TÜBİTAK’DAN ÖN ÖDEME ( TRANSFER ÖDEMESİ) İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

 

GİRİŞ

Bazı firmalar, TÜBİTAK projesi onaylanmasına rağmen, mali zorluklar nedeniyle projelerini tamamlayamamakta veya uzatma talep ederek, TUBİTAK süreçlerini uzatmaktadır. TÜBİTAK’ın bu tip durumlar için geliştirmiş olduğu Transfer Ödemesi sistemi bilinmediği veya aşılamayacak mevzuat zorlukları varsayımı algılaması nedeniyle bu uygulamadan yararlanamamaktadırlar.

TÜBİTAK’dan Ar-Ge projesi onaylanarak destek karar yazısının alınması ve sözleşmenin TÜBİTAK tarafından imzalanmasından sonra dönemsel olarak proje bütçesinin % 25’i kadar ve 2.000.000 TL ile sınırlı ön ödeme alma imkanı bulunmaktadır.

İlk transfer ödemesi talebi projenin herhangi bir döneminde yapılabilir.  İlk transfer ödemesinin yapıldığı dönemi izleyen dönemlerde, önceki dönemlerin raporlarının TÜBİTAK tarafından kabulünü takiben firmadan transfer ödemesi talebi beklenmeksizin yeni transfer ödemesi yapılır. Yeni transfer ödemesi miktarı, destek kapsamına alınan proje bütçesinden geçmiş dönemlerin desteklemeye esas harcama tutarları çıkarıldıktan sonra kalan bütçenin yüzde yirmi beşi (%25) üzerinden, bir önceki dönemin destek tutarı ile yapılan mahsuplaşmayı takiben, transfer hesabında kalan tutar dikkate alınarak havale gerçekleştirilir. Bir bakıma sistem bir defaya mahsus teminat mektubu verilerek, otomatik mobil hale gelmektedir.

UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜBİTAK tarafından onaylanan 1507 destek programı toplam proje bütçesi 450.000,00.-TL. olup, 110.000 TL ön ödeme alınabilir. 140.000 TL.’lik bankadan teminat mektubunun alınıp TÜBİTAK’a verilmesi gerekiyor.

a) 2014/Birinci dönem raporu (01.05.2014-30.06.2014) harcama tutarı 10.000,00.-TL. olup, TÜBİTAK’tan gelen hibe tutarı 7.500,00.-TL.’dir.

Ön Ödeme 110.000 – 7.500,00 = 102.500,00

b)2014/İkinci dönem raporu (01.07.2014-31.12.2014) harcama tutarı 250.000,00.-TL. olup, TÜBİTAK’tan gelen hibe tutarı 187.500 TL.’dir.

Hesapta kalan ön ödeme tutarı : 102.500,00

102.500 – 187.500 = 85.000.-TL.  şirket hesabına gelecek tutar

450.000,00 – 260.000,00 = 190.000,00 x %25 = 47.500

c)2015/Birinci dönem raporu (01.01.2015-30.06.2015) harcama tutarı 190.000 TL. olup, TÜBİTAK’tan gelen hibe tutarı 142.500 TL.

47.500 – 142.500 = 95.000 TL. şirket hesabına gelecek tutar olup,  TÜBİTAK’tan son hibe havalesi yapılır yapılmaz teminat mektubu firmaya iade ediliyor.

PRATİK BİLGİLER

Transfer ödemesinde hem oransal destek hem de kabul edilen malzeme ve hizmet alımlarında %50 destek oranına göre ödeme yapılıyor.

Bir örnek verirsek;

Malzeme alımı 50 TL.

KDV %18          9 TL.

KDV Dahil Toplam Tutar 59 TL.

Kapsama alınan %50 yani 25 TL.’dir. Bu durumda 25 TL. özel hesaptan normal hesaba açıklama kısmına fatura tarih numarası belirtilerek virman yapılıp üzerine kendi hesabından 25 TL. + 9 TL KDV eklenerek yine açıklama kısmına fatura tarih ve numarası belirtilerek havale yada çek verilecektir.

Bu örneği %40 oransal desteğe uyarlarsak kabul edilen kısım 20 TL. özel hesaptan normal hesaba açıklama kısmına fatura tarih numarası belirtilerek virman yapılır, kendi hesabından 30 TL. + 9 TL. KDV eklenerek yine açıklama kısmına fatura tarih ve numarası belirtilerek havale yada çek verilecektir

İki ayrı proje için transfer ödemesi alınmak istediğinde, iki farklı yeni hesap açılması gerekmektedir.

İŞLEM AŞAMALARI

 1. Proje Destek Karar Yazısının alınması ve Proje Sözleşmesinin TUBİTAK tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Ayrıca Vergi dairesi ile SGK’ya borcun bulunmaması gerekir.
 2. Proje Öneri Bilgilerinde yer alan Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formunda (M030) belirtilen proje toplam tahmini bütçesinin %25’ini geçemez. Destek Karar yazısına göre revize edilmesi gerekmektedir. M030 formunun destek karar yazısı doğrultusunda revize edilmiş bütçesinin %25’i esas alınır.
 3. Transfer ödemesinin TÜBİTAK tarafından aktarılacağı bankada özel bir hesap (proje transfer hesabı) açılması gerekmektedir. Bu hesap TÜBİTAK’a başvuruda bulunulmadan önce açılır. Şirketin diğer hesaplarıyla karıştırılmamalıdır. Bu hesapta işleyen faiz gelirleri TÜBİTAK’a aittir.
 4. Transfer ödemesi sadece proje kapsamındaki giderler için kullanılması gerekir. Amacı dışında kullanılması durumunda 6183 sayılı Kanunda belirtilen gecikme faizi işletilerek geri alınır.
 5. TÜBİTAK’tan talep edilen ön ödemenin %25’i kadar fazlası bankadan teminat mektubu alınır (EK.1)
 6. Başvuru için ekteki talep formu ve belgeler TÜBİTAK’a gönderilir (EK.2).
 7. TÜBİTAK, inceler banka teminat mektubunun teyidini tekrar yaptıktan sonra, onayladığı takdirde parayı bankada açılan özel proje hesabına gönderir.
 8. Muhasebe kaydı;
 • TÜBİTAK’tan gelen ön ödeme ile ilgili muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde yapılması uygundur. Ön Ödeme tutarı 75.000,00.-TL. olduğunu varsayım:

102 Bankalar Hs.                      75.000,00.-TL.

349 Diğer alınan avanslar hs.     75.000,00.-TL.

 • AGY300 dönem raporu, Mali Rapor ve AGY500 YMM Raporu yazılıp TÜBİTAK’a gönderilir. Buradan doğan alacaklar ön ödemeden mahsup edilir. Teminatın üzerinde alacağımız çıkarsa ön ödeme mahsubu yapılır kalan tutar örneğin 75.000,00.-TL. ön ödeme alındı. Mali rapordaki harcama tutarına göre hibe tutarı : 100.000,00.-TL ise

102 Bankalar Hs. (proje hs.)                     25.000,00.-TL.

349 Alınan diğer avanslar hs.                    75.000,00.-TL.

Özel Fonlar hs                         100.000,00.-TL.

 1. Bankaya gelen ön ödeme sadece Ar-Ge proje kapsamında kullanılır, kullanılmayan tutar var ise TÜBİTAK’a iade edilir.
 2. Ön ödemedeki faiz gelirleri TÜBİTAK’a iade edilir.
 3. Bankadaki para hareketlerini gerektiğinde Yeminli Mali Müşavir rapor halinde TÜBİTAK’a bildirmek zorundadır.
 4. Mahsuplaşma bittikten sonra bir yazı ile TÜBİTAK’tan teminat mektubu geri alınır.

SONUÇ

TÜBİTAK’ın onaylanan ar-ge projesi için faizsiz finansman kolaylığı, projenin gerçekleşmesi için önemli bir imkandır. Bu Kurumca desteklerin verilebilmesi için harcama ve giderlerin YMM raporu yazılıncaya kadar ödenmesi şartı olduğundan, alınacak ön ödeme ile bir finans kaynağına sahip olunmaktadır. Avrupa Birliği Ar-Ge projelerinde ise % 70-80’lere varan ön finansman, teminat mektubu istenmeksizin % 5 garanti sigorta fonu kesintisi ile sağlanmaktadır. Ülkemizdeki KOBİ’ler bankalardan teminat mektubu almakta zorlanmaktadır.

EK.1

TEMİNAT MEKTUBU

(TRANSFER ÖDEMESİ)

_ _/_ _/_ _ _ _

No: …………….

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK

ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA

 

                                                                                      ANKARA

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” ve ilgili destek programın “Uygulama Esasları” kapsamında desteklenmesi kabul edilen “….Proje No…” numaralı ve “………………..……Proje Adı…………………….”başlıklı projeyi, yapılan proje sözleşmesi ve ilgili destek programının Uygulama Esasları hükümlerine uygun olarak yürütmeyi Kuruluş sıfatıyla taahhüt eden “….Kuruluş unvanı yazılacak….” anılan Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu hükümlerine göre talep ettiği transfer ödemesi teminat tutarı [ teminat tutarı] …….- TL’yi (………..Türk Lirasını) [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, bu transfer ödemesinin her ne sebep ve suretle olursa olsun geri alınmasının gerekmesi halinde;

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı]’ nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubuna ait garanti, transfer ödemesinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “….Kuruluş unvanı yazılacak….” yapıldığı tarihte başlayacak olup işbu teminat mektubu bu tarihten itibaren otuz (30) ay süreli olarak düzenlenmiştir.

[bankanın veya özel finans kurumunun adı]

[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

 

 

BİLGİ NOTU : Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası olacağı için kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

 

 

EK.2

Sayı:

Konu: Transfer ödemesi başvurusu.

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıdere 06100 ANKARA

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda başvurusu yapılan “………..………………………” başlıklı ve ………numaralı projemiz, Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarının ilgili Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmiş ve , …/…/….. tarihli proje sözleşmesi ile desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Söz konusu destek programın Uygulama Esasları çerçevesinde ilgili projeye ait TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)’ne sunulan Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY100) içerisindeki proje sözleşmesi tarihi itibariyle Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formunda (TL cinsinden M030), belirtilen proje bütçesinin yüzde 25’ini geçmemek üzere ……………… TL (……… Türk Lirası) transfer ödemesini, kuruluşumuza ait özel hesabayatırıldığı dönem ve takip eden dönemdeki harcama ve giderlerde kullanmak üzere mevzuatı gereği Ekte sunulan belgeler kapsamında talep ediyoruz.

Söz konusu proje harcama ve giderleri için kullanılacak transfer ödemesine ilişkin ve örneğine birebir uygun olarak hazırlanan, talep edilen transfer ödemesinin yüzde yirmi beş (%25) fazlasına karşılık gelen teminat mektubu ekte sunulmuştur. ………. TL (………Türk Lirası) tutarındaki transfer ödemesini ilgili destek programın Uygulama Esasları çerçevesinde kullanmak üzere ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen esas ve kurallar gereğince yalnızca transfer ödemesine ilişkin olarak kuruluşumuzun açmış olduğu ………….………. (Banka ve şube adı, IBAN numarası) proje özel hesap numarasına (transfer hesabı) aktarılması hususunda gereğini arz ederiz.

 

(Kuruluşun Unvanı)

(Yetkili kişi/kişilerin adı ve imzası)

EKLER

EK-1 Dönemsel Tahmini Maliyet Formu (PRODİS’de bulunan Proje Öneri Bilgileri Formu AGY100 den alınacaktır ve şirket kaşeli ve yetkili imzalı olmalıdır)

EK-2 Teminat Mektubu Fotokopisi (Teminat mektubunun aslı, Banka tarafından teminat mektubu ile beraber verilecek teyit yazısı ile birlikte TUBİTAK Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğüne verilmelidir).

EK-3 Teminat Mektubu Alındı Makbuzu (TÜBİTAK Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğünden alınacak)

EK-4 Proje Sözleşme Fotokopisi

EK-5 Proje Destek Karar Yazısı Fotokopisi

Etiketler: