TÜBİTAK 1711 YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ORTAKLI DESTEK PROGRAMININ ÜLKEMİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANMAKTAYIZ

 

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

06/06/2024

 

 

 

 

 

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1711-yapay-zeka-ekosistem-cagrisi-aciliyor-2024

 

1711 YAPAY ZEKA EKOSİSTEM 2024 ilgili özet bilgiler;

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2024-06/1711-2024-03.06.2024-v2.pdf

 

Proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden 3 Haziran 2024 –  31 Temmuz 2024 (saat 23:59) tarih aralığında alınacaktır.

 

Müşteri Kuruluş (büyük şirket ya da KOBİ), Teknoloji sağlayıcı kuruluş (en az bir KOBİ, en az bir üniversite araştırma laboratuvarının/merkezinin ya da kamu araştırma merkezinin/enstitüsü ve

TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları gerekmektedir.

 

5 ana gruptan oluşan ortaklık projesinde yapay zekalı proje konuları;

(1) Akıllı Üretim Sistemleri,

(2) Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,

(3) Finans Teknolojileri,

(4) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik

(5) Akıllı Eğitim Teknolojileri olarak belirlenmiştir.

 

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 7.500.000 TL (yedi milyon beşyüzbin Türk Lirası)

 

Bu konsorsiyum projesinde aşağıdaki giderler desteklenir;

 

Teknoloji sağlayıcı kuruluşları:

a) Personel giderleri.

b) Seyahat giderleri.

c) Danışmanlık giderleri

ç) Hizmet alımı giderleri

d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.

e) Malzeme ve sarf giderleri

f) Genel Gider Desteği (%20) Bu destek yalnızca Mikro KOBİ Ölçeğindeki kuruluşlara verilecektir.

 

Üniversite/Araştırma Merkezleri

a) Personel giderleri.

b) Bursiyer giderleri

c) Seyahat giderleri.

c) Danışmanlık giderleri

ç) Hizmet alımı giderleri

d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.

e) Malzeme ve sarf giderleri

f) Kurum Hissesi (Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi’nin 95 inci maddesinin onbir, oniki ve onüçüncü fıkralarına göre tespit edilen oranda) .

 

Destek oranları:

Müşteri Kuruluş büyük ölçekli kuruluş ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %20’sini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun(ların) kendisi karşılamış olur.

 

Müşteri Kuruluş KOBİ ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %10’unu Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %70’ini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun(ların) kendisi karşılamış olur.

 

Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.

 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için destek oranı %100’dür.

 

Proje süresi en fazla 24 aydır.

 

İlgili Başvuru Müşteri Kuruluş yapacaktır. Proje başvurusu öncesi konsorsiyumun Yapay Zekâ Enstitüsü ile iletişime geçerek çağrı alanlarına uygunluk vb. konularda mutabık kalması ve iş birliği protokolünü imzalaması gerekmektedir.