TÜBİTAK-TEYDEB 1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2022-2 ÇAĞRISINDA BULUNAN 6 ÖNCELİKLİ ALAN ARASINDA YER ALAN TARIM VE GIDA ALANINDA YÜRÜTÜLECEK ORTAK PROJELERLE BU SEKTÖRÜN TEKNOLOJİ TABANLI KATMA DEĞERLİ BOYUTUNU YÜKSELTEBİLİRİZ

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

10/08/2022

 

– TÜBİTAK -TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge destek programı 2022 yılı 1.çağrı sonuçlarına göre desteklenmesine karar verilen projelerden ortaya çıkan bazı faydalı bilgiler şöyledir:

1. Tek KOBİ aynı çağrı kapsamında 2 proje verip onaylanabiliyor,

2. Tek bir proje kapsamında 2,3,4 KOBİ ortaklı proje verebiliyor.
https://lnkd.in/dFPkncVB

– 1507 destek programı 2022/1. Çağrısında kabul edilen projeler arasında ortak proje yer almamaktadır.

– 1507’de maksimum proje bütçesi 1 milyon 200 bin lira olup, 1501’de maksimum limitte bir sınırlama yoktur.

– Ayrıca, 1501 TEYDEB Uygulama Esaslarının 15/2) maddesinde, “Bu Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesindeki kuruluş tanımına uyan sermaye şirketlerinin programa başvurabileceği veya destek alabileceği proje sayısında sınırlama yoktur. Ancak TÜBİTAK Başkanlığının belirleyeceği bir sayının üzerinde bu destek programı kapsamında projesi desteklenmiş olan kuruluşların, yeni bir proje önerisinin bu program kapsamında desteklenmesi için uluslararası destekli en az bir Ar-Ge projesi yürütmüş olmak veya bu destek programı kapsamında ortaklı en az bir TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak şartını sağlaması istenebilir.” denilmektedir. Ortak proje kültürü AB HORIZON EUROPE projelerine başvuruyu da tetikleyecektir.
https://lnkd.in/dJVCQ2u

 

TARIM VE GIDA ALANINDAKİ TÜBİTAK ÖNCELİKLİ AR-GE VE YENİLİK KONULARINDAN ÖRNEKLER

“HAYVANCILIKTA DİJİTALLEŞME
Ülkemizdeki hayvansal üretimin verim ve kalitesini artırılması amacıyla yükselen dijital teknolojiler (sensörler, yapay zekâ temelli yazılımlar, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve benzeri) ile robotik teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Kümes yönetim sistemlerine yönelik yazılım ve donanımların geliştirilmesi ve mevcutların iyileştirilmesi: Hastalık tespit ve takibi, tüketilen yem miktarı, sağlık durumları, çıktı miktarı ve benzeri parametrelerin takibine yönelik bilgi sistemleri ile akıllı havalandırma ve aydınlatma sistemleri

• Gerçek Zamanlı Sürü Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcutların iyileştirilmesi: Yem kontrolü ve takibi, hava/iklim koşullarının takibi, adım ve lokasyon takibi, süt ölçüm ve takibi gibi süreçlerin sensör ve haberleşme teknolojileri ile dijitalleşmesi

• Gıda güvenliğine yönelik kritik kontrol noktalarında (çiftlik, mezbaha, üretim işletmeleri gibi) hayvan takip ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcutlarının iyileştirilmesi Çağrı, küresel eğilimler temel alınarak hazırlanmıştır. ”

“GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMALARI
Gıda sanayinin uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik olarak gıda güvenliğine ilişkin süreç ve yöntemlerin nesnelerin interneti (sensörler, yapay zekâ temelli yazılımlar, veri analitiği, haberleşme ve takip sistemleri, bulut bilişim) uygulamalarıyla verimli ve etkin şekilde gerçekleşmesine yönelik Teknolojik Hazırlık Seviyesi 6-8 Arasındaki Yenilik Projeleri desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:

• Tarladan sofraya gıda değer zincirinin her aşamasının ileri teknolojilerle gerçek zamanlı takip edilmesi ve yönlendirilmesi

• Ürün kalitesini, miktarını ve çeşitli ölçümlerini gerçek zamanlı gösteren ambalaj ve depo sistemleri

• Gıda sanayinde katkı maddelerinin çeşitleri ve kullanım oranlarını kaydeden, etiketlere ve düzenleyici kuruluşlara ileten bilgi sistemleri

• Ürünlerin depolama ve nakil aşamasında kritik ölçümlerini yapan ve gerçek zamanlı ileten, etiketleyen sistemler.”