AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİYLE BUNA BAĞLI TÜREV PROJE BAZLI DESTEK PROGRAMLARINDA ENTEGRE BİLGİ İLE ORTAK AKILA ÇOK BÜYÜK İHTİYACIMIZ VAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

27/02/2018

 

 

– Tekli KOBİ’lerde (ya da Büyük işletmelerin özellikle makine yapımı konusundaki NACE KODU 28 ile tecrübelerini iştigal konusu yaptıkları ve ortakları gerçek kişilerden oluşan ayrı KOBİ’lerde) TÜBİTAK-TEYDEB projeleri yaptıktan sonra başvuru yapılan KOSGEB “Teknoyatırım” ya da “Stratejik Ürün Destek Programı”nda veya saptadığımız 17 adımlı büyüme modelinde entegre bilginin ve ortak akılın önemini görüyoruz, tek bir kişiyle olacak işler olmadığını gözlemliyoruz.

http://www.abdanmerymm.com/wp-content/uploads/2017/10/AR-GE-TASARIM-MERKEZ%C4%B0-BA%C5%9ELANGI%C3%87-NOKTALI-ONYED%C4%B0-ADIM.pdf 

– Bize göre ekip çalışmasına ve ortak akıl geliştirilmesine şu anda en uygun ve pratik yapılanma aracı TASARIM MERKEZİDİR.

– KOSGEB Teknoyatırım müracaatında başvuru formu, bilgi formu yanında aşağıda içeriği verilen 40-50 sayfa civarında Fizibilite Raporu da talep ediliyor. Bilim adamı, mühendis, SMMM, İK, pazarlama, satınalma, dış ticaret vb sorumlularının bir araya gelerek ekip halinde çalışmaları olmadan ve ortak akıl geliştirmeden bu işler yapılamaz. Yapılırsa da hatalı olur görüşündeyiz.

 

– KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI FİZİBİLİTE RAPORU İÇERİĞİ;

1.İŞLETMENİN MEVCUT DURUMU

a. İşletmenin Unvanı

b. Ortakları

c. İşletmenin tarihçesi

d. Faaliyet alan/alanları

e. Ürettiği ürünler, ürün grupları

f. Makine parkuru

2. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI

a. Projenin Adı

b. Amacı

c. Yatırıma konu teknolojik ürünün teknik özellikleri

d. Uygulama Süresi

e. Uygulama Yeri veya Alanı

f. Proje Çıktıları

g. Ana Girdileri

h. Hedef Aldığı Kitle ve/veya Bölge

3. PROJENİN ARKA PLANI

a. Sosyo-Ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel)

b. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar

c. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat

d. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (politika, plan ve programlar) Uygunluğu

e. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi

f. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı

g. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar

4. PAZAR ANALİZİ

a. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Pazar Araştırması ve Analizi

b. Mevcut Kapasite ve Geçmiş Yıllar Kapasite Kullanım Oranları

c. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini

d. Bölgenin Ekonomik Büyüme Senaryosu (Hedef ve Stratejiler) ve Talep Tahminleri ile İlişkisi

e. Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları

5. MAL VE/VEYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI

a. Satış Programı

b. Üretim Programı

c. Pazarlama Stratejisi (fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım)

6. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI

a. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler

b. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (hammadde kaynaklarına erişilebilirlik, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz aylık giderler, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım ve pazarlama olanakları vb.)

c. Çevresel Etkilerin Ön-değerlendirmesi

d. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (kamulaştırma bedeli)

e. Yatırım yerinde üretime engel teşkil edecek bir durumun olmadığını ve bir yapılaşmanın mevcut olduğunu gösteren belgeler eklenecektir. (Çalışma Ruhsatı, Üretim İzni, Sanayi Sicil Belgesi, Yapı Kullanım İzin Belgesi, İşyeri Açma Ruhsatı, Tapu Kaydı, Tahsis Yazısı, Kira Sözleşmesi vb.)

7. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM

a. Kapasite Analizi ve Seçimi

b. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi

c. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti

d. Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri, arazi düzenleme, yerleşim düzeni vb.) e. Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım vb.)

f. Üretim hattı ve tasarımı (ek)

8. PROJE GİRDİLERİ

a. Girdi İhtiyacı (hammadde ve yardımcı maddeler)

b. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini

9. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI

a. İşletmenin Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

b. Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.)

c. İnsan Gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler

10. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI

a. Proje Organizasyonu ve Yönetim (karar alma süreci, yapım yöntemi vb.)

b. Proje Uygulama Programı (İş-zaman planı)

11. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ (3 yıllık)

a. Ürünün Fiyatlandırılması

b. İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi

12. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI

a. Toplam Yatırım Tutarı

b. Arazi Bedeli

c. Sabit Sermaye Yatırımı

d. Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük Giderleri

e. Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri

f. Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.)

g. Hazırlık Yapıları (şantiye vb.)

h. İnşaat Giderleri (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları vb.)

i. Çevre Koruma Giderleri

j. Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler

k. Taşıt Araçları

l. Genel Giderler

m. Beklenmeyen Giderler

n. Yatırım Dönemi Faizleri

o. İşletme Sermayesi

p. Yatırımın Yıllara Dağılımı

13. PROJENİN FİNANSMANI

a. Finansman Kaynakları ve Koşulları

b. Finansman Maliyeti

c. Finansman Planı

14. FİNANSAL ANALİZ

a. Finansal Tablolar ve Likidite Analizi

b. İndirgenmiş Nakit Akım Tablosu

c. Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)

d. Başabaş Noktası Analizi

15. EKONOMİK ANALİZ

a. Ekonomik Maliyetler

b. Ekonomik Faydalar

c. Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)

d. Maliyet Etkinlik Analizi (karşılaştırmalı birim üretim ve yatırım maliyeti)

e. Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (katma değer etkisi vb.)

f. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

16. SOSYAL ANALİZ

a. Sosyal Fayda-Maliyet Analizi

b. Sosyo-Kültürel Analiz (katılımcılık, cinsiyet etkisi vb.)

c. Projenin Diğer Sosyal Etkileri

17. RİSK ANALİZİ

 

Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/kobi-teknoyatirim/Fizibilite_Raporu_Format%C4%B1.pdf