PROJELERDE KULLANDIĞIMIZ YENİLİK KRİTERİNİN DAĞITIM VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İHRACATA UYARLANMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA ÇALIŞMASI AŞAĞIDADIR (AR-GE İLE İHRACATIN İŞBİRLİĞİ TASARIMI)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

16/08/2022

 

 

 

– Oslo Kılavuzuna göre ürün yeniliği yanında. İş süreç yeniliği, bir işletmenin bir ya da daha fazla fonksiyonunda mevcuda göre yeni ya da önemli derecede iyileştirme yaparak firmasında kullanıma bulunmasıdır. Oslo Kılavuzu paragraf 3.39’a göre iş süreç yenilikleri; mal ve hizmet üretimi, dağıtım ve lojistik, pazarlama ve satış, bilgi ve iletişim sistemleri, sevk ve idare, ürün ve süreç yeniliği geliştirme olmak üzere altı alt ana gruba ayrılmaktadır.

– Kılavuzun tablo 3.2.’ye göre süreç; üretim, dağıtım ve lojistik, bilgi ve iletişim alt gruplarından oluşmaktadır. Bu bağlamda gerek firma bünyesinde gerekse ayrı şirketler halindeki lojistik firmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle lojistik firmalarının ihracatta daha rekabetçi olmaları için 20 Nisan 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar” da lojistik ve taşımacılık sektörü de dahil edilerek, aşağıdaki destekler sağlanmıştır;

Tescil ve Koruma Desteği (Karar – Madde 76)
Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri.
Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL.
Destek Oranı: %50

Pazara Giriş Belgeleri Desteği (Karar – Madde 77)
Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri,
Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.800.000 TL.
Destek Oranı: %50

Birim Desteği (Karar – Madde 78)
Yararlanıcıların vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri,
Birim Sayısı: 5
Destek Üst Sınırı: Yıllık 720.000 TL. (birim başına)
Destek Oranı: %50
Süresi: 5 Yıl (her bir ülke için)

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (Karar – Madde 79)
Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri,
Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.800.000 TL.
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 5 Yıl

Bireysel Katılım Desteği (Karar – Madde 80)
Yararlanıcıların bireysel katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri,
Destek Üst Sınırı: 300.000 TL (etkinlik başına)
Destek Oranı: %50

Milli Katılım Desteği (Karar – Madde 81)
Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri,
Destek Üst Sınırı: 300.000 TL. (etkinlik başına)
Destek Oranı: %60

Ürün Yerleştirme Desteği (Karar – Madde 82)
Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri,
Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL.
Destek Oranı: %50.
https://lnkd.in/decnG8gE

 

İHRACATTA ÖDEME ŞEKLİ OLARAK LOJİSTİK FİRMALARINDAN DESTEK ALMA TASARIMI
Rekabet, Pazar Payı Kapma mücadelesi içinde Lojistik maliyetlerini gözden geçirip, yeniden tasarım yoluyla iyileştirme yaparsak, firma olarak daha öne çıkarız. Bu konuda neler yapılabileceğine bir örnek olarak, aşağıda Vesaik Mukabili ödeme şeklinin bir alt türevi olan COD ödeme şekli açıklanmaktadır.

COD’NUN GEREKÇESİ
Ekonomik kriz, Pandemi, Çin faktörü, müşterilerin daha titiz ve kendine özgü eşya talep etmesi, stok maliyetinin en aza indirmek, hava şartlarındaki istikrarsızlıktan doğan riskleri üslenmemek için ithalatçı artan bir şekilde Türk ihracatçısından çok model, her modelden daha düşük miktar ve çok kısa sürede mal talep etmektedir. Bunun sonucu olarak düzenlenen ihracat bedelleri düşük seviyede kalmakta, dolayısıyla vesaik mukabili ödeme şekline göre, bankalar üzerinden işlem yapmak örneğin bir Almanya için 200 Euro’yu geçebilmektedir. Bu durum ise ithalatçının ihracatçıya baskı yaparak vesaik mukabili yerine mal mukabili ödeme şeklini geçilmesini teşvik etmektedir. Ek olarak Uçakla olan yüklemelerde evrak daha sonra gideceği için, eşya ithalatçının havaalanı gümrüğünde boşuna beklemektedir.

COD’NUN İŞLEYİŞİ
Bu olguyu önlemek için ihracatçının ve ithalatçının lehine bizim önerimiz CAD (Cash Against Documents) yerine COD (Cash on delivery = teslimatta ödeme) şeklini benimsemeleridir. COD’de ihracatçı yaptığı yükleme ile ilgili invoice ve packing list’i e-mail ile müşteriye bildirmektedir. Orijinal sevk vesaiki malla beraber gönderilmektedir. Ancak ihracatçı daha önceden Türkiye’deki nakliye şirketinin gideceği ülkedeki en yakın anlaşmalı acenteden (receiving agent) bir taahhütname alarak mal kendisine ulaştığında ithalatçıya bildirileceğini, daha önceden e­-mail edilen faturanın bankadan ödendiğine dair Swift Message’nin kendisine gönderilmesi yani mail atılması halinde malı serbest bırakacağını, aksi halde mal bedelini bizzat kendisinin ödeyeceğini beyan eder. Böyle bir taahhütname ayrıca Türkiye’deki nakliyeci firma tarafından da imzalanarak ihracatçıya verilir. Konşimentonun Consignee (gönderilen) sütunundaki banka yerine karşı ülkenin Receiving Agent yer almaktadır.

“Nakliyecinin Taahhütname Örneğini” ofisimizden isteyebilirsiniz.

Yukarıda ihracatta COD için belirttiğimiz hususlar, ithalat için de aynı kolaylığı sağlayarak hem işlemi hızlandırmakta hem de maliyeti düşürmektedir.