OSLO 2018’E GÖRE FİRMA İNOVASYON FAALİYETİNİN AR-GE / TASARIM ÇALIŞMALARIYLA TİCARİLEŞME PROJELERİYLE İLİŞKİLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

11/06/2019

– 2018 Oslo Kılavuzuna göre yenilik için; firmanın daha önceki ürün ya da iş sürecine (business process) göre üründe ya da iş süreçlerinde yeni veya önemli derecede iyileşme sağlaması ve yeni ürünün kullanım için piyasaya sunulması, yeni iş sürecinin firmada bizzat kullanılma geçilmesi gerekiyor.

-Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, firmaların bilinmezi bilinir hale getirecek bilgi stokunu artırması ve bu stokun yeni uygulamaların tasarımı için kullanılmasıdır. Frascati 2015’e göre Ar-Ge’nin temel (basic), uygulamalı ve deneysel geliştirme alt grupları bulunmakta olup, bunlardan belli bir pratik amaca ya da hedefe yönelik uygulamalı araştırma ile ürün veya süreçte yeni ya da önemli derecede bir iyileşme sağlamayı amaçlayan deneysel geliştirme faaliyetlerinde Oslo 2018’e göre, bir inovasyon niyeti(intention) bulunmaktadır.

– Tasarım çalışmaları,ürün ya da prosesin fonksiyonunda , ürünün form ve görünüşünde yeni veya önemli derecede iyileşme faaliyetidir. Ürün dizaynı ürünün estetiğinde ya da kullanım kolaylığında iyileşme sağlarken, süreç dizaynı mühendislik çalışmalarıyla bağlantılı olarak da sürecin etkinliğini arttırdığından bir yenilik faaliyetidir. Dizayn çalışmalarının renk değişimi gibi küçük değişiklikleri içermesi bir inovasyon faaliyeti değildir.

 – Öte yandan teknik spesifikasyonların planlanması, test ve değerlendirme, üretim öncesi ön hazırlık, var olan ürün ya da süreçten yeni bilgi ya da dizayn elde etmeye yönelik tersine mühendislik, yeni üretim proses ve yöntemlerin uygulanması vb  için  yaratıcı mühendislik çalışmaları da Kılavuza göre   inovasyon amacına yönelik olabilir. Ancak var olan süreç için günlük üretim,kalite kontrol gibi mühendislik çalışmaları inovasyon değildir.

YENİ GÜNCELLEMELER FARKINDALIĞINDA, TEKNOLOJİ OLGUNLUK SEVİYELERİ (TECHNOLOGY READİNESS LEVELS (TRL/TOS) İLE BAĞLANTILI ALT ÇALIŞMALAR NELERDİR?

– Mevcuda göre (state of the art) ürün ve süreçte yeni ya da önemli derece iyileştirilmiş ürün veya süreç gerçekleştirip kullanıma sokmak için, yeni bir ürün / sürecin fikir-düşünce aşamasından ürünün / sürecin görevini başarı ile yerine getirmesine kadarki tüm teknolojik çalışmalar, Teknoloji Olgunluğu kavramı ile ifade edilmekte olup aşağıdaki 9 seviyeli çalışmaları içerir:

TRL/TOS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,

 TRL 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,

 TRL 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması,

 TRL 4 – Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin onaylanması,

TRL 5 – Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin ya da pilot uygulamanın bilgisayar ortamında tasarımının yapılıp onaylanması,

 TRL 6 – Prototipin ya da pilot uygulamanın çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi, TRL 7 – Prototipin ya da pilot uygulamanın imal edilip, gerçek çalışma ortamında denenmesi, TRL 8 – Prototipin ya da pilot uygulamanın test edilmesi,

TRL 9 – Prototipin ya da pilot uygulamanın gerçek imalat şartlarında geçerliliğinin kanıtlanması.

Kaynak: AB HORİZON 2020 dokümanları ile Tekim Teknoloji Yönetimi seminer notundan adaptasyon yapılmıştır.

ALT KIRILIMLARA BAKTIĞIMIZDA BİZE GÖRE:

  • TRL 1- literatür tarama, patent, SWOT analizi, vb temel araştırma
  • TRL 2-3 uygulamalı araştırma,
  • TRL 4 deneysel geliştirme(teknoloji geliştirme).
  • TRL5-6 Tasarım yapma ve doğrulama ile mühendislik çalışmaları,
  • TRL 6-9 arası inovasyon çalışmalarıdır.

TRL YA DA TOS’UN BAĞLANTILARLA AÇIKLANAN RESMİ

Kaynak link: https://www.linkedin.com/pulse/9-secrets-top-5-sme-instrument-winners-kristjan-zemljic

2018 OSLO KILAVUZUNU İYİCE OKUYUP FARKINDALIĞIM ARTTIKTAN SONRA BAZI KRİTİK PROJE FORMATLARINDAKİ BAKIŞ AÇISI ANALİZ SONUÇLARIM

– 2018 Oslo Kılavuzunda firma bazında yenilik ya da inovasyon için bir önceki mevcut duruma göre üründe veya iş sürecinde yeni / önemli derecede iyileştirme yapılarak ürünün pazara sunulması, süreç yeniliğinin de firma bünyesinde bizzat kullanıma geçmesi gerekiyor.

– TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde; yenilik (novel) ve çıktının belirsizliği(uncertain) ana özelliklerden dolayı araştırma ve geliştirme faaliyeti başta olup, bunu takiben tasarım/mühendislik, test çalışmaları ile gerçekleşen bir inovasyon ya da yenilik faaliyeti olması gerekiyor.

 – KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projelerinde de TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde olduğu gibi Ar-Ge, tasarım/mühendislik ve inovasyon faaliyetleri söz konusudur.

– AR-GE merkezlerinde de aynen TÜBİTAK Ar-Ge projelerindeki gibi akış vardır.

– Tasarım merkezlerinde ise sınırlı ölçüde araştırma çalışmasını takiben, tasarım/mühendislik ve inovasyon çalışması söz konusudur.

– KOSGEB Teknoyatırım ya da Stratejik ürün destek programlarında ise ağırlık tasarım/mühendislik, test ve inovasyon çalışmalarıdır.

– Ticaret Bakanlığı Tasarım departmanı, Küresel Tedarik Zincirinde ise tasarım, yenilik ve ihracat faaliyetleri öne çıkmaktadır.