TÜBİTAK 1507 VE 1501 AR-GE DESTEK KARAR YAZILARI VE SÖZLEŞMELER KOBİLERE GELMEYE BAŞLADIĞINDAN MALİ RAPORLAMA İÇİN BAŞLICA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

09/08/2022

 

 

 

– Genelde projelerin başlangıç tarihi mart başı olduğundan mart-haziran dönemine ait onaylanan harcama ve giderlerin %75 hibe oranı üzerinden destekleri mali rapor, teknik rapor ve mali müşavirlik denetim raporu eylül ayı içinde TÜBİTAK’a sunulabilir. Sözleşmeler haziran ayından sonra geldiğinden son rapor verme tarihi Mart 2023 sonudur.

– Ortaklar projede görev alırsa görev alma zamanı ve ücreti için mart ayı başından itibaren geçerli olmak üzere genel kurul kararının alınmış olması gerekir, genel kurul kararı alınmamış ise hemen alınıp alındığı tarihten itibaren desteğe tabi olması sağlanır.

– Başka kamu kurumlarından aynı proje kapsamına giren gider ve harcamalar için hibe desteği alınıyor ise TÜBİTAK desteğinden düşülmesi gerekiyor.

– Ön ödeme alınmak isteniyorsa onaylanan proje bütçesinin %25’lik kısmı için %25 tutar ilavesiyle senet imzalayıp, TÜBİTAK’tan talepte bulunmak ve bunun için ayrı bir banka hesabı açmak gerekiyor.

– Destek karar yazısında toplam adam/ay oranlarında kesintiye gidilmiş ise ona göre personel adam/ay oranları yeniden düzenlenmelidir. Bu bağlamda fırsat yaratmak için düşülen adam/ay oranlarını kapsayacak şekilde ağustos sonuna kadar 2. çağrı için yeni projeler verilebilir. Bir KOBİ aynı çağrıda 2 ayrı proje ve 2-4 ortaklı proje verebiliyor. Tanımlanan adam/ ay oranlarına göre hesaplanan personel giderleri 750 hesaba ve oradan 263 Ar-Ge giderleri hesabına kaydı gerekiyor.

– Son alınan TÜBİTAK kararına göre enflasyondan dolayı maliyetler artmış ise, bu artışların mali raporda gösterilmesi uygundur.

– Aynı şekilde alet-teçhizat yazılım ve donanım giderlerinde kesintiye gidilmiş ise ilgili 253 ya da 260 hesaba kaydı yapılarak, onaylanan tutar üzerinden kullanım süresine göre amortismanı hesaplanıp 750 ve 263 hesaba transferi yapılmalıdır.

– Harcama ve gider belgelerinin ödeme şartı olduğundan bankadan ve mümkün olduğunca dekontta fatura tarih ve sayısı gösterilerek tam olarak fatura bazında ödenmeli, cari hesap usulü tercih ediliyorsa Ar-Ge fatura tutarı da dahil MM raporu imzalanıncaya kadar tüm eski borçların ödenmesi gerekiyor.

– TÜBİTAK’tan gelen hibe tutarı 549 özel fon hesabına kaydı yapılarak sermaye artışı dışında 5 yıl süre ile başka amaç için kullanılırsa gecikme zammı ile vergiye tabidir. 263’deki hesaptan 549 hesaptaki hibe düşülerek kalan tutar vergi matrahından %100 Ar-Ge indirimi olarak düşürebilme imkanını var. Bunun için çok düzgün Ar-Ge muhasebe kayıtları yapılmalıdır.