Ar-Ge Yönetmeliği Yayınlandı, Şimdi Tam Zamanlı Çalışma Zamanı (10.08.2016)

Ar-Ge reform paketinin 1 Mart 2016 tarihinde yasalaşmasının ardından uygulama esaslarının yer aldığı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 tarihinde  Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

BAŞLICA YENİLİKLER:

1.Tasarım Merkezi

-En az 10 tasarımcı ve teknisyen ile kurulacak tasarım merkezi KOBİ’ler için çok uygundur. Merkezde görevli personel için muhtasar beyannamedeki gelir vergisi stopajı, doktoralı olanlar için %95, yüksek lisanslı olanlar için %90 ve diğerleri için %80 oranında ödenmeyecektir. SGK işveren payının yarısı ödenmeyecektir. Tasarım harcamalarının tamamı % 100 olarak vergi matrahından indirilecektir. Tasarım Merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak dikkate alınacaktır. Türkiye’de verilen gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Ar-Ge ve tasarım indirim hakkına sahip olmayan kişilerce verilen sipariş üzerine yapılan projelerde, indirim hakkının tamamı Ar-Ge veya tasarım merkezi tarafından kullanılır.

-Merkezlerde kısmi ve tam zamanlı üniversite hocaları görevlendirilebilecek, döner sermaye yöntemi ile hocalardan hizmet alınması halinde kesilen faturanın gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmadan fatura bedelinin % 85’i hocaya verilecek. Merkez personelleri tasarım projesi ile ilgili olarak üretim hattında ya da firma dışında geçirecekleri süreler Bakanlar Kurulunun belirleyeceği kriterlere uyması halinde teşviklerden kısıntıya gidilmeyecektir. Merkezin üçüncü ülkelerden ithal edeceği eşya için Gümrük Vergisi alınmayacaktır.

-başvurular yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa yapılır. Bakanlık, başvuru formu ve ekinde aranılacak belgeler, bunların şekil ve içeriği ile başvuruda izlenecek yöntemler ve diğer hususlarla ilgili olarak düzenleme yapmaya yetkilidir.

 

2.Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge merkezlerinde en az 30 dan 15’e inecek  tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilecek sektörler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

3.Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

–  Rekabet öncesi işbirliği proje başvuruları Bakanlıkça ilan edilen çağrı dönemlerinde yapılır

– Başvurusu değerlendirilecek projelerin teknoloji alanları, bütçeleri ve destek oranları gibi hususlar her çağrı dönemi için Bakanlıkça ilan edilir ve başvurular proje yürütücüsü tarafından yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa yapılır.

– Ar-Ge’de kullanılacak makine-teçhizat giderlerinin % 50’si hibe desteği ile karşılanıyor.

– Firmalar işbirliği projesine katkıları oranında vergi matrahından % 100 ar-ge indiriminden istifade ediyorlar. – Projede görev alan personele gelir vergisi stopajı ile sigorta primi istisnası sağlanıyor.

4.Firma Dışından Alınan Hizmetlerin Payı

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının % 50’sini geçemez. Bu oran daha önce % 20’yi geçememekte idi.

 

ANALİZLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR. DENEYİM PAYLAŞIMLARIMIZ İÇİN OFİSİMİZLE TEMASA GEÇEBİLİRSİNİZ. BU KONUDA YARIM GÜNLÜK BİR EĞİTİM PROGRAMI DA DÜZENLEMEYİ PLANLIYORUZ

 

5.Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezi kurma şartları personel sayısı dışında aynı(madde 20).

6.Ar-Ge ve Tasarım  Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler (matematik, fizik, kimya ve biyoloji) mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması.

7.Madde 31 de “..TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik veya tasarım projeleri..” yeni tanımı getirilerek halen bu kurumca uygulanan “ 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1509 -TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri,  1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. Vb” programlarda da kapsam iyileştirilmesine gidilebileceği görülüyor.”