ÜLKEMİZİN DÖVİZ ARZINI ARTTIRMADA KATKI SAĞLAMASI İÇİN YURTDIŞI MÜHENDİSLİK MİMARLIK HİZMET İHRACATI ESASLI TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETİ (TMŞ) UYGULAMASINA YOĞUNLAŞILMALI

09/06/2023

 

 

 

Teknik Müşavirlik Şirketine (TMŞ) Uygulanan 2014/10 Sayılı Destekler Ve Prosedürleri ile İşleyişi Hakkındaki Özet Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır:

 

1) Yurtdışı Teknik Müşavirlik Şirketlerine sağlanan desteklerden yararlanmak için ilkin bu vasfa sahip olunmalıdır.

2014/10 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge’ye göre;

Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ): Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde, inşaat sektörüne yönelik olarak;

 • Proje ve sözleşme yönetimi,
 • Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,
 • Ön araştırma ve programlama hizmetleri,
 • Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,
 • Tasarım yönetimi hizmetleri,
 • Kredi raporu hazırlanması,
 • Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
 • Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,
 • İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,
 • İnşaat yönetimi,
 • Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,
 • Çevre etki değerlendirme hizmetleri,
 • Haritalama hizmetleri,
 • Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,
 • Risk analizi ve yönetimi,
 • Sağlık ve güvenlik yönetimi,
 • Yangın güvenliği danışmanlığı,

 

faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürütmek suretiyle; destek başvuru tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiği Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve 2 (iki) İş Bitirme Belgesi (idarelerden alınacak resmi yazı veya fatura/onaylı fatura sureti) ile tevsik eden şirketleri.

 

2) Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar

Destek başvurusunda bulunan veya desteklerden yararlanan TMŞ’ler ilk destek başvurularında ve her takvim yılını takip eden ilk bir (1) ay içerisinde, yurtdışında üstlendikleri projelere ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin bilgileri “yurtdışı proje ve faaliyet takip tablosu (genelge ek-15)” ile Bakanlığa göndermekle mükelleftirler.

 

– Bakanlığın kabul için dikkate aldığı esas kriter:

Yurtdışı pazarlarda kalıcı olarak yer edinebilme potansiyeli başarısı, ön değerlendirme kriteridir. firmanın yurtdışı tecrübesi, vizyonu ve kurumsallaşma düzeyi ayrıca dikkat edilen hususlar arasındadır.

– Yurt dışında kurulu ofislerin desteklerden yararlanması için şart:

Yurt dışındaki firmalara şirket tüzel kişi olarak en az %51’in ya da buradaki şirketin en az %51’ine sahip gerçek kişilerin dışarıdaki firmalara gerçek kişi olarak en az % 51 ortak olmaları gerekiyor. yurtdışı ofis desteğinden yararlanabilmek için yurtdışı ofisin açılmış ve çalışır halde olması zorunludur. ofis açılmadan önce destek ödemesi yapılmamaktadır. Destekler ancak yapılmış harcamalar üzerinden hesaplanmakta ve yapılmaktadır. Destek ödemesi, yurtdışı ortaklık oranına göre hesaplanmaktadır.

– Yurtdışından teknik müşavirlik işi almış olmak, desteklerden yararlanmak için zorunlu bir şart değildir. Yalnızca proje ve yazılım desteği başvurularında teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında iş alıp almadığı dikkate alınmaktadır.

– Pazar araştırmasından önce destek ödemesi yapılmamaktadır. Destekler ancak pazar araştırması sonrasında yapılmış harcamalar üzerinden hesaplanmakta ve yapılmaktadır. Her halükârda destekten yararlanabilmek için pazar araştırmasından en geç bir ay önce pazar araştırması ön-onay başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.

– Müşavirlik (mühendislik ve mimarlık) firmalarının yurtdışında açılan ihaleler neticesinde almış oldukları yurtdışı teknik müşavirlik projeleri proje desteği kapsamındadır. Proje desteği başvuruları ihale sonuçlanmadan önce, nihai mali teklif verilmeden önce yapılmak zorundadır. İhale süreci belgelenemeyen (işveren ile gayri resmi pazarlıkla görüşme neticesinde verilen) projeler için yapılan destek başvuruları değerlendirilmeye alınmamaktadır.

Proje desteği başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için projenin üç şart taşıması gerekmektedir; (1) projenin Türk müteahhitlik ve/veya mal ihracatını artırma potansiyelinin olması, (2) proje konusu işi yüklenecek firmanın ihale ile belirlenmesi, (3) başvuru esnasında yabancı firmalarla rekabetin devam ediyor olması (nihai mali teklifin verilmemiş olması).

– Yazılım desteğinden yararlanma koşulu: yazılım desteğinden faydalanabilmek için yurtdışında teknik müşavirlik işi alınmış olduğunun ticaret müşavirlikleri/ataşeliklerinden alınacak iş alındı belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir. Yurtdışında teknik müşavirlik işi üstlenmemiş firmaların yazılım desteği başvuruları uygun görülmemektedir.

 

https://ticaret.gov.tr/destekler/yurt-disi-teknik-musavirlik-hizmetleri-destekleri

https://ticaret.gov.tr/data/5b8712d313b8761450e18e7d/soru_cevap.pdf

https://ticaret.gov.tr/data/5b8712d313b8761450e18e7d/2014-10-karar.pdf

 

 

3) TMŞ’lere Sağlanan Destekler:

 Proje Desteği:

İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ’ler;

a) Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %15 oranında, en fazla 500.000 ABD Doları,

c) Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 10.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla 750.000 ABD Doları,

ç) Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en fazla 1.000.000 ABD Doları,

desteklenmektedir.

 

Yurtdışı Ofis Desteği:

En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için,

Kira Desteği: Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin %50’si,

İstihdam Desteği:

T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın %50’si,

Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın %50’si,

Danışmanlık Desteği: Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50’si,

en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50’si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

 

Pazar Araştırması Desteği:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları karşılanmaktadır.

 

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği:

Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

 

Seminer ve Konferans Katılım Desteği:

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

 

Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği:

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır.

 

Yurtdışı Eğitim Desteği:

Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

 

Yazılım Desteği:

Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği:

Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

 

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği:

Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami 10.000 ABD Doları

desteklenmektedir.

 

4.DESTEKLERDEN YARARLANMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ DOKÜMANLARI KAPSAYAN TANITIM DOSYASININ TİCARET BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIMLAR VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE DYS ÜZERİNDEN YAPILIR

 • İMZA SİRKÜLERİNDE TATBİKİ İMZASI BULUNAN KİŞİYE AİT, FİRMAYI TEMSİL VE İLZAMA İLİŞKİN YETKİ BELGESİ,
 • TİCARET SİCİLİ GAZETESİ ÖRNEĞİ (FİRMA KURULUŞU, UNVAN/KONU/ORTAKLIK YAPISI VB. DEĞİŞİKLİKLER, SON SERMAYE YAPISINI GÖSTEREN),
 • İLGİLİ TİCARET ODASINDAN ALINACAK GÜNCEL “FAALİYET BELGESİ” (ASLI),
 • FİRMA TANITIM BİLGİLERİ (BROŞÜR/CD),
 • GERİYE DÖNÜK 2 (İKİ) YILLIK TİCARİ FAALİYET GELİRLERİNİN EN AZ %51’İNİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMET GELİRLERİNDEN ELDE EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRDEN ALINACAK BELGE (SON İKİ SENEYE AİT FAALİYET GELİRLERİ VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK GELİRLERİNİN YIL BAZINDA GÖSTERİLDİĞİ BİR-İKİ SAYFALIK BİR BELGE YETERLİDİR),
 • 2 (İKİ) İŞ BİTİRME BELGESİ (YURT İÇİNDE GERÇEK KİŞİLERE VEYA İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ OLMAYAN HER TÜRLÜ KURUM VE KURULUŞLARA BEDEL İÇEREN TEK BİR SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLERDE, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN FATURA ASLI VEYA FATURANIN NOTER, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VEYA VERGİ DAİRESİ ONAYLI SURETLERİ VEYA SERBEST MESLEK MAKBUZU NÜSHALARI YA DA BU NÜSHALARIN NOTER, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VEYA VERGİ DAİRESİ ONAYLI SURETİ İŞ BİTİRME BELGESİ OLARAK İBRAZ EDİLEBİLİR),
 • TAAHHÜTNAME (GENELGE EK-13) BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

EK- 13 

TAAHHÜTNAME

 

İşbu taahhütname ile Teknik Müşavirlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşları, 28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/10 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”  çerçevesinde;

 

 1. Ticaret Bakanlığı’na doğru bilgi ve belge sunmayı; yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespit edilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca haksız olarak ödenen tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri ödemeyi;

 

 1. Taraflarından beyan edilen bilgilerin eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı olması sebebiyle diğer ilgili kurum/kuruluşların hata, ihmal veya kusurundan kaynaklanmayan ve işbu gecikme nedeniyle ek maliyet doğması halinde ek maliyeti karşılamayı,

 

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Şirket/Kuruluş Unvanı                                              :

Adres                                                                                  :

Telefon, Faks                                                                   :

Yetkili Kişi                                                                         :

*Yetkili İmza ve Kaşe