TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİNDE AR-GE LEHİNE SON DEĞİŞİKLİK NEDİR? NE FAYDA SAĞLAR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, Öğretim Üyesi

Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

29.04.2016

GİRİŞ

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(BST) tarafından verilmekte olup, mahiyeti ve fonksiyonları ile ilgili Bakanlığın sitesinde soru –cevap şeklinde şu bilgiler yer almaktadır:

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Nedir?

Teknolojik ürün deneyim (TÜR) belgesi kamu tarafından (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları vb.) verilmiş olan AR-GE proje destekleri sonucunda üretilmiş olan teknolojik ürünlerin kamu ihalelerine girişlerinde kullanılmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen bir belgedir.

Neden Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi Almam Gerekiyor?

Kamu ihalelerine girişte “İş bitirme belgesi” bulunmaması durumunda bu belge alınabilir.

 

Herhangi Bir Ar-Ge Projesi Yapmadım Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi Almamın Bir Yolu Var Mı?

Hayır. Kamu destekli bir Ar-Ge projesi tamamlamadan Teknolojik ürün deneyim (TÜR) belgesi alamazsınız.

Kamu İhalelerinde Kullanabileceğim/Kullandığım İş Bitirme Belgem Var, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Almam Zorunlu Mu?

Hayır. İş bitirme belgesi ile kamu ihalelerine girilebilmektedir. Teknolojik ürün deneyim belgesi alma zorunluluğu yoktur.

KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı vb. Bir Kamu Kurumundan/Kuruluşundan Yatırım Desteği Aldım. TÜR Belgesi Alabilir Miyim?

Hayır. Aldığınız desteğin türü Ar-Ge desteği olmalıdır.

Kendi İmkânlarımla Ar-Ge Projesi Yaptım ve Teknolojik Ürün Ürettim. TÜR Belgesi Alabilir Miyim?

Kişilerin veya firmaların öz kaynaklarıyla yapmış oldukları Ar-Ge projeleri sonuçlarında üretmiş oldukları teknolojik ürünlere belge verilememektedir.

TÜR Belgesi İhalelerde Yerli Üretime %15 Fiyat Avantajı Sağlar Mı?

Hayır.

Teknoloji Ürün Deneyim Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

TÜR Belgesi ürünün piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir

https://biltek.sanayi.gov.tr/SitePages/sss.aspx

İŞ BİTİRME BELGESİ NEDİR?

16.08.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in 44.maddesinde yapılan değişiklikle, TÜR belgesi kamu ihalelerinde İş Bitirme Belgesi yerine geçmektedir.

İŞ Bitirme Belgesi :”

İnşaat sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda bitirilen işlerden sonra alınan belgeye iş bitirme belgesi adı verilir. İş bitirme belgesi yurt içi ve yurt dışında devlet kurumlarına yapılan işlerin direkt olarak taahhüt edildiğini gösterir.

İş bitirme belgesi sözleşme imzalanan kamu kurumunun iş sahibi tarafından düzenlenir. Bu belge sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.”

http://nasilkolay.com/is-bitirme-belgesi-nasil-alinir

YERLİ MALI BELGESİ

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(4) Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerin, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi ve fiyat avantajı tanınan her bir kısmın tek bir mal kaleminden oluşması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımların birinde, birkaçında veya tamamında yerli malı teklif eden istekliler lehine aynı veya farklı oranlarda fiyat avantajı sağlanabilir. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunur.”

(6) Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Söz konusu zorunlu fiyat avantajı uygulaması, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanacaktır.

“(7) Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.”

Orta ve Yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesini BST ‘nin sitesinde görmekteyiz: https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Uploads/Documents/Templates/Oncelikli_Teknoloji.pdf

Burada sözü edilen Yerli Malı Belgesi: Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15’ e kadar fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi Tebliği 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların İstanbul Ticaret Odası -Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü Kapasite Birimi’ne ( genel olarak ifade edersek, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e) müracaat ederek düzenlenir. Koşulları:

  •  Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
  • Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli

aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

AR-GE LEHİNE SON DEĞİŞİKLİK

İlgili Yönetmeliğin 44.maddesindeki değişiklikte kendi öz kaynaklarınca ar-ge projesi yapanların TÜR belgesi alamayacakları ifade edilmektedir. Bu kez 27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan aşağıdaki değişiklikle Kişilerin veya firmaların öz kaynaklarıyla yapmış oldukları Ar-Ge projeleri sonuçlarında üretmiş oldukları teknolojik ürünleri TÜBİTAK’a onaylatmaları halinde BST tarafından TÜR belgesinin verilebileceği hükmü getirilmiştir:

“Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendine “Ar-Ge merkezlerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,” ibaresi, “ortaya çıkan ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

SONUÇ

BST’nin yayınladığı teknolojik ürünlerin üretimini gerçekleştirmekten ya da şimdiye kadar üretmiyor isek bundan sonrası için üretmeye başlayarak, bunlar için TÜBİTAK’a ar-ge projesi verilmesi büyük önem taşımaktadır.