AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNE EK AVANTAJLAR GELDİ

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

11.02.2021

 

 

 

– Ar-Ge/Tasarım merkezi destek ve teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatıldı.

– Ar-Ge/Tasarım merkezi personelinden yüksek lisans ve doktora yapanlar için Tasarım Merkezlerinde bir yıl çalışma şartı kaldırıldı, bu durumda yüksek lisans yapanlar bir buçuk yıl, doktora yapanlar iki yılı geçmemek gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanırlar.

– Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde doktora mezunu personelin, üniversitelerde öğretim görevlisi ya da Teknokentte girişimcilere mentörlük yapması durumunda haftalık 8 saate kadar dışarıda geçirilen süreler için gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanacaktır.

– 5746 Sayılı Kanun kapsamında teşvik ve desteklerden faydalanan Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin, şartları taşıdıklarına ilişkin tespitleri artık en geç 3 yıllık süreler için yapılıyor (daha önce 2 yıllık süre söz konusu olup, yeni düzenlemeyle bize göre 3 yılı kapsayacak şekilde proje sayısını artırmak gerekiyor).

– Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin; yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen teknokent yönetici şirketleri tarafından gerçekleştirilir.

 

EK SÜRE

– Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20 ‘sini aşmamak koşuluyla, dışarıda geçen sürelere ilişkin şimdiye kadar aşağıda tanımlanan süreler dışında, bölge dışında geçirilen süreler için de gelir vergisi stopaj teşvikinden faydalanılabilecektir:

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

 

Ar-Ge Merkezleri için ek şart;

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı gelmiştir.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden Teknopark firmaları için istisna edilen kazançlar tutarının yüzde 20’si, Ar-Ge Merkezi firmaları için yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarının yüzde 20’si ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına, indirimine konu edilemeyecek. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon lirayla sınırlı olacak. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm