YENİLİĞİN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİNDEN OLAN PATENT

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

GİRİŞ

Cornell University, INSEAD, a business school, ve the World Intellectual Property Organisation kurumları tarafından 2015 Eylül ayı sonu itibariyle yayınlanan raporda ülkelerin Yenilik Kalitesi (Innovation quality) mukayesesi yapılmıştır. Bu kavram için 2014 yılı için üniversiteler, patent ve bilimsel yayınlardan yapılan alıntılar için toplam 300 puana göre ülkelerin sıralaması yapılmıştır.

GERÇEKLER

Sıralamada 250’nin üzerindeki puanla ABD birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi İngiltere, Japonya, Almanya, İsviçre gibi yüksek gelir grubunda yer alan ülkeler izlemektedir.

Orta gelir grubunda yer alan ülkeler arasında Çin 150’nin üzerindeki puanla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Seychelles (Hint Okyanusunda Seyşeller Cumhuriyeti), Arjantin, Meksika gibi ülkeler izlemektedir. Bu grupta yer alan ülkemiz Türkiye yaklaşık 70 puan ile alt sıralarda yer almakta. Yenilik kalite alt gruplarına baktığımızda patent sayısının mukayeseli olarak diğer ülkelere göre çok düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir (ilgili link: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/global-innovation-rankings?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/theinnovationgame).

NE YAPMALIYIZ?

Patent konusundaki bu durumun bilincinde olup, arttırılması yönünde farkındalığımızın yükseltilmesi gerekiyor. Aslında patent sayısının artışını teşvik edecek patentli ürüne vergi istisnası uygulaması 2015 yılı başından itibaren yürürlüktedir, ancak firma ziyaretlerine gittiğimizde bu konu pek bilinmiyor ya da anlaşılmamış.

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 5/B maddesi ile imalat ile yazılım firmalarının Türkiye’de gerçekleştirecekleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine Türk Patent Enstitüsü(TPE)’den incelemeli patent ya da olumlu araştırma raporlu faydalı model alınması halinde 1/1/2015 tarihinden itibaren, bu faaliyetlerden elde edecekleri kazançların % 50’sinin Kurumlar vergisinden istisna uygulanmasına yönelik tebliğ değişikliği 21 Nisan 2015 tarihinde yapılarak yürürlüğe girmiştir. (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspxhome=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150421.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150421.htm).

Aşağıda bu tebliğdeki bilgilere göre ilgili istisnanın uygulanmasına ilişkin bilgiler verilerek patent sayısının arttırılması yönündeki algımızın artışına katkıda bulunulmak istenmektedir.

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ İLE PATENT/FAYDALI MODEL ÇALIŞMALARI ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR

Ar-Ge Projesi çalışması ile patent/faydalı model çalışması arasındaki  benzerlik ile farklılıkların ortaya konulmasında bize göre Teknoloji Olgunluk Seviyelerini (TRL-Technology readiness levels) tablosu faydalı bir araç olarak değerlendirmekteyiz:

– TRL 1 –  temel teorik prensiplerin gözlenmesi,

– TRL 2 –  teknoloji kavram geliştirme ve neden-sonuç ilişkilerinin formüle edilmesi,

– TRL 3 –  teknoloji kavram geliştirme ve ilişkilerinin analitik ve deneysel kanıtlanması,

– TRL 4 – Laboratuvar ortamında teknolojinin doğrulanması,

– TRL 5 –Prototipin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda doğrulanması,

– TRL 6 – Prototip ürünün çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,

– TRL 7 –Prototip ürünün gerçek çalışma ortamında performans gösterimi,

– TRL 8 – Prototip ürünün tamamlanması ve fiziksel testlerle standartlara olan uygunluğunun kalifiye edilmesi,

– TRL 9 –Prototip ürünün gerçek ortamda geçerliliğinin kanıtlanması.

Bazı Kavramlar:

Buluş ile yenilik arasındaki farka örnek; Alzheimer hastaları için geliştirilen ıslanınca renk değiştirip, kuruyunca eski rengine dönen bir diş fırçası buluş mudur? yoksa  yenilik midir?

Diş fırçasında yapılan farklılık, renk değiştiren boya kullanılmasıdır. Eğer sağlığa zarar vermeyen mevcut bir boyayı alıp diş fırçasında kullanır isek, bu bir yeniliktir. Eğer halen mevcut teknolojide sağlığa zarar veren bir boya var bunun üzerinde çalışarak, sağlığa zarar vermeyen bir boya yapabiliyor ve diş fırçasında kullanabiliyor isek bu bir buluştur.

Gerek Ar-Ge çalışmalarında gerek patent çalışmalarında sistematik yaklaşım TRL seviyeleri ile yapılır. Ar-Ge çalışmalarında birinci seviyeden yani literatür taramadan başlıyoruz. Örneğin nanolu iz bırakmayan endüstriyel veya evsel mutfak eşyalarının Ar-Ge projesinde TRL1 den nano ile teorik temel araştırmaya yönelik çalışmaları gözden geçiriyoruz. Daha sonra genel anlamda cam üzerine nano teknolojinin nasıl uygulandığının araştırılması (uygulamalı araştırma) yapılarak mutfak eşyalarında kullanılan cam dikkate alınarak (cam kalınlığı, koyu ve yansıtıcı özellikler vb) bu özellikteki camlarda nasıl uygulanacağının araştırması yapılıyor. Özellikle fırın gibi mutfak eşyalarında çok silinen camlarda cam üzerine uygulanan nano malzemenin camın saydamlığını bozmadan ve çok silinmelerde malzemenin yüzeyden uzaklaşma probleminin çözülmesi için (deneysel geliştirme) çalışmalar yapılıyor. Bu üçlü çalışma, Ar-Ge projeleri için Frascati Kılavuzu’nda ön görülen Ar-Ge çalışmalarının basamaklarıdır.

Ar-Ge çalışmalarımızın patent/faydalı model çalışmaları ile olan yakın ilişkisi nedeni ile patent/faydalı model çalışmasında, mevcut patent çalışmalarının araştırılması, uygulamalı araştırma veya deneysel geliştirmeden başladığı, temel araştırmaların ihmal edildiğini gözlemliyoruz.

Bize göre literatür ve makale araştırması yapılmadan hazırlanan patent dosyalarının eksik kalacağı, hatta iyi bir literatür tarama ile kamuya dahil olmuş makale vb çalışmalardaki bilgiler ile patentlerin iptal edilme riskinin bulunduğu görülmektedir.

Patent çalışmalarında üç önemli unsur olarak buluş, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik dikkate alınmaktadır.

Ar-Ge proje çalışmalarında özellikle Frascati ve Oslo kılavuzlarına göre yenilik sorgulanmakta, yeniliğin bir buluş içerip içermediği değil de yeniliğin firma, sektör, ülke ve dünya düzeyinde olduğunun belirtilmesi istenmektedir (böyle bir yenilik buluşu içerebilir).

Patent çalışmalarında buluş araştırmasından sonra mevcut teknolojiye göre yenilikçi unsurlar, mukayese edilerek analiz ediliyor. Patent başvurularında örneğin Türkiye’de yetkili Kamu Kurumu olan Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvuruda, tasarım çizimleri forma ekleniyor. Ar-Ge proje çalışmalarında da teknoloji geliştirme çalışmalarının yapılması kritik ana unsurdur. Bu unsuru, firma dışarıya ihale edemez. Patent çalışmalarında üçüncü unsur olan yeniliğin sanayiye uygulanabilirliğini, prototipini yapmadan konusunda uzman bir kişinin kolayca uygulanabileceğini öngörmesi yeterli oluyor. Oysa Ar-Ge proje çalışmalarında gerek bileşenler, gerekse ürün veya sistem bazında hem çalışma ortamına benzetilmiş  ortamda hem de gerçek ortamda (TRL seviyeleri 5-6-7) demosu yapılmaktadır. TRL 8. seviyede fiili testler yapılmakta ve TRL 9 da gerçek seri imalat şartlarının sağlanması (ticarileşmesi) zorunluluktur.

Faydalı modelde buluş faktörü dikkate alınmamakta ve yukarıdaki fırça örneğinde görüldüğü gibi sadece var olanların yeni bir bileşimi sonucu oluşan yenilik ile bunun sanayiye uygulanabilirliği sorgulanmaktadır.

İSTİSNANIN KAPSAMI

Madde 5.14.1’de istisnanın kapsamı açıklanmıştır:” Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

– Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

– Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,

– Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,

– Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.”.

Burada görüldüğü gibi, patent/faydalı modelin kiralanması veya devir/ satışı söz konusu olmakta ya da belge sahibi firma ürün yeniliği için almışsa seri üretime geçerek kullanmakta, süreç yeniliği için belge almışsa maliyet düşüşü/verimlilik artışı için üretim hattında buluş ve yeniliğini kullanmaktadır. Bizim aşağıdaki açıklamalarımız yaptığımız Ar-Ge danışmanlık hizmetlerinden dolayı buluş ve yeniliğin firmanın bizzat kendi üretiminde kullanması ile sınırlı kalacaktır.

İSTİSNADAN YARARLANMA ŞARTLARI

İlgili maddeler:

5.14.3.1.  Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi

Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması esastır.

Dolayısıyla, yurt dışında gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için Türkiye’de TPE tarafından tescil edilmiş patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanılamayacaktır.

5.14.3.2. İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması

İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında olması ve buluşa ilişkin incelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması şarttır.

Dolayısıyla, istisna uygulamasına konu edilecek buluşlar için TPE tarafından tescil edilmiş incelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekmektedir.

Yorumumuz: Burada ifade edildiği gibi söz konusu belgeler kapsamındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bize göre Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiğine dair en uygun kanıt, TÜBİTAK ya da KOSGEB’den Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin tamamlandığına dair bir yazı alınmasıdır. Bu bakımdan bu kurumlara proje verirken aynı zamanda patent/faydalı model başvurusu yapılmalıdır. Bu başvurunun yapıldığına dair tarih ve numaranın proje önerisinde de belirtilmesi, olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda 5.14.5.6. maddede şöyle denilmektedir:” mükelleflerin, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında veya 5746 sayılı Kanunun 3. üncü maddesi kapsamında Ar-Ge indirimine konu edilmiş olması, bu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşlarından sağlanan kazançlar nedeniyle Kanunun 5/B maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir.”.

Ancak şunu belirtmekte fayda görmekteyiz,istisna patent ve faydalı model kazancına uygulanmakta olup,TÜBİTAK’a başvurmadan da araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin firma bünyesinde gerçekleştirilmiş olmasının muhasebe kayıtlarında  takip ve tespiti gerekmektedir. Bu sorumluluk tasdik raporu düzenleyecek YMM’ye ait.

İSTİSNANIN UYGULANMASI

-Belgenin satışı ya da devri halinde ya da buluşun üretim sürecinde kullanılması halinde de(KVK Md 5/B-3 fıkrası)  değer tespiti için firma ek3’deki KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5/B İSTİSNASI ÖN DEĞERLEME RAPORU’ nu düzenleyerek vergi denetim başkanlığına, oradan da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değerleme raporunun bir örneği mükellefe ve vergi dairesine gönderilerek istisnadan yararlanılabilecek toplam tutar hakkında bilgi verilecektir

Ön değerleme raporunda çeşitli yöntemlere göre ayrı ayrı  tespit edilecek değerler ve bu değerlerin tespitine ilişkin hesaplara yer verilecektir.Bu değerlerden hangisinin tercih edildiği ve tercih edilme nedenleri belirtilecektir.

Yöntemler:

 1. Maliyet bazlı yöntemler,
 2. Pazar(piyasa) yöntemi,
 3. Gelir bazlı yöntemler.

Çoklukla kullanılacak gelir bazlı yöntemde,patent ya da faydalı modelin ticarileşmesi sonucu gelecekte işletmenin aktifine girecek olan nakitlerin bugünkü değeri hesaplanır.Buluşu üretim sürecinde kullanan mükelleflerin tercih etmeleri halinde, ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarının patent ya da faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmını MALİYET unsurlarını dikkate alarak ta ayrıştırmaları mümkündür.

İstisnadan patentte en fazla 20 yıl, faydalı modelde 10 yıl yararlanmak söz konusudur.

-Madde 5.14.5.1.  de “1/1/2015 tarihinden önce alınan ve koruma süresi henüz dolmamış olan patent veya faydalı model belgelerine ilişkin buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren kalan koruma süresince elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir”. Bu durumda 14Mayıs tarihinde verilecek 2015 1. Dönem geçici vergi beyannamesinde bu istisnadan yararlanmak mümkün..

-Belgenin ürün yeniliği için alınmış olması ve seri üretime geçilerek satılması halinde, muhasebede ayrıştırılarak bu ürünün satışından örneğin 2015 Ocak-Mart döneminde 100.000 TL kazanç elde ettiğimizi düşünürsek,100.000×0.50= 50.000 TL istisnadan yararlanılacak tutar olup,100.000×0.20= 20.000 TL geçici vergi ödemesi yerine 50.000×0.20= 10.000 TL vergi ödeyecektir.

-Patent/faydalı model ve yenilik üretim hattındaki bir makine, otomasyon, montaj hattı vb. süreçle ilgili ise ve bu alet-teçhizat proseste kullanılarak örneğin 50.000 TL maliyet düşüşü ya da verim artışı sağlanmış ise istisna tutarı 50.000×0,50= 25.000 TL olacak ve diğer 25.000 TL’nin 25.000×0,20= 5.000 TL vergisini ödeyecektir.

YMM RAPORU GEREKLİLİĞİ

İlgili madde aynen şöyledir:

5.14.5.5. Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu

2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca “Sınai mülkiyet haklarında istisna” ile ilgili işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır.

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin istisnadan yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisna tutarının doğru hesaplandığına ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Vergi müfettişlerince düzenlenecek değerleme raporlarının vergi dairesine, YMM tasdik raporlarının verilmesi gereken ay içinde veya daha sonra gelmesi halinde de mükellefler bu istisnadan yararlanabileceklerdir. Bu durumda, değerleme raporunun ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde YMM tasdik raporunun ibraz edilmesi gerekecektir. Söz konusu raporun bu süreler içinde verilememesi halinde ise sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin istisnadan yararlanılamayacağı tabiidir.

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin hususlara tam tasdik raporunda yer verilmiş olması durumunda, bu istisnadan yararlanılması nedeniyle ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

YMM tasdik raporunda en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:

 • Tasdik raporuna eklenecek olan ve ön değerleme raporunda belirtilen patentli veya faydalı model belgeli buluşun araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri, sonuçları ile uygulanma durumuna ilişkin mükelleften alınan bilgiler(bizce burada örneğin TÜBİTAK –TEYDEB’e verilen dönem raporları kapsamında teknik ve mali rapor ile AGY 500 Ymm raporu gerekli bilgiyi fazlasıyla verecektir).
 • Buluşun araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin sürecine ilişkin olarak mükelleften alınan bilgiler (bu faaliyetlerin nerede yapıldığı, nitelikleri, hacmi, teknik donanımı ve varsa kullanılan diğer laboratuarlar vb.),
 • İstisnaya konu olan kazanç ve iratların dökümü,
 • Buluşa ilişkin olarak patent veya faydalı model belgesi alınmasına kadar geçen dönem içinde yapılan harcamalar,
 • Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin bilgiler (hizmet alınan kişi/kurum adı, vergi kimlik numarası, fatura tarih ve numarası, tutarı ve KDV’si),
 • Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında istisnadan yararlanılıyor ise patentli buluşun üretim sürecinde kullanıldığına dair TPE tarafından Sicile kaydedilen belgenin bir örneği,
 • Geçici vergi dönemleri itibarıyla uygulanan istisna tutarları,
 • İstisna tutarının hesaplanması ve hesaplamaya ilişkin açıklamalar.

SONUÇ

Biz Ar-Ge çalışmalarında örneğin TÜBİTAK’a ürün yeniliğine ilişkin proje önerisinin verilmesi sırasında girişimcilerimize gerekli açıklamaları yaparak aynı anda patent ya da en azından faydalı model için Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvuruda bulunulmasını öneriyoruz. Ar-Ge çalışma ve dokümanları aynı zamanda patent ya da faydalı model başvuru dosyasının hazırlanması sürecinde de kullanılıyor. Vergi istisnasının önemi dikkate alınarak, patent ya da faydalı model başvuru sayısında ülke olarak hedeflenen artışı mutlaka sağlamalıyız. Ayrıca TÜBİTAK 1602 kodlu Patent destek programı ile ulusal ve uluslararası patent başvuru giderlerini desteklemektedir. Bilginin paylaşılması için hepimize görev düşmektedir.