YENİLİK VE MARKALAŞMA İÇİN KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULMALI

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe
Fonları Uygulayıcısı, YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

 

GİRİŞ

KOSGEB tarafından 30 OCAK 2015 tarihinde KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI altında 2 konuda  “Konu 1: KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek Konu 2: KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi”  proje teklif çağrısı açılmıştır. İki programdan yalnızca birinin seçilmesi söz konusu olup, proje süresi 6-24 ay, hibe tutarı en fazla 150 bin TL, destek oranı aşağıdaki gider kalemlerine bölgelere göre uygulanmak üzere %50-60 arasındadır. Sabitlenen giderlerin toplamının  % 10’unu geçmemek üzere makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, her biri için %40’ını geçmeyecek şekilde personel, yazılım ve hizmet/diğer gider grupları desteklenir. Çağrı 20 Mart 2015 tarihinde kapanıyor.

Bizler Ar-Ge ve yenilik destek programları ile meşgul olduğumuz için aşağıda 2.konu olan KOBİ’lerin markaya yönlendirilmesi ile ilgili açıklamalarımızı sunuyoruz.

KOBİ’LERİN MARKAYA YÖNLENDİRİLMESİ ÇAĞRISININ ANALİZİ VE YORUMUMUZ

-Çağrıda markaya yönlendirme gerekçesi şöylece ifade edilmektedir :”

Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler işletmelerin eski kurallara göre rekabet edebilmelerini olanaksız hale getirmiş bulunmaktadır. Zira dünya genelinde işletmeler, pazar paylarını arttırabilmek ve rekabet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaşmayı önceliklendirmekte ve hem Ar-Ge faaliyetlerine hem de markalaşmaya ciddi yatırım yapmayı zorunlu hale getirmiştir.

Günümüz inovasyon odaklı rekabet anlayışı dikkate alındığında; tüketici etkisi, mal ve hizmetlerin dünya pazarlarına ve yerel pazarlara markalanarak sunulmasının bir zorunluluk haline geldiği gerçeğinden hareketle, KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu bir gerçektir”

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
  • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
  • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

(Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=8&refContent=973)”

  • Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere yenilikçilik ile markalaşma arasında bir ilişki kurularak, bunun piyasaya etkisi vurgulanmaktadır. Nitekim markaya yönlendirilmesi başlığını değerlendirmede, diğer konular arasında firmanın yeni ürün geliştirme çabası hakkında bilgi istenmektedir. Ayrıca KOBİ’lerde proje kültürünün oluşması ve sürdürülebilirlik için bu programın alt yapı oluşturacağı ve bu yolla özellikle ulusal ve uluslar arası araştırma ve yenilik projelerini tetikleyeceğine inanmaktayız.
  • Desteklenecek proje konuları “İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi “ olarak tanımlanırken, bizim konumuz açısından bize göre araştırma faaliyeti sonucu oluşacak prototipin ticarileşmesi ile ilgili yenilik ve pazarlama faaliyetleri söz konusu olabilecektir.

YENİLİK FAALİYETLERİ  NELERDİR ?

Bize rehberlik etmesi için H2020’de kullanılan aşağıdaki yenilik faaliyetlerinin tanımının oldukça faydalı olacağı, proje önerisinin doldurulmasında bize yol göstereceği kanısındayız:

Yenilik Faaliyetleri

Innovation actions :

Description: Action primarily consisting of activities directly aiming at producing plans and arrangements or designs for new, altered or improved products, processes or services. For this purpose they may include prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and market replication.

A ‘demonstration or pilot’ aims to validate the technical and economic viability of a new or improved technology, product, process, service or solution in an operational (or near to operational) environment, whether industrial or otherwise, involving where appropriate a larger scale prototype or demonstrator.

A ‘market replication’ aims to support the first application/deployment in the market of an innovation that has already been demonstrated but not yet applied/deployed in the market due to market failures/barriers to uptake. ‘Market replication’ does not cover multiple applications in the market of an innovation that has already been applied successfully once in the market. ‘First’ means new at least to Europe or new at least to the application sector in question. Often such projects involve a validation of technical and economic performance at system level in real life operating conditions provided by the market.

Projects may include limited research and development activities.

(Kaynak:Horizon 2020  Work Programme 2014-2015 ,18.General Annexes sayfa 8).

 

Yenilik Faaliyetlerin Tanımı: Faaliyet ağırlıklı olarak yeni, değiştirilmiş ya da iyileştirilmiş ürün, süreç ya da hizmetlerin plan ve düzenleme ya da tasarımının oluşturulmasına doğrudan yardım eden faaliyetleri kapsar. Bu amaçla, prototip, test, demonstrasyon, pilot tesis, büyük ölçekli ürün doğrulama ve piyasa kopyasını içerir.

“Demonstrasyon ya da pilot tesis” yeni ya da iyileştirilmiş teknoloji, ürün, süreç, hizmet ya da çözümünün teknik ve ekonomik uygunluğunun gerçek ( ya da gerçeğe yakın )sınai ya da başka çalışma ortamında büyük ölçekli prototip ya da demo olarak kanıtlanmasına yardım eder.

“Pazar kopyası” daha önceden performans gösterimi yapılmış, ancak pazar engelleri yada hataları kaldırma nedeniyle piyasaya uygulaması/dağıtımı yapılmamış yeniliklerin ilk piyasaya sunumu/ dağıtımını desteklemeye yardım eder. Daha önce piyasaya başarı ile sunulmuş yeniliklerin yeniden çoklu olarak piyasaya sunulması, yenilik faaliyeti değildir. Bu anlamda “ilk”in anlamı Avrupa piyasasına ya da ilgili sektöre ilk sürülmesi demektir. Çoğu kez projeler piyasadaki gerçek çalışma şartlarında sistem seviyesinde teknik ve ekonomik performanslarının kanıtlanmasını  içerir. Projeler sınırlı ölçüde araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerebilir.

 

PROJE BAŞVURU SÜREÇ ADIMLARI

1) KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden  doldurulur.

2) Ön incelemeye tabi tutularak 100 üzerinden en az 60 puan alanlar Kurul değerlendirmesine  girer.Ön incelemede diğer hususlar yanında  firmanın sahip olduğu aşağıdaki belgeler /sertifikalar sorgulanır:  ISO 9001 Kalite Belgesi ISO 22000 Gıda Güvenliği ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ISO 14001 Çevre Güvenliği ISO 13485 Medikal ISO 15189 Danışmanlık ISO 27001 Bilgi Güvenliği ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetler ISO 20000 Bilgi Teknolojileri AQAP.Yurtiçi Marka Tescil Belgesi (Ürüne veya Hizmete Yönelik) (Sayısı : ……..) Yurtdışı Marka Tescil Belgesi (Ürüne veya Hizmete Yönelik) (Sayısı : ……..) Patent (Sayısı : ……..) Faydalı Model (Sayısı : ……..) Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi(Sayısı : ……..).

Ayrıca  sahip olunan mevcut yazılım programları da sorgulanmaktadır: Muhasebe Programı MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama) ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) E-Ticaret Diğer: ……

3) Uygulama esaslarının 10/4 maddesine göre “Proje kapsamında; işletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri tanıtım materyalleri ve reklam giderleri için Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir”.

4) En yüksek puandan başlamak üzere Kurul desteklenecek projeleri belirler. Daha sonraki aşamalar KOSGEB’in diğer destek programlarına benzemektedir.

SONUÇ

Bize göre patent ya da faydalı model alınmış/başvurusu yapılmış  ürünler  ya da  araştırması yapılarak  ön prototipi hazır ürünlerin aşağıdaki Teknoloji Olgunluk Seviyeleri tablosunun 5. Seviyesinden sonraki yenilik faaliyetleri başta olmak üzere devamında  markaya yönlendirmeye yönelik çalışmalarla  KOBİ proje destek programına başvurmak uygundur.


TEKNOLOJİ OLGUNLUK SEVİYELERİ (TECHNOLOGY READİNESS LEVELS (TRL)

TRL 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi

TRL 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi

TRL 3 – Konseptin  deneysel kanıtlanması

TRL 4 – Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin onaylanması

TRL 5 – Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin bilgisayar ortamında tasarımının onaylanması

TRL 6 – Prototipin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,

TRL 7 – Prototipin  gerçek çalışma ortamında denenmesi,

TRL 8 – Prototipin test edilmesi,

TRL 9 – Prototipin gerçek imalat şartlarında geçerliliğinin kanıtlanması.

Yenilik faaliyetlerinde bilginin sistematik olarak oluşturulması, depolanması, faaliyetlerin sürekliliği ve karar destek sistemi olarak kullanılması için yazılım programlarının da kullanılması gereklidir. Bu bakımdan programda yazılım programı için maksimum 60.000 TL (300.000×0.40=120×0,50-1.ve 2. Bölgede 0,60= 60.000 TL ) hibe öngörülmektedir.

Öte yandan yenilik konusunda uluslar arası Oslo Kılavuzunun bilgilerine başvurulması önerilir. Bu Kılavuza göre, ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel yenilik olmak üzere 4 tür yenilik olup, markalaşma için; ürün yeniliği ile ilgili 156-168 arası paragrafların, pazarlama yeniliği için(4P için) 169-176 arası paragrafların iyice okuyarak içselleştirilmesi gerektiğini belirtelim. KOBİ Proje destek programının diğer konusu olan kurumsal yetkinlik için ise Oslo Kılavuzunun 177-184 paragrafları arasında açıklanan organizasyonel yeniliği iyice anlayarak uygulanmalı. Proje öneri formunun doldurulmasında bize göre bu Kılavuz çok faydalı. Umarım bu kısa çalışmam, proje verilmek suretiyle karşılığını bulur. Çünkü okuyup da, uygulamamak, okumamak demektir.