TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ OLMAYAN FİRMALARIN AR-GE İNDİRİMİ İÇİN VERGİ DAİRESİNE AGY 500 YMM RAPORU DEĞİL AYRI BİR YMM TASDİK RAPORU VERMELERİ GEREKİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

Gülçin GÖKÇEYREK

Ar-Ge ve Yenilik Mali Rapor Uzmanı

 15.03.2016

GİRİŞ

Firmaları ziyaretimizde şirket yetkilileri ve müdürleri rekabet edemediklerini, bunun başlıca sebebi olarak da yeni ürün ve süreç yeniliklerini kendi öz kaynakları ile gerçekleştiremediklerini, ayrıca üzerlerindeki SGK ve vergi yüklerini taşıyamadıklarını ifade ediyorlar. Biz de bu sorunları gidermek için TÜBİTAK’a Ar-Ge projesi vermeleri gerektiğini söyleyerek, bu yolla yenilikleri finanse etmek için hibe alabileceklerini, 5746 sayılı Ar-Ge teşvik yasası ile de SGK, Muhtasar ve % 100 Ar-Ge indirimi avantajlarından bahsederek, proje vermeye ikna ediyoruz. Proje onaylanıp destek karar yazısı alındığında sigorta desteği için SGK’ya, çalışanların gelir vergisi stopaj istisnası için vergi dairesine başvurmalarına yardımcı oluyor ve ayrıca Ar-Ge harcama ve giderleri için Ar-Ge muhasebesini kurarak, Ar-Ge giderlerinin vergi matrahından indirmelerine destek veriyoruz. Bu durum hoşlarına gidiyor.

Bütün bu işlemlerden sonra Nisan ayında Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ile bağlantılı olarak Ar-Ge indiriminin doğruluğu için YMM tasdikinden söz ederek, aşağıdaki detaylı açıklamaları yapmaya başlıyoruz.

Gerek 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse 5746 sayılı Ar-Ge Teşvik Kanununa göre bir YMM ile Yıllık Denetim ve Tasdik Sözleşmesi olmayan firmalar, 2016 Nisan ayında verecekleri Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile beraber 2015 yılında Geçici Vergi / Kurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yaptıkları Ar-Ge İndiriminin doğruluğu için Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporunu Yeminli Mali Müşavire yazdırmak zorundalar. Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporunu TÜBİTAK’a verilen AGY500 YMM Raporu ile karıştırmamak gerekir. Deneyimlerimize göre firmalar AGY500 YMM raporunu Vergi Dairesine verip, Ar-Ge indirimi yaptıklarında bir kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ödemeye maruz kalmaktadırlar. Bu bakımdan KUR’AN’ımızın Nahl 43.Ayete göre “Bilmiyorsanız, ehline sorun“ hükmüne göre davranıp, Ar-Ge konusunda deneyimli YMM’lere danışmak gerekliliği açıkça ortadadır.

2 FARKLI KANUNA GÖRE AR-GE İNDİRİMİ YMM TASDİK RAPOR FORMATININ İÇERİĞİ

Biz YMM ofisi olarak, Ar-Ge indirimi tasdik raporunu oluştururken, ilkin mükelleflerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Mevzuatına göre mi yoksa 5746 sayılı Ar-Ge teşvik yasasına göre mi işlem yaptıklarına bakarız. Çünkü , % 100 Ar‐Ge indiriminin uygulanması, 5520 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanuna göre farklılıklar içerdiğinden, bunların birbirine karıştırılması cezai sorumluluklar getirecektir.

5520 sayılı Kanun kapsamında 1 seri nolu Tebliğin 10.2.9.2.3 maddesine göre YMM tasdik raporunda en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:

  • Tasdik raporuna eklenecek olan ve teknik kuruluşlarca düzenlenmiş olan “Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu”nda belirtilen projenin veya projelerin hangi aşamada bulunduğu, bu projelerin sonuçları ile uygulanma durumuna ilişkin mükellef kurumdan alınan bilgiler,
  • Ar-Ge departmanına ilişkin mükellef kurumdan alınan bilgiler (yeri, hacmi, teknik donanımı ve varsa kullanılan diğer laboratuvarlar v.b.),
  • Ar-Ge indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla dökümü (harcamaların ayrıntılı dökümüne rapor ekinde yer verilecektir),
  • Dönem içinde Ar-Ge departmanında kullanılan ve Ar-Ge indirimine konu edilen sabit kıymetlere ilişkin liste ve bunlar için ayrılan amortisman tutarları.
  • Dönem içinde alınan ilk madde, yarı mamul ve diğer sarf malzemeleri listesi, kullanım, iade, satış ve çıkan firelere ilişkin tutar ve miktar itibarıyla bilgiler,
  • Ar-Ge ünitesinde çalışanlar ve ücretleri (Ar-Ge indiriminden yararlanabilecek personelin listesi ve ilgili dönemde bunlara ödenen ve gider kaydı yapılan ödemelere ilişkin döküm),
  • Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin bilgiler (alınan kişi/kurum adı, vergi kimlik numarası, fatura tarih ve numarası, tutarı ve KDV’si),
  • Geçici vergi dönemleri itibarıyla uygulanan Ar-Ge indirimi tutarları,
  • Uygulanması gereken Ar-Ge indiriminin hesaplanması.

5746 Sayılı Kanun kapsamındaki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 8.maddesine göre;

– Hesaplanan Ar-Ge indirimi, yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin ilgili satırına yazılır.

– İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dönemlere ait olanlar, takip eden yıllarda Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

– Ar-Ge ve yenilik harcamalarının, işletmelerin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayrılarak, Ar-Ge indiriminin doğru hesaplanmasına imkân verecek şekilde muhasebeleştirilmesi zorunludur.

Vergi Dairesine Verilecek Belgeler ve YMM Raporu

İlgili Yönetmeliğin 9.maddesine göre;

Ar‐Ge İndiriminden yararlanacak işletmeler, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde aşağıda belirtilen belgeleri bağlı bulunulan Vergi Dairesine verirler.

– Ar‐Ge İndirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla yıllık tutarları ve ayrıntılı dökümünü gösteren liste,

– Çalışanların projeler itibariyle sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretleri, kesilen ve istisna edilen vergi tutarlarını gösteren liste,

– Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin liste.

Bu liste ve belgeleri de içeren Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine verilmesi zorunludur.

 

UYGULANMASI GEREKEN AR-GE GİDERİNİN HESABINDA İKİ KANUN ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Ar-Ge İNDİRİMİ Tasdik raporu oluştururken iki düzenleme arasındaki farklara dikkat ederek, Ar-Ge indirimini doğru şekilde hesaplanmasına özen göstermek gerekir. Aşağıda da görüleceği üzere iki düzenleme arasındaki farklılıklara göre Ar-Ge indirimi matrahı da farklılık göstermektedir.

Ar‐Ge Hibelerinin Muhasebeleştirme Süreci

Mükellefler bünyelerinde yürüttükleri Ar‐Ge projesi kapsamında faydalanmak istedikleri “Ar‐Ge İndirimi” konusunda, 1 Seri No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ndeki “10.2. Ar‐Ge indirimi” kısmında tanımlanan düzenlemeyi ya da 5746 Sayılı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde açıklanan esas ve uygulamaları seçebilir veya uygulamada gözlemlediğimiz gibi, Ar‐Ge indiriminden yararlanmayıp, sadece Ar‐Ge fonundan yararlanmayı tercih edebilir. Söz konusu iki düzenlemenin kapsam ile uygulama usul ve esasları birbirinden farklılıklar içermektedir. Aynı Ar‐Ge projesi için iki uygulamayı birlikte Ar‐Ge indiriminde kullanmaları mümkün değildir. 5520 Sayılı Kanun uygulamasını tercih edip 263’de aktifleştirilen Ar‐Ge harcamalarının % 100’ünü kurum kazancından indiren mükellef, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (örneğin TÜBİTAK’dan) gelen hibeyi bilanço pasif kalemi olan 549 özel fon hesabına kaydetmeyerek, 602 numaralı Diğer Gelirler Hesabının alacağına kaydetmesi gerekir. 5746 sayılı Kanunun ilgili Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğin 8/3 maddesinde; “Kanun kapsamında Ar‐Ge indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (9) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmünden ayrıca yararlanamazlar” denilmektedir.

Mükellef, bünyelerinde yürüttükleri Ar‐Ge Projesi kapsamında faydalanmak istedikleri “Ar‐Ge İndirimi” konusunda, 5746 sayılı Kanun uygulamasını seçebilir. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “Bu hesapta yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar‐Ge İndirimi tutarının tespitinde Ar‐Ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar yapıldığı yere göre doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebeleştirilir” hükmüne göre hareket edilmesi zorunludur. Bu durumda Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (örneğin TÜBİTAK’dan) gelen hibe, 549 numaralı özel fon hesabına kaydedilerek ticari kazanç matrahına dâhil edilmez.

263’deki aktifleştirilen Ar‐Ge harcamalarından TÜBİTAK’dan gelen hibe düşülerek, kalan tutar ilgili dönemde net yapılan “Ar‐Ge İndirimi” olarak kabul edilir ve Kurumlar Vergisi ya da Geçici Vergi matrahından indirime gidilir. Kuruluş yukarıda belirtilen işlemler dışında dönem içinde Geçici Vergi matrahından Ar‐Ge indirimini düşmesi durumunda, her geçici vergi döneminde 751 yansıtma hesabı üzerinden 263 nolu Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına aktifleştirme kaydının yapılması söz konusudur.

Öte yandan 5746 sayılı Kanununa göre kar yetersizliği nedeniyle Ar-Ge indiriminin tamamı vergi matrahından indirilmeyip müteakip yıla devredilirse bu takdirde yeniden değerlendirme oranı ile endekslenmesi gerekir. Ayrıca, devredilen Ar-Ge İndiriminin nazım hesaplarda ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilmesi zorunludur. Oysa 5520 sayılı Kanununa göre devreden Ar-Ge İndirimine yeniden değerlendirme oranı uygulanarak endeksleme farkı hesaplanmaz, ancak nazım hesaplarda ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilmesi şarttır.

Ar‐Ge Departmanı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’un ilgili Tebliğinde; Ar‐Ge indirimi için mükelleflerin Ar‐Ge departmanı kurmaları ve Ar‐Ge’de görev alan personelin tam zamanlı çalışması halinde söz konusu personel giderinin Ar‐Ge harcaması olarak kabul edilebileceği belirtilmektedir. 5746 Sayılı Kanun’un ilgili Yönetmeliğinde ise ayrı bir Ar‐Ge departmanının kurulmasına gerek olmadığı (çoğu KOBİ’lerde ayrı bir Ar‐Ge departmanın bulunmadığını gözlemlemekteyiz ve Kamu Kurum ve Kuruluşları da karşılıksız destek verirken ayrı bir Ar‐Ge departmanı kurmak zorunluluğu aramamaktadır) ve personelin de Ar‐Ge projesinde kısmi yani adam/ay oranına göre çalışabileceği, çalışılan kısma isabet eden personel giderinin Ar‐Ge harcamasına dâhil edebileceği belirtilmektedir. Bu durumda, adam/ay oranı (1) in altında olan projelerin 5520 sayılı Kanun’un ilgili Tebliği’nde belirtilen Ar‐Ge İndirimini seçmeleri durumunda, bize göre personel giderini Ar‐Ge indirimi olarak dikkate almamaları gerekir.

Ar‐Ge Harcamalarının İtfası

Ar‐Ge projesi tamamlandıktan sonra, 263’deki Ar‐Ge harcaması, bu hesapta tutulmaya devam edilerek % 20 oranlı amortisman ile 5 yılda itfa edilerek, 630 Ar‐Ge gideri hesabına borç / 268 birikmiş amortisman hesabına alacak kaydedilir.

Aktifleştirilen Ar‐Ge harcamasının 263 nolu hesapta tutulup da, örneğin satışa konu olmayarak, kendi ihtiyacı olan makine ya da ekipmanda 253 nolu hesaba transferinin yapılmamasının başka bir yönü de; 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar‐Ge projelerinde firmanın bilançosundaki 263 Ar‐Ge gideri hesabında harcama kaydının bulunması halinde % 40 olan temel destek oranına, % 5 ila 10 oranında değişen ilave desteğin eklenmesidir.

Oransal Destek

TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar‐Ge projelerinde her iki düzenleme için (M013 formunda) alet, teçhizat, makine, ekipman, yazılım, test cihazlarının harcama bedellerinin tamamı değil kullanım süresine göre amortisman payı, Ar‐Ge giderlerine dahil edilir (Tedarik edildiğinde alet, teçhizat, makine, ekipmanlar, test cihazları 253 no.lu hesaba, bilgisayarlar 255 no lu hesaba, yazılım programları da 260 nolu hesaba KDV hariç fatura bedelinin tamamı üzerinden kayıt yapılır).

Bu kapsamda örneğin TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar‐Ge projelerinde alet, teçhizat, makine ve ekipmanlar Ar‐Ge projesi bittikten sonra üretimde kullanılacak ise, oransal olarak desteklenmektedir. Başka bir ifadeyle maliyet bedelinin % 100’ü desteklenecek harcama toplamına dâhil edilmemekte; TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge projelerinde fatura bedelinin %40’ı harcama tutarına dahil edilir, bunun da % 75’i bulunarak (başka bir deyişle toplamda fatura matrahının %30) hibe desteğine konu olur. 1501 Sanayi Ar-Ge Projelerinde fatura bedelinin %40’ı harcama tutarına dahil edilir, bunun da %40 ila %60 hesaplanarak hibe desteğine konu olur. İki düzenleme arasındaki fark; 5520 sayılı düzenlemeye göre Ar‐Ge faaliyetleri dışında kullanılan makine ve ekipmanın amortismanı Ar‐Ge gideri olarak kabul edilmez iken, 5746 sayılı düzenlemeye göre kullanım süresine bağlı olarak hesaplanan amortisman, Ar‐Ge gideri olarak kabul edilmektedir.

Firma Dışından Hizmet Alımı

5520 sayılı Kanunun çerçevesinde hareket edilen bir Ar‐Ge projesinde, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için (örneğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir Ar‐Ge projesinde M014 analizler ve testler için, M015 dışarıya yaptırılan fason işçilikler ve danışmanlık için) toplam proje bütçesi içerisinde herhangi bir sınır yoktur. Oysa 5746 sayılı Kanuna göre toplam gerçekleşen Ar‐Ge proje bütçe içerisinde bu şekilde alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımlarına ilişkin harcamalar, Ar‐Ge ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %20’sini geçemez.

SONUÇ

Yukarıdaki analizlerden görüldüğü üzere, Ar‐Ge ve yenilik projelerinin daha verilme aşamasında firmaların hangi mevzuata göre hareket edeceklerini belirlemeleri gerekir. Bunun için firma sahiplerinin, mühendislerin, tasarımcıların, pazarlamacıların, satın almacıların, SMMM ve YMM’lerin birlikte koordineli ve ekip halinde sistemli çalışması gereklidir. Bu bütünsellik sağlanamadığı yada eksik ve yetersiz olunduğu durumlarda, Ar‐Ge projeleri kapsamında firma sahipleri ile Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporunu (AGY500) ile Ar-Ge indirimi Tasdik Raporunu  imzalayan YMM’ler büyük sorumluluk altına girmektedir. Firmalar hibe ve teşviklerden yeterince yararlanamamaktadırlar. Ali İmran  Suresi 159.Ayete göre, iş ve yönetim konusunda Şurâ ya gitmemiz öğütlenmektedir (Şurâ; fikir alışverişi yapma, karşılıklı tartışma ve analiz, ortaklaşa onaylama anlamına gelmektedir).

Bu oluş, görüldüğü gibi zahmetli bir iştir, ancak bize göre faydası, maliyetinden daha fazladır.

Bernard SHAW’ın dediği gibi:

“‐ Hiçbir şey ayağınıza gelmez, özellikle iyi şeyler, gidip almak gerekir.

‐ Eğer yürüdüğün yolda engeller yoksa, o yol seni bir yere götürmez.

– KUR’AN’ımızın Zariyat Suresinin  56.Ayetinde  de RABBİMİZ, bizleri kendisi için iş yapıp değer üretmemiz dışında bir şey için yaratmadığını ifade etmektedir.