İŞ PROSESLERİNDE MEVCUDA GÖRE ÖNEMLİ DERECEDE İNOVATİF ÇALIŞMALAR YAPMADAN BİREY, FİRMA VE TOPLUM OLARAK MAL VE HİZMET ÇIKTILARIMIZDA ÖNEMLİ BİR YENİLİK SAĞLANAMIYACAĞINA İNANMAKTAYIZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

11/09/2023

 

 

– Yenilik ya da İnovasyonun tanımını 2018 Oslo Manual (Kılavuz)un 299.paragrafında; işletmenin bir önceki ürün ya da prosesinden (ya da kombinasyonundan) yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş olarak farklılaşarak, yeni ürünün ilk defa istenilen kullanıcıya sunulması ya da süreç iyileştirmesinin ilk defa işletmenin bünyesinde bizzat kullanılması şeklinde tanımlanmıştır.

– Burada yenilik için minimum gereklilik, bir önceki ürün ya da prosese göre, yeni durumda en az yeni bir özellik(fonksiyon) ilave etme, mevcut fonksiyonların iyileştirilmesi, performans kriterlerinde, kullanıcı kolaylığında ya da daha fazlasında yeni ya da önemli derecede bir iyileştirme gerçekleştirmektir. Minör küçük değişiklikler de zaman içerisinde birikimli olarak majör büyük yeniliklere yol açabilir.

– Fonksiyonel  ürün yenilikleri olarak Kılavuzda; kalite, teknik özellikler, güvenilirlik, dayanıklılık, kullanım sırasında ekonomik verimlilik, satın alınabilirlik, rahatlık, kullanılabilirlik ve kullanıcı dostu olma olarak sayılmaktadır (paragraf 3.25).

– İş prosesi yenilikleri olarak; daha fazla etkinlik, kaynak verimliliği, güvenilirlik ve esneklik, karşılanabilirlik, iş sürecine dahil olanlar için kolaylık ve firma içi ya da dışı için kullanılabilirlik (paragraf 3.35)

-Mal ve hizmet üretimindeki yenilik; iş proseslerindeki yapılan yenilikçi çalışmaların bir fonksiyonudur. Ancak, burada beynin çalışmasında olduğu gibi, ürün ve proses yeniliklerinde değişkenler arasında, birbiriyle örtüşen ve rekabetçi birçok alt rakip takımlar arasında, üretimde olduğu gibi “montaj hattı modeli” ile doğrusal değil, geri ve ileri bildirim döngüleri (loop) ile etki ve tepki süreç adımları olarak çalışılırsa bizce başarı sağlanır(Incognito). Bu ileri- geri ve alt -üst ilişkilerinde kararlar aynen temsili parlamenter sisteminde olduğu çoğunluğun oyu ile uzlaşarak alınır, uzlaşma olmaz ise Şirketin CEO’su olaya müdahale ederek, kararda uzlaşıyı sağlar. Çelişki çözülmezse, sistem stop ederek işleyiş olduğu yerde kalır. İş proseslerindeki yeniliklere “Yapısal Reformlar” adı da verebiliriz.

– Ürün yeniliklerini gerçekleştirmek üzere, başta ürünlerin üretimi ve buna destek ve yardımcı unsurlarındaki proses yeniliklerinin neler olduğu Kılavuzun 3.39’uncu paragrafında 6 alt bileşen olarak şu şekilde tanımlanmıştır:

1.Mal ve hizmetlerin diğer deyişle ürünlerin üretimi,
2.Dağıtım ve lojistik,
3.Pazarlama ve satış,
4.Bilgi ve iletişim sistemleri,
5. İdare ve Yönetim,
6.Ürün ve İş Prosesi geliştirme.

– Her bir bileşene ait yeniliğe konu alt faaliyetlerin neler olduğu sayfa 73’teki 3.1 tablosunda sunulmuştur. Yenilik konusunda bilge olmak için lütfen bu tabloyu aramızda istişare edip içselleştirerek, sonrasında sonuna kadar uygulamaya geçelim(Seneca).

İDARE VE YÖNETİM

-Özellikle mal ve hizmet üretim ve sunumunda insan kaynakları ya da daha kapsayıcı olarak “İdare ve Yönetim” alanında Kılavuzdaki aşağıdaki alt bileşenlerin tümünde mevcut duruma göre iyileşme yapmadan gelişmek bizce çok zor:

“a) stratejik ve genel iş yönetimi (fonksiyonlar arası karar alma), dahil iş sorumluluklarını organize etmek,
b) kurumsal yönetim (hukuk, planlama ve halkla ilişkiler),
c) muhasebe, defter tutma, denetim, ödemeler ve diğer mali veya sigorta faaliyetleri,
d) insan kaynakları yönetimi (eğitim ve öğretim, personel alımı, işyeri,
Organizasyon, geçici personel sağlanması, bordro yönetimi, sağlık ve tıbbi destek),
e) satın alma,
f) tedarikçilerle, ittifaklarla vb. dış ilişkileri yönetmek.”