KURUMLAR VERGİSİ VE GEÇİCİ VERGİ ORANININ %25’E ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLÜRKEN, KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROJESİ KABUL EDİLEN SERMAYE ŞİRKETİ KOBİ’LERİN 5746 SAYILI AR-GE YÖNETMELİĞİNE GÖRE STOPAJ TEŞVİKİ, SGK DESTEĞİ, DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI VE %100 AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANMALARI ÖNEM TAŞIYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

&

Gülçin GÖKÇEYREK

 

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

09/04/2021

 

– KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon destek programının üst limiti 750 bin liradır. Bunun 450 bin lirası hibe, 300 bin lirası geri ödemeli faizsiz kredi olup, nitelikli Personel Giderleri Desteğinde destek oranı %100, diğer desteklerde ise %75’tir. İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı Nitelikli Personel Giderleri Desteğinden yararlandırılır.

-Projede görev alan personel tam zamanlı, başka bir deyişle adam/ay oranı (1) olarak alınarak muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden asgari geçim indirimi (AGİ) uygulandıktan sonra stopaj teşviki %80-95 oranında, SGK desteği gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı ve damga vergisi istisnası düşülerek 750 Ar-Ge giderleri hesabı üzerinden 263 No.lu Ar-Ge gideri hesabına yansıtılarak, İşverene maliyeti ve İndirime esas ücret gideri hesaplanır.

– Malzeme sarfları mutlaka 150 stok hesaptan yapılarak, 750’ye ve oradan yansıtma hesabıyla 263’e aktarılır. Malzemenin sarf yeri fatura geldiğinde belli olsa bile doğrudan gider hesabına kayıt yapılmaz. Önce stoka alınır, stoktan çıkış yapılır.

– Hangi projeye ne kadar yazılacağı belli olan genel gider faturaları doğrudan 750’li hesaplara kaydedilebilir. Hangi projeye ve ne kadarı gider yazılacağı fatura geldiğinde belli olmayan genel giderler önce 770’li hesaba oradan 750 hesaba kaydedilir.

– Proje kapsamında alınan sabit kıymetin Ar-Ge faaliyetlerinde ne kadar süre kullanıldığına bakılmaksızın amortisman giderinin tamamı Ar-Ge gideridir.

– Bu şekilde 263 no.lu hesapta biriken ve KOSGEB tarafından onaylanan Ar-Ge  Giderleri toplamından KOSGEB’den alınan hibeler düşüldükten sonra kalan tutar, vergi matrahından  %100 Ar-Ge indirimi olarak düşülür. KOSGEB’den gelen hibe pasifte bir fon hesabına (549 no.lu hesaba) kaydedilir. 5 yıl süre ile fonda bekletilir. Sermayeye ekleme dışında 5 yıl süre ile başka bir hesaba nakledilemez.

– Ar-Ge indirimine tabi tutulan Ar-Ge harcamaları ayrıca aktifleştirilmek suretiyle amortisman yolu ile itfa edilir (giderleştirilir).

– Ar-Ge indirimi, kazanç olursa ve Beyanname üzerinde indirime esas tutar oluşursa uygulanabilir. Yararlanılacak toplam Ar-Ge indirimi, yararlanılan indirimiyle Yeniden Değerleme oranı ile değerlenerek ertesi yıla devreden yararlanılacak bakiye Ar-Ge indirimi NAZIM HESAPLARDA takip edilmelidir.

– Yararlanılacak Ar-Ge indirimi için; “10.08.2016 tarih 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ar-Ge Yönetmeliğinin Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulamasında izlenecek yöntem MADDE 9 – (3) Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulanabilmesi için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri için yukarıda sayılan belgelerin beyannameyle birlikte ayrıca verilmesi istenilmez. Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri haricinde kalan projeler ve Kanun kapsamında destek ve teşviklerden yararlananlar için ayrıca yeminli malî müşavir tasdik raporu aranmaz.” denilmektedir.

– Buna göre bizim görüşümüz Kamu Kurum ve Kuruluşları kapsamı içinde yer alan KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesine ait yararlanılan Ar-Ge indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin Özel Amaçlı Tasdik Raporu YMM’ye düzenletilerek bağlı olduğu vergi dairesine verilmelidir. Ancak mükellef tam tasdik kapsamında ise KOSGEB Ar-Ge İndirimi açıklaması raporda yer alacağı için ayrıca YMM raporuna gerek kalmamaktadır.