YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ATIKLARIN (SİMBİYOZ) ÖNEMİ

 

 

 

Değerli İş ortağımız Leonardo Bey, bu güzel simbiyoz çalışma ve açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Bizler de ulusal düzeyde danışmanlık yaptığımız firmalarımızın yeşil sanayi projesi ile ilgili TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlarla çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Ancak daha üst boyut olarak Sizlerin de vasıtanızla HORIZON EUROPE projelerine katılması için firmalarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Özellikle Konya Sanayicilerinden olumlu geri bildirimler alıyoruz. Umarım ilk çalışmamızı şubat ayı içinde Konya’da gerçekleştiririz. Konunun ilginçliği nedeniyle izninizle aşağıda paylaşımınızın Türkçe versiyonunu sunuyoruz.

Dear Mr. Leonardo, our business partner, thank you very much for this beautiful symbiosis work and your explanations. We also help the companies we consult at the national level to work with institutions such as TÜBİTAK and KOSGEB regarding green industry projects. However, on a higher level, we are trying to motivate our companies to participate in HORIZON EUROPE projects through you. We receive positive feedback especially from Konya Industrialists. I hope we will carry out our first work in Konya in February. Due to the interestingness of the subject, we present the Turkish version of your post below with your permission.

“🌿🔄🏭 Endüstriyel Simbiyoz ile Geleceği Kucaklamak: Döngüsel Ekonomiye 🌏💡 Doğru Bir Adım
Endüstrilerin çevremiz ve ekonomimizle nasıl etkileşime girdiğini yeniden tanımlamaya yönelik bir yolculuk olan çığır açan İRTIBAT MALİYETİ Eylem girişimine katılımımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum.

Endüstriyel Simbiyozun Gücü
Endüstriyel Simbiyoz (IS) sadece bir kavram değildir; Bu, bir endüstriden gelen atıkların veya yan ürünlerin başka bir sektör için değerli kaynaklar haline geldiği dönüştürücü bir yaklaşımdır. Bu yenilikçi model, üretim ve tüketim hakkındaki düşüncelerimizde devrim yaratarak bizi daha sürdürülebilir ve verimli bir geleceğe doğru bir yola sokuyor.

Neden Önemli?
İklim değişikliğinin aciliyeti, özellikle önemli emisyonlar, enerji tüketimi ve atık üretimi ile bilinen endüstriyel sektörlerde harekete geçme çağrısında bulunuyor. IS’yi benimseyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve ekonomik fırsatlar yaratarak toplum, çevre ve ekonomi arasında uyumlu bir denge kuruyoruz.

Zorluk ve Fırsat
Muazzam potansiyeline rağmen, Endüstriyel Simbiyozun yaygın olarak benimsenmesine giden yol çok sayıda çevresel, ekonomik, teknik, düzenleyici, organizasyonel, sosyal ve kültürel engelle karşı karşıyadır. İRTİBAT MALİYETİ Eyleminin çok önemli hale geldiği yer burasıdır. Misyonumuz bu engelleri yıkmak, bilgi paylaşımını teşvik etmek ve İD’ye kapsayıcı bir yaklaşım geliştirmektir.

Rolüm ve Kolektif Hedefimiz
Bu girişimin gururlu bir üyesi olarak, bu dönüştürücü değişime katkıda bulunmaya kararlıyım. Endüstrilerin sürdürülebilir bir şekilde bir arada var olabileceği, ‘atıkları’ ‘değere’ dönüştürebileceği ve karbon ayak izlerimizi önemli ölçüde azaltabileceği bir dünyaya inanıyoruz.”

 

🌿🔄🏭 Embracing the Future with Industrial Symbiosis: A Step Towards a Circular Economy 🌏💡
I am thrilled to share my involvement in the groundbreaking LIAISE COST Action initiative, a journey towards redefining how industries interact with our environment and economy.

The Power of Industrial Symbiosis
Industrial Symbiosis (IS) isn’t just a concept; it’s a transformative approach where waste or by-products from one industry become valuable resources for another. This innovative model is revolutionizing how we think about production and consumption, placing us on a path towards a more sustainable and efficient future.

Why It Matters
The urgency of climate change calls for action, especially in industrial sectors known for significant emissions, energy consumption, and waste generation. By adopting IS, we reduce environmental impact and create economic opportunities, fostering a harmonious balance between society, environment, and economy.

The Challenge and the Opportunity
Despite its immense potential, the path to widespread adoption of Industrial Symbiosis faces numerous environmental, economic, technical, regulatory, organizational, social, and cultural barriers. This is where the LIAISE COST Action becomes crucial. Our mission is to break down these barriers, promote knowledge sharing, and develop an inclusive approach to IS.

My Role and Our Collective Goal
As a proud member of this initiative, I am committed to contributing to this transformative change. We believe in a world where industries can coexist sustainably, turning ‘waste’ into ‘worth’ and significantly reducing our carbon footprints.

Join us in this exciting journey! Let’s collaborate, innovate, and drive towards a greener, more sustainable future.
#CircularEconomy #IndustrialSymbiosis #SustainabilityInAction #LIAISECOSTAction #COSTACTION