AR-GE PROJESİNİN VERİLMESİ TURQUALİTY ® BELGESİ ALINMASINI TEŞVİK EDİYOR

Namık Kemal SEZEN

Turquality ve Yönetim Danışmanı

Turquality®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Turquality® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

Turquality® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Misyon Ve Hedefler

Turquality®’nin Misyonu

 • Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak
 • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
 • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

 

Turquality®’nin Hedefleri

 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak,
 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak,
 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek,
 • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak,
 • Türk firmalarının pazar bilgisi dâhilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak,
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak,

Turquality® Destek Programı

 

Programın Amacı

Turquality® Programı kapsamında iki amaç ön plana çıkmaktadır:

 • Olumlu Türk malı imajı oluşturulması ile markalaşma potansiyeli bulunan ve farklı sektörlerde üretilen ürünlerimizin yurtdışı hedef pazarlarda tanıtım ve tutundurulması için bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi.
 • Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir akreditasyon sistemi haline getirilebilmesi.

Programın Yapısı

 

Turquality® Programı, firmaların başarısını desteklemek için bir grup eğitim, danışmanlık ve rehberlik (coaching) sürecinden geçirmeyi; olimpiyat takımı benzetmesinden yola çıkarak, aralarından potansiyel şampiyonları belirlemek üzere bir grup atlet yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

 

Turquality® Projesine Nasıl Başvurulur?

 

Başvuru Öncesi

Ön Koşul:

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Başvuru

Başvuru Yapmak İsteyen Firmaların Sırasıyla İzlemesi Gereken Adımlar;

 • Firma Ön Değerlendirme Setini doldurarak, sonucunda çıkan puan sayfasını kaydetmeleri, (İlgili sonuç sayfası başvurunuz sırasında sizden talep edilecektir.) (Firma Ön Değerlendirme Seti için buraya tıklayınız.)
 • Yeni Kullanıcı talebinde bulunmaları, (Kullanıcı talebinde bulunmak için buraya tıklayınız.)

Not: Otomasyon sisteminin etkin kullanımı için tavsiye edilen tarayıcıyı ve java versiyonunu aşağıdaki adreslerden indirebilirsiniz.

 Firefox 3.5.19                           Java 6.31

 • Sistem tarafından iletilecek şifre ile Turquality® Otomasyon Sistemi’ne giriş yaparak Başvuru Formunu doldurmaları (Turquality® Otomasyon Sistemine Bağlanmak için buraya tıklayınız.) gerekmektedir.

Turquality Otomasyon Sistemi üzerinden Başvuru Formunu dolduran ve istenen belgeleri “Ekli Belgeler” alanına yükleyerek Sistem üzerinden başvurusunu ileten Firmalar, sisteme ekledikleri tüm belgelerin orijinalleri veya noter onaylı nüshalarını İTKİB- Turquality® Sekretaryası’ na iletmelidir.

Sisteme Yüklenmesi ve Turquality® Sekretarya’ ya İletilmesi Gerekli Belgelere buradan ulaşabilirsiniz. (EK 4 Başvuru Formu ve Belgeleri (Şirketler)

 

Firma Ön İnceleme Çalışması

Başvurusunda eksik bulunmayan firmalar için bir sonraki aşama Ön Değerlendirme Sürecidir. Süreçte, öncelikle, Firmanın Ön İnceleme: alışması için gerekli ücreti İTKİB- Turquality® Sekretarya’ ya ödemesi gerekmektedir. Firma Ön İnceleme Çalışması, Deloitte Danışmanlık ile Turquality® Sekretaryası’ nın beraber yürüttüğü, başvuru yapan firmada gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma olup, firma aşağıdaki alanlarda incelenmektedir:

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

 • Marka Yönetimi

Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.

 • Marka Performansı

Firma markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş 10 yıllık süre içinde yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması, markanın yüksek coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması markalaşma sürecinde önem taşımaktadır. Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili Firma tarafından sahiplenilmesi, Firmanın üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın global pazarlara taşınabilmesi ve başarılı olabilmesi için esastır.

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede, doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Firmaların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde firmalara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir.

 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri takip etmek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekası ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.

 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Firmaların ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğer ürünlerden farklılaştırabilmesi markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir.

 • Finansal Performans

Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri, ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

Firmaların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.

 • Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim firma yönetiminde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımıyla firma faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayarak firmanın sürekliliğini hedeflemektedir. Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.

 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

Firmaların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonların daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir. Firmanın her bölümde gösterdiği performans, aynı alanda dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslanmakta (benchmark) ve dolayısıyla firmanın dünya ölçeğinde nerede durduğu tespit edilmektedir. Bu çalışma sonucunda belirli bir noktanın üzerinde olduğu belirlenen firmalar Turquality® Programı kapsamına alınmaktadır.

Kapsama Alınma

Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara, Marka programına mı Turquality® Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır.

Mevzuat

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Şirketler Tarafından Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

 1. Kuruluş ve unvan değişikliklerini gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya Noter ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği,
  • Son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin veya ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak yazının ya da ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylı güncel hazirun cetvelinin yahut Yeminli Mali Müşavir Raporunun aslı veya Noter ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneğ
  • İmza Sirkülerinin Noter onaylı örneği
 2. Yurtiçi marka tescil belgesinin aslı veya Noter ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği,
 3. Yurtdışı marka tescil belgesinin aslı veya Noter ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,
 4. Marka tescil belgesinin bağlı bulunduğu Holding adına olması halinde organik bağını tevsik eden Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya Noter ya da Müsteşarlığın aslını görerek onayladığı örneği,
 5. DTM ve Maliye Bakanlığına muhatap taahhütname (Ek-12, 13)
 6. Firma Ön Değerlendirme Seti (Ek-8) puan sayfası

Ön Değerlendirme Sonrası Danışmanlık

Stratejik İş Planı ve Yol Haritası:

Kapsama dahil olan firmalardan bir 5 Yıllık Stratejik İş Planı hazırlayarak T.C. Ekonomi Bakanlığı’na iletmeleri istenmektedir. 5 Yıllık Stratejik İş Planı’nda firmanın Turquality® süreci boyunca izleyeceği stratejiyi dokümante etmesi istenmektedir. 5 Yıllık Stratejik İş Planı’nın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.

Bu aşamanın ardından 6 Danışmanlık firmasından biri firmada “Detaylı Analiz Çalışması”na başlamaktadır. 4-7 hafta süren bu çalışmada 6 Danışmanlık firmasın’ dan yönetim danışmanları firma üst yönetimi ile stratejik çalıştaylar gerçekleştirmekte, diğer taraftan firmanın detaylı bir süreç analizini yapmaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık Turquality® destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.

Turquality® Yönetici Geliştirme Programı

Tamamı Turquality® finansmanında gerçekleştirilen Turquality® Yönetici Geliştirme Programı, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin Yönetici Geliştirme Merkezleri KÜMPEM ve EDU tarafından ortak yürütülmekte olup bu üniversiteler bünyesindeki “Executive MBA” yüksek lisans programları baz alınarak Turquality® programının ihtiyaçları paralelinde yeniden düzenlenmesiyle oluşturuldu.

Turquality® Yönetici Geliştirme Programı, her dönemi 6 saatlik oturumlardan oluşan 54 günlük süreçte tamamlanıyor. Eğitim, üniversitelerin kendi bünyelerinde tahsis edeceği 30 kişilik özel sınıflarda Cuma ve Cumartesi günleri saat 9:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Eğitim programının içeriği Türkçe olup devamlılığın esas olduğu programın sonunda üniversiteler tarafından katılımcılara eğitim kapsam ve niteliğini belirten bir sertifika veriliyor.

Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalara sağlanacak destek hizmetlerinde projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve Turquality® marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması hedefleniyor.

Turquality® Yönetici Geliştirme Programı tanıtıcı sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Turquality® Yönetici Geliştirme Programı ana konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Oryantasyon & Vaka Çalışmasına Giriş
 • Temel MS Ofis Uygulamaları
 • Yeni Rekabet Ortamları ve Ufuk Turu
 • Mikro Ekonomi
 • Makro Ekonomi
 • Yönetim ve Organizasyon Tasarımı
 • Organizasyonlarda Davranış ve İK Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri
 • Yöneticiler İçin Veriye Dayalı Karar Verme
 • Rekabet Gücü Analizi ve Strateji
 • Stratejik Pazarlama
 • Satış Yönetimi
 • Operasyon ve Süreç Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Finansal Muhasebe
 • Yönetim/Maliyet Muhasebesi
 • Proje Yönetimi ve Planlaması
 • Finansal Yönetim
 • Perakendecilik Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Pazar Araştırmaları
 • Marka Yönetimi
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Uluslararası Pazarlama
 • Fiyatlandırma
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Satın Alma Yönetimi & Müzakere Becerileri
 • Değişim Yönetimi
 • Vaka Çalışması Sunumları
Etiketler: