18 AĞUSTOS 2022 TARİHİ İTİBARİYLE İHRACAT DESTEKLERİNDE ÖNEMLİ GÜNCELLEMER YAPILDI

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf

 

Aşağıda İhracatçılar için önem taşıyan belli başlı destekler yer almaktadır.   

 

PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ

Pazara giriş belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; ihraç ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporları.

MADDE 3- (1) Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL.’ye kadar desteklenir.

 

YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ

Marka destek programı: Ülkemizin dünya çapında markalaşma potansiyeli olan markalarına ait ürün gruplarının geliştirilmesinden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerinin desteklenmesi ve böylece program kapsamındaki Türk markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda olumlu Türk markası imajının oluşturulması, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla destek kapsamına alınan markaları TURQUALITY destek programına hazırlayan destek programı.

MADDE 4- (1) Şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 750.000 TL.’ye kadar desteklenir.

(2) Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir.

 

YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ

MADDE 6- (1) Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurtdışı pazar araştırma faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100.000 TL.’ye kadar desteklenir.

(2) Şirketler yurt dışı Pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.

 

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ

MADDE7– (1) Yurtdışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

(2) Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL.’yi; sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL.’yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL.’yi geçemez.

 

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ

MADDE 10- (1) Küresel Tedarik Zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 15.000.000 TL.’ye kadar desteklenir.

(3) Küresel Tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL.’ye kadar desteklenir.

(4) Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.

 

BİRİM KİRA DESTEĞİ

MADDE 11- (1) Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000 TL.’ye kadar %50 oranında desteklenir.

(2) Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.

(3) Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.

 

TANITIM DESTEĞİ

MADDE 12- (1) Yurt dışı birimi bulunan Şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan Şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt i9i marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

(3) Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt dışı marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(4) Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılır.

 

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİ

MADDE 14- (1) Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında Şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet/te9hizat/malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Bir Şirketin 1 adet projesi desteklenir. Proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilir.

 

Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.