%50 HİBE ORANLI TARIM DESTEKLERİ OCAK 2021’DE BAŞLAYIP 2025’KADAR DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

26/11/2020

 

Bu destekler ikiye ayrılıyor:

1) Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının desteklenmesi:

Yıllık 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan küçük ölçekli aile işletmelerinin aşağıdaki yatırım konuları desteklenir (Tebliğ madde 8)

a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

c) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

ç) El sanatları ve katma değerli ürünler,

d) İpek böceği yetiştiriciliği,

e) Su ürünleri yetiştiriciliği,

f) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Proje Bütçesi:

– Hibeye esas proje tutarı 500.000 TL üst limitini geçemez.

– Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir.

– Hibe oranı hibeye esas tutarın %50’sidir.

İllere göre öncelik listesi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-5-1.pdf

İlgili Tebliğ No.2020/25: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-5.htm

 

2) Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi:

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin aşağıdaki yatırım konuları desteklenir (Madde 8):

a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

b) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

c) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ç) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı,

 

Proje Bütçeleri:

– Yeni tesis olan başvurularda 3.000.000.-TL., yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000.-TL., kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000.-TL. üst limitli

– Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000.-TL. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

 

İllere göre öncelik listesi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-4-1.pdf

İlgili Tebliğ No. 2020/24: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-4.htm