAALİYETLER ŞÖYLEDİR:

Destek Kalemleri                          Üst Limitleri

1 Yurt dışı fuar giderleri                  50.000 TL

2 Yurt içi fuar giderleri                    25.000 TL

6 Broşür                                               4.000 TL

7 Katalog                                             6.000 TL

8 Flaş bellek                                        5.000 TL

9 e-ticaret sitesi üyeliği                     5.000 TL

10 Yazılı medya gideri                       5.000 TL

Desteklenecek Üst Limit                75.000 TL

  1. KOBİ’lerin tek başına başvurabilecekleri H2020 Yeni Kobi Aracının 2015 yılının ilk Faz 1 için 03/05/16, Faz 2 çağrısı 14/04/16 ta kapanıyor. Avrupa piyasasını etkileme potansiyeli olan ürün yenilikleri için Faz 1 ve Faz 2 için özet bilgi şöyledir:

Faz 1: Kavram ve Fizibilite analizlerinden oluşmakta olup, çıktısı “İş Planı 2”dir. “Bütçesi sabit olarak 50.000 € olup, süresi 6 ay, yaklaşık 10 sayfalık proje önerisi.

Faz 2: İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri olup; dizayn, prototip, test, klinik deneyler gibi faaliyetleri içermektedir. Bütçesi:0,5 -2,5 Milyon €, süre 12-24 ay, hibe oranı % 70(üzerine % 25 dolaylı vergi ilave edilir),yaklaşık 30 sayfalık proje önerisi.

  1. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ  BAKANLIĞININ TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ:TUBİTAK, EUROKA, KOSGEB, H2020, Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile prototipi tamamlanıp seri üretime geçen ürünlerin Sanayi Bakanlığı’nın her yıl Ocak ayında yayınladığı listede yer alıp bu ürünler için “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” alınması halinde Kamu İhale alımlarında teklif %15 pahalı olsa bile tercih edilme zorunluluğu getirilmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  16.08.2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle Ar-Ge ve Yenilik Projeleri yapan firmalar teşvik edilmektedir.
  2. KOSGEB tarafından 30 OCAK 2015 tarihinde KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI altında 2 konuda  “Konu 1: KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek Konu 2: KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi”  proje teklif çağrısı açılmıştır. İki programdan yalnızca birinin seçilmesi söz konusu olup, proje süresi 6-24 ay, hibe tutarı en fazla 150 bin TL, destek oranı aşağıdaki gider kalemlerine bölgelere göre uygulanmak üzere %50-60 arasındadır. Sabitlenen giderlerin toplamının  % 10’unu geçmemek üzere makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, her biri için %40’ını geçmeyecek şekilde personel, yazılım ve hizmet/diğer gider grupları desteklenir.

 

SONUÇ

Zaman hızla geçiyor. Yarar sağlayabileceğimiz tek zaman dilimi şimdiki zaman ya da yazımızla bağlantılı Şubat ayıdır. Şubat ayında yukarıda tanımlanan 9 destek programının en az ikisine başvurursak, hem bugünümüzü iyileştiririz hem de geleceğimiz hakkında ümitli olabiliriz. BU KONUDA GAYRET TAMAMEN BİZLERE DÜŞMEKTEDİR. YAŞAMIMIDA UYGULADIĞIM MERYEM SURESİNİN 25.AYETİNE GÖRE; BİZLER GAYRET GÖSTERMEDİKÇE, ALLAH’IMIZ BİZE YARDIM ETMİYOR, OTURAN İNSANA ALLAHIN LÜTFU ULAŞMIYOR.