BÜYÜMENİN ANAHTARI OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ “KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI” BAŞVURU FORMUNU BİLİMSEL ESASLARA VE ULUSLARARASI KILAVUZLARA GÖRE NASIL DOLDURABİLİRİZ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Gülçin GÖKÇEYREK

 

 

GİRİŞ

Birçok katma değerli, teknoloji tabanlı, ithalatı ikame edici   yeni ya da iyileştirilmiş ürünlerin üretimi ve ihracatı için gerekli olan seri üretim/ticarileşme yatırım desteklerinin başlangıç noktası olarak şu anda “KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI”NI görmekteyiz. Bu programın içselleştirerek farkındalıklı olarak gerçekleştirilmesi halinde buradan elde edilecek bilgi ve deneyimlerin KOSGEB’in Teknoyatırım, Yurtdışı Pazar, KOBİGEL gibi projeler için de faydalı olacağı görüşündeyiz. Bu proje çalışmalarıyla 2022 yılında yenilikçi ülkeler sıralamasında 132 ülke arasında 37.nci sırada yer alan ülkemizin sıralamasını daha öne çıkarma niyet ve arzusundayız.

https://www.linkedin.com/posts/atila-ba%C4%9Fria%C3%A7ik-0440341a_justsaying-innovation-intrapreneurship-activity-7042091635270119424-fQnu?utm_source=share&utm_medium=member_ios

 

Bu programa başvuru için aşağıdaki linkte yer alan Proje Başvuru Formunu; ilgili mevzuata, Bilimsel esaslara (Popper bilim mantığı), Frascati ve Oslo Kılavuzlarına göre doldurulmasını kendimize görev yaptık, yazılı nesnel bazda tartışılarak, giderek doğruyu bulmaya katkıda bulunmak istedik. Uygulama esasları madde 15’e göre proje önerilerini değerlendirme kriterleri şöyledir:

 

 • Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği,
 • Projenin Ar-Ge veya inovasyon yönü,
 • Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği,
 • Projenin sağlayacağı katma değer,
 • Proje bütçesi ve faaliyet-zaman planı,
 • OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları.
 • Örneğin Ar-Ge çalışma ve projelerinin temel kriterlerini belirleyen Frascati Kılavuzuna göre aşağıdaki 5 kriterin projelerde mutlaka karşılık bulması gerektiğini, bir tanesinin bile karşılanmaması halinde Ar-Ge niteliğini kaybedeceğini belirtmektedir.

–  YENİ (NOVEL),

– YARATICI(CREATIVE),

– BELİRSİZ (UNCERTAIN),

– SİSTEMATİK(SYSTEMATIC),

– TRANSFER EDİLEBİRLİK VE/VEYA TEKRAR ÜRETİLEBİLİRLİK (TRANSFERABLE AND /OR REPRODUCIBLE).

 

 

Maksimum 1.100.000 TL. limitli destek unsurlarının dökümü aşağıdadır.

 

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI   DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI
    (TL) (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği   200.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)   300.000 75*
Nitelikli Personel Giderleri Desteği   300.000 100
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği   100.000 75
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği   100.000 75
Diğer Giderler Desteği (100.000 TL) Eğitim Desteği 25.000 75
Proje Tanıtım Desteği 15.000 75
Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 25.000 75
İşletme Kuruluş Giderleri Desteği 5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)               10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan) Destek Oranı Uygulanmaz

(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

 

 

PROJE SÜRESİ

Ar-Ge ve İnovasyon projesi 4’er aylık dönemler halinde en az 8 ay en fazla 24 aydır.

 

ÖZET HALİNDE YÖNLENDİRİCİ BİLGİLER 

 1. Hibeli ve kredili destekleri Makine-teçhizat, donanım ve yazılımın tek kalemi için birleştirerek birlikte kullanılması söz konusu olmayıp, hibeli ve kredili desteği ayrı ayrı kalemlerde kullanmak gerekiyor.
 2. Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına %15 ilave edilerek destek oranı %90 olarak uygulanacaktır.
 3. Teminat mektubu sorunu olmayan KOBİ’lerin örneğin 400.000 TL’lik yerli makine-teçhizat giderlerinde 400.000×0,90=360.000 TL, ancak üst limit 300.000 TL’lik 0 faizsiz kredi alması da büyük avantajdır. Teminat sorununu KGF kefilliği ile çözmek mümkündür.
 4. Personel giderlerinde: net ücret üzerinden aylık, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci ve ön lisans mezunu personel için 1,25, lisans için 1,5, yüksek lisans için 1,75, doktora için 2’dir. Örneğin 2023 yılı net asgari ücreti 8.506,00 TL olup, lisans mezununa 1.5 katı olarak 12.759,00 TL hibe verilebilmektedir.

 

 

FORM DOLDURMA SÜREÇ ADIMLARI

KOSGEB’E proje başvurusunda iki formun doldurulması söz konusu olup, ilki firma bilgilerinin ağırlıklı olarak yer aldığı PROJE BAŞVURU FORMU (https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/AR-GE%20UR-GE/2022.12.28/FRM_02.02.01-Ar-Ge,_%C3%9Cr-Ge_ve_%C4%B0novasyon_Destek_Program%C4%B1_Proje_Ba%C5%9Fvuru_Formu.pdf) diğeri projenin kalbi olan PROJE BİLGİ DOKÜMANI. Bu doküman word’de yazılıp PDF’ye çevrilerek başvuru formunun 2.Bölümüne eklenir.

(proje bilgi formu: https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/AR-GE%20UR-GE/2022.12.28/FRM_02.02.01-(1)-Proje_Bilgi_Dok%C3%BCman%C4%B1_-_Ar-ge_ve_inovasyon_projesi_i%C3%A7in.pdf)

 

Proje formunun ilgili bölümlerini Frascati Kılavuzunun 5 kriterine göre aşağıdaki şekilde doldurabiliriz. Her projede olduğu gibi burada da Ar-Ge ve Yenilik projesinin başlangıç ve hareket noktası mevcutta karşılaştığımız sorunlar, sıkıntılar ve acılardır.

 

SORUN Adımı

Proje yazmaya önce KOSGEB’in bilgi formatındaki; 2.2.2. Projenin Gerekçesini Açıklayınız. İle

2.2.1. Projenin Konusu ve Amacı Açıklayınız. bölümlerindeki sorunların yazılması ile başlarız.

 

Sözgelimi Pazar payımızın düşmesi, reklamasyonların çokluğu, küresel rekabetle teknolojinin ve sektörel rekabetin gerisinde kalınması, yeni müşteri talepleri, maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin arttırılmasının sağlanması, yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir ürünün üretilmesi için yeni bir süreç hattı, makine ve otomasyon ihtiyacı gibi. Ar‐Ge Projemizin başlangıç noktası olan mevcut sorunumuzun iyi tanımlanması için; Japon yazar Masaaki İmai’ın sürekli iyileştirme anlamına gelen “KAIZEN” modeline göre, neden sorusunun 5 kez arka arkaya tekrarlayıp sorulmasıyla ancak gerçek kök sebebin bulunabileceği yaklaşımını, bir yöntem olarak benimseyebiliriz.

Örnek;

Soru 1: Makine neden durdu?

Cevap 1: Çünkü aşırı yüklemeden dolayı sigorta attı

Soru 2 : Neden aşırı yükleme oldu?

Cevap 2 : Çünkü yağlama yetersizdi.

Soru 3 : Neden yetersiz?

Cevap 3 : Çünkü yağlama pompası düzgün çalışmıyordu.

Soru 4 : Neden düzgün çalışmıyordu?

Cevap 4 : Çünkü pompanın mili aşınmıştı

Soru 5 : Neden aşınmıştı?

Cevap 5 : Çünkü içine pis su girmişti.

Bu soru‐cevaplardan sonra yağlama pompasına bir süzgeç ekleyerek kök sorun halledilmiş oluyor. Böyle düşünmeseydik çoklukla gözlendiği gibi sadece sigortayı değiştirmekle yetinseydik problemin tekrarı söz konusu olacaktı. Aslında projenin başlangıç noktası, sorunu iyi tanımlamaktır. Brüksel’deki Ar‐Ge toplantılarında şu sözleri sık sık duyduğumu hatırlıyorum: ”hibe almak için proje yapıp Brüksel’e gelmeyin, sorununu çözmek ve riskinizi paylaşmak için bizden destek isteyin”. Başka bir deyişle:” no problem =no Project= no Money”. Bizim AB projeleri yazarken öğrendiğimiz bir husus; projenin başlatılma gerekçesi bölümünde (state of the art) aşağıdaki 5 soruyu cevaplayarak en fazla iki paragraflık bir açıklama ile değerlendiriciyi 15 saniye içinde devamını okuma konusunda olumlu ya da olumsuz etkileyerek, projenin tümünün etki altına alınmasıdır:

‐ Sıkıntı nedir? Hangi problemi çözmeyi deniyoruz?

‐ Problem sektörel, lokal, ulusal ya da uluslararası boyutta mı?

‐ Problem halihazırda yerli ve/veya yabancı muadiller (rakipler) tarafından çözümlendi mi? Yetersiz kalınan hususlar nelerdir?

‐ Niye şimdi proje veriyoruz? Projeyi şu anda tamamlamayıp geciktirirsek nelerle karşılaşırız?

‐ Niye biz sorunun çözümüne talibiz? Yeterli personel ve ekipman alt yapısı ve tecrübemiz projeyi gerçekleştirmeye müsait mi?

Kaynak: Sean McCarthy,how to write a competitive proposal for framework 7, watermans printers ltd,cork, Ireland,2007.

 

1.YENİLİK ADIMI

2.2.3. Projenin İçerdiği Ürün ve Yeniliklerini Açıklayınız.

Projenin yenilikçi unsurları analiz edilir. Kendi mevcudumuza ve yerli/yabancı muadillere göre kıyaslama yapılır.

Burada önemli olan mevcut durumumuza ve yerli ve yabancı muadillere göre komponent (bölüm bazında, proses bazında) mukayese etmektir.

Einstein’ın izafiyet teorisine göre: Dünyadaki her şey, ancak başka bir şey ile olan mukayesesine göre gerçektir. Mukayese veya referans yoksa ileri sürdüğümüz yenilik boş bir ifadedir. İncelemeyi yapacak olan KOSGEB uzmanı ile değerlendirmeyi yapacak Komite üyelerine daha iyi mukayese imkânı verebilmek için eklerde bölümler bazında eskilerin resimleri ve yenilerin katı modelleri verilir. Her projede ürün ve bu ürünü üretecek süreci birlikte ele almak daha rasyoneldir.

Bir bütünü diğer bir bütüne göre bütün halinde kıyaslama yapmak zor olduğu için, ürünü, makineyi ya da proses hattını yenilikçi yönleri itibariyle 5‐7 arası alt gruba, teknolojik bileşene ya da bölüme ayırırız. Her bir proje alt bölümünü mevcudumuz ya da yerli/yabancı muadil alt bölümü ile kıyaslayarak, yenilikçi yönleri ortaya çıkarırız. Eğer proje konusu, PROSES HATTI gibi bir sistem ise bu kez projenin bütünü, sistem alt elemanlarına ve aşamalarına bölünür.

 

2.YARATICILIK ADIMI

Özgün Katkılar; Çıktının, Muadillerden olan üstünlüklerini sağlayan ve çıktıya ulaşmada kullanılan malzeme, yazılım, alet‐teçhizat, yöntem ve tekniklerde, başka bir deyişle amaca ulaştıracak araç ve izlenecek yollarda uyguladığımız farklılıklardır.

2.2.4. Proje Kapsamında Kullanılacak Teknolojiler ve Yöntemleri Açıklayınız.

KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik projesinde literatür tarama, tasarım ve doğrulama, üretim ve test faaliyetler yer almaktadır. Bu faaliyetlerin tanımında Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS, İngilizce deyimiyle Technology Readiness Levels/TRL) tablosu baz alınır. Bu tablodaki her bir seviyedeki yapılacak çalışmaların bir tablo halinde verilmesinde fayda vardır.

– THS 1 – temel teorik prensiplerin gözlenmesi,

– THS 2 – teknoloji kavram geliştirme ve neden-sonuç ilişkilerinin formüle edilmesi,

– THS 3 – teknoloji kavram geliştirme ve ilişkilerinin analitik ve deneysel kanıtlanması,

– THS 4 – Laboratuvar ortamında teknolojinin doğrulanması,

– THS 5 –Prototipin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda doğrulanması,

– THS 6 – Prototip ürünün çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,

– THS 7 –Prototip ürünün gerçek çalışma ortamında performans gösterimi,

– THS 8 – Prototip ürünün tamamlanması ve fiziksel testlerle standartlara olan uygunluğunun kalifiye edilmesi,

– THS 9 –Prototip ürünün gerçek ortamda geçerliliğinin kanıtlanması.

Bu tablo Avrupa Birliği H2020 Araştırma ve Yenilik programında kullanılmaktadır. Bize göre referans olarak kullanılabilir. Ayrıca bu destek programında Araştırma ve Yenilik faaliyetlerin tanımı şöyledir:

Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri

Research and innovation actions :

Description: Action primarily consisting of activities aiming to establish new knowledge and/or to explore the feasibility of a new or improved technology, product, process, service or solution. For this purpose they may include basic and applied research, technology development and integration, testing and validation on a small-scale prototype in a laboratory or simulated environment.

Projects may contain closely connected but limited demonstration or pilot activities aiming to show technical feasibility in a near to operational environment.

(Kaynak:Horizon 2020  Work Programme 2014-2015 ,18.General Annexes sayfa 8).

Araştırma ve Yenilik Faaliyetlerin Tanımı: Faaliyet öncelikle yeni bilginin oluşturulmasına ve/veya yeni ya da iyileştirilmiş teknoloji, ürün, süreç, hizmet ve çözümüne dair yapılabilirliğin araştırılmasına(keşfedilmesine) yardım eden faaliyetlerden meydana gelir. Bu amaçla, temel ve uygulamalı araştırmayı, teknoloji geliştirme ve entegrasyonu, laboratuvar ya da simüle edilmiş (çalışma ortamına benzetilmiş) ortamdaki küçük çaplı prototipler için test ve doğrulamayı içerebilir. Projeler, gerçek çalışma ortamına yakınlık içinde teknik yapılabilirliğini göstermeye yardımcı olmak amacıyla sınırlı ölçüde demonstrasyon (performans gösterimi) ya da pilot faaliyetleri kapsayabilir.

KOSGEB’in Ar-Ge ve Yenilik programı için yukarıdaki araştırma ve yenilik faaliyetleri dökümü referans olarak dikkate alınabilir.

 

3.BELİRSİZLİK, RİSKLER VE GİDERİLME YOLLARI ADIMI

2.4.1.Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ar‐Ge; bilimsel ve teknik belirsizliklerin ve risklerin belirlenmesi ve giderilmesi ile alakalıdır, risk ve belirsizlik yoksa kavram geliştirme ve tasarım belli olduğu için Ar‐Ge değil bir yatırım faaliyetidir. Projeniz kapsamında karşılaşacağınız riskler ve alacağınız önemleri açıklayınız.

 

-HATA ELEME (HE) Adımı

 2.2.8. Ürün/Hizmetin Standartlara Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Uygulayacağınız Test ve Analizleri Var mı? Varsa Açıklayınız.

Tasarım/proses FMEA (Failure Mode Effect Analysis) risk analizleri, sonlu elemanlar yöntemi ile statik, dinamik, termal, yorulma, akış analizleri, test ve mühendislik analizleri, laboratuvar çalışmaları ile ÜRETİME GEÇMEDEN TASARIM aşamasında birden çok üretim yönteminin yanlışlanması (falsify) ve bizim parametrelere göre uygun bulup seçtiğimiz bir yöntemin doğrulama faaliyeti yapılır (verify). İmalat aşamasında ise uygun bulduğumuz yöntemin tüm şartları karşıladığını göstermek için fiziksel uygunluk testleri yapılarak tasarım geçerli kılınır (validity).

Hata eleme adımları;

Hata eleme adımları iki aşamada gerçekleştirilir. Birincisi birden fazla yönteme ilişkin deneme çözümü içinden bir tanesi hariç diğerlerinin ortadan kaldırılması süreci ile ortaya çıkan ve bize göre uygun bulunan bir yöntemin her bir tasarım girdisinin tasarım çıktısını doğrulaması (verify)dır. Bu adım genelde tasarım aşamasında gerçekleşir ve Analizleri, Mühendislik hesaplamalarını vs. kapsar. İkincisi proje çıktısının kullanım şartlarında tüm girdilerin tüm çıktıları karşıladığının fiziksel doğrulanmasıdır. Diğer bir ifade ile uygunluk testleridir.

 

Ar‐Ge Sistematiği ve Ar-Ge Unsurları: Risk ve problemleri çözme, olası fırsatları yakalama yolunda Bilimsel Yöntemleri kullanarak (örneğin literatür tarama, risk analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi – SEY (İngilizcesi: The finite element method (FEM) kullanılarak yapılan çeşitli tasarım doğrulama ve optimizasyon çalışmaları, benzeşim çalışmaları ve/veya deneysel çalışmalar, TESTLER) deneme yanılma sürecini kısaltan, çözüme ulaşma olasılığının artıran, belirli bir sistematiğe sahip çalışmalardır.

 

4.SİSTEMATİK ADIM

AR‐GE Kapsamı; Projede ön görülen Ana faaliyetler örneğin; Kavram Geliştirme, Tasarım, Prototip İmalat ve Test olarak ana iş paketlerine bölünebilinir. Proje Başvuru Formu 3.1 FAALİYETLER VE FAALİYET-ZAMAN PLANI. Proje Bilgi Dokümanındaki 2.2.1 ve 2.2.2 bölümleri kullanılır.

-PROJEDE ÇALIŞACAK PERSONEL BİLGİLERİ,

-PROJEDE KULLANILACAK MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM, HİZMET ALIMI,

-PROJE KAPSAMINDA TALEP EDİLEN DİĞER AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI DESTEKLERİ,

-PROJE İŞ -ZAMAN PLANI,

-DESTEK KULLANIM PLANI.

 

 

5.TRANSFER YA DA TEKRAR ÜRETİLEBİLİRLİK, EKOSİSTEME KATKISI

 

Ar-Ge ve Yenilik projesinin sorunu giderici fikir aşamasından alıp faydalı prototip/pilot uygulama ile fiziksel gerçeklik haline getirilmesi yeterli olmayıp, bu prototipin yada pilot uygulamanın ticarileşme ve seri üretim yoluyla ekonomiye yansıması gerekmektedir. Bunu karşılamak için proje formunun aşağıdaki bölümleri doldurulur.

 

2.2.6. Proje Konusu Ürün/Hizmet Üretim Yönteminin Ulusal ve Uluslararası Bazda Gelişmeye Katkısı Ne Olacaktır? Açıklayınız.

2.3.PROJENİN PAZAR ANALİZİ

 

SONUÇ

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projeleri başarıyla tamamlanınca; ticarileşme ve seri üretim destekleri için KOSGEB Teknoyatırım, Teknopazar, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 5.Bölge Yatırım Teşvik Belgesi vb. desteklerinden yararlanmak mümkün hale geliyor.

 

Bu programın ismi “KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı” olup, çalışmalarda Ar-Ge ve Ür-Ge arasındaki farka dikkat etmek gerekmektedir. Bize göre sorunu giderici Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında temel ve uygulama araştırma gibi bilgi eksikliğini giderici çalışmalar gerekiyor ise yukarıda tanımını verdiğimiz THS 1-9 çalışmalarını eksiksiz yerine getirmek gerekiyor. Eğer yapacağımız çalışmada kurumsal Ar-Ge hafızamız ve açık kaynaktan bilgi sağlayarak bilgi eksikliğimiz olmayarak mevcudun iyileştirilmesi yada mevcut yöntemin yeni alanlarda kullanılması sonucu üründe ve pazarda yenilik yapmak söz konusu ise bu kez çalışmamıza THS 4-5/9 arası çalışırız. Ortaya çıkan sonuç bize göre Ür-Ge çalışmasıdır.

 

İLGİLİ LİNK: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi