TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİCİ FİRMALARIN YURT İÇİNDEKİ İMALATÇI FİRMALARLA ORTAK AR-GE PROJE VERMELERİNİ ÖNERİYORUZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

 

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

                                                                                                                                             

 

GİRİŞ

TÜBİTAK’a verilen Ar-Ge projelerinin verilme şekline göre 2012 yılı verilerine baktığımızda, firma bazında verilen tekil Ar-Ge proje sayısı 1501 ve 1507 için toplam 2050 iken iki veya daha fazla firmanın (genelde iki firmalı) ortak proje sayısı yaklaşık 60 adet gibi çok düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Ortak projelerle firmalar arasında ileriye ve geriye doğru ortak sinerji yaratılır(matematiksel deyişle 2×2= 4’ün üzeri). Örneğin Serbest Bölgede otomotiv sektörü için özel lazer makinasına ihtiyaç duyan bir otomotiv yan sanayi üreticisi, ürün iyileştirme için  yurt içindeki makine imalatçısını ortak projeye alarak, muhatap firma olarak Ar -Ge projesini verir. İki firma da desteklerden ve mali teşviklerden yararlanarak rekabetçi güçlerini artırırlar.

 

ORTAK PROJE VERMENİN AVANTAJLARI

-1507 KOBİ başlangıç Ar-Ge proje destek programında % 75 hibe destek oranı tekil projelerde 2 projeye uygulanırken, 2 tekil+2 ortak proje ve 1 tekil proje olmak üzere 5 projeye uygulanabilecektir.

-1501 sanayi Ar-Ge proje destek programlarında hibe destek oranının alt limiti tekil projelerde %40 iken, ortak projelerde bu orana %10 ilave edilmektedir.

– 1501 Teydeb uygulama esaslarının   15/7)  maddesinde  “…şirketlerinin, programa başvurabileceği veya destek alabileceği proje sayısında  sınırlama yoktur. Ancak TÜBİTAK Başkanlığının belirleyeceği bir sayının üzerinde bu destek programı kapsamında projesi desteklenmiş olan kuruluşların, yeni bir proje önerisinin bu program kapsamında desteklenmesi için uluslararası destekli en az bir Ar-Ge projesi yürütmüş olmak veya bu destek programı kapsamında ortaklı en az bir TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak şartını sağlaması istenebilir.”

 

TEYDEB   UYGULAMA ESASLARINA GÖRE  ORTAK BAŞVURU MADDELERİ

MADDE 17 – (1) Kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler. Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için hazırlanmalıdır.

(2) Proje başvurusunda bulunan kuruluşun başka bir kuruluştan Ar-Ge hizmeti satın aldığı ve bu hizmetin projenin önemli bir kısmını oluşturduğu durumda, projedeki tüm Ar-Ge faaliyetlerinin değerlendirilip izlenebilmesi için; kuruluşların ortak proje başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje başvurusunda bulunmaları istenebilir.

(3) Bir projede desteklenen faaliyetlerin, başka bir kuruluşun projesinde hizmet alımı kapsamında olması durumunda bu hizmet alımı için destek talep edilmez, Ar-Ge faaliyetini yapan kuruluşun faaliyetleri desteklenir.

(4) Ortak proje başvurusu yapacak kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur.

(5) Ortak projelerde projeye katılan kuruluşlardan biri, destek kararı sonrası imzalanacak proje sözleşmesinde muhatap kuruluş olarak belirtilir. Ödeme bildirimi ve destek karar yazıları hariç tüm yazışmalar bu kuruluşla yapılır.

(6) Ortak projelerin destek sürecinde, ortak kuruluşların projeden ayrılması, ortakların değişmesi, projedeki ortaklar arası iş planının değişmesi vb. durumlar, TÜBİTAK’a sunulur, yapılan değerlendirme ile ortak sunulan projenin desteklenmeye devam edip etmeyeceğine desteklenecekse hangi kapsamda destekleneceğine ilişkin karar verilir.

(7) Desteklenmesi uygun bulunan ortak projelerde dönemsel harcamalar sonrasında her bir katılımcıya proje harcamaları karşılığında destek oranı ayrı ayrı hesaplanır, ayrı ayrı destekleme yapılır

 

-HAKEM DEĞERLENDİRME AGY 200’E GÖRE ORTAK PROJE DENETİMİ

Hakem, ortak projelerde: ortaklar arası yetki ve sorumlulukların tanımını; projedeki iş paylaşımını, proje liderliğinin açıkça belirlenmiş olmasını; fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımını ve ortakların birbirlerini tamamlayıcılığını irdeler. Ortak projelerde tüm ortak kuruluşlar ziyaret edilir.

 

BİZİM ANALİZİMİZ -Bize göre  ürün yeniliğini  serbest bölgede faaliyet gösteren  proje girişi yapan MUHATAP  firma, süreç yeniliğin ise yurt içindeki i makine firması üstlenmeli.

-Makinenin ar-ge unsuru taşıyan  şekillendirilmiş üniteleri ,   makine firması tarafından  fatura kesilerek ürün firmasına  satılmalı,

-İki taraf arasında düzenlenecek  sözleşmede, ürünün fikri ve sınai hakları ürün firmasına,makinenin fikri ve sınai haklarına  makine firmasına ait olması önerilir.

-Proje toplam bütçesi içerisinde her bir ortağın payı % 25 ‘den aşağı mevzuat gereği olamamakta,bizim tecrübemize göre % 40’dan aşağı olmamasında fayda var.Örneğin 1507 KOBİ ar-ge projelerinde, makine maliyeti ,proje total bütçesi max. 500 bin tl içinde yüksek paya sahip olacağından dolayı  bize göre  hibede denge sağlamak için; makinenin ar-ge unsuru malzemelerini makine firması tedarik eder ve şekillendirme faaliyetleri yaparak proje sonunda ürün firmasına fatura eder.Bu hususu  iki firma arası imzalanacak sözleşmede  fikri ve sınai haklar bölümünün alt açıklamasında “makine imalatı çıktılarının proje bitimi sonrasında bedeli karşılığında fatura edilerek ürün firmasına teslim edilir” gibi bir ibare kullanmakta yarar var.Makinenin  standart parçalarının ürün firması tarafından da tedarik edilmesi , maliyetin iki firma arasındaki dengelenmesinde  bir yöntem olarak değerlendirilebilir.Her iki taraf da  projede tanımlanan ve kabul edilen harcamalarına göre hibeyi almaktadır.

 

-Bilimsel bakış açısı  ile ortak projelerde aşağıdaki iş paketleri şablonu kullanılabilir:

 

  1. Proje Yönetimi (ORTAK)
  2. Ürün Kavram Geliştirme (Firma A)
  3. Süreç Kavram Geliştirme (Firma B)
  4. Ürün Tasarım (Firma A)
  5. Süreç Tasarım (Firma B)
  6. Ürün Prototip İmalat ve Montaj (Firma A)
  7. Süreç Prototip İmalat ve Montaj (Firma B)
  8. Test ve Değerlendirme İş paketi (ORTAK).

 

Tanımlar;

 

Firma A: Koordinatör Firma (Muhatap Firma)

Firma B: Makina Üretici Firma

 

-Proje için, Firma A’dan bir proje koordinatörü ve proje yürütücüsü ile firma B’den proje yürütücüsü olması tavsiye edilir.

 

SONUÇ

Ar-Ge projelerinde sürekli hibe desteklerinden yararlanmak için belli sayıdan itibaren serbest bölgelerdeki üretim firmaları , bize göre Türkiye’deki tamamlayıcı üretici firmalarla  ortak  projeler yapmaları çok avantaj sağlıyor. 2023 ülkemizin hedefleri  için Ar-Ge projelerinde süreklilik sağlanmalıdır. Serbest Bölgedeki üretici  firmaların  giderek  maliyete dayalı rekabet gücündeninovasyona dayalı rekabet gücüne geçmelerinde büyük fayda var.