GÜNÜMÜZ İKİZ DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIM YAPMA VE 5. BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DÖNEMİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

Güncelleme Tarihi; 21/07/2023

 

 

20.04.2023 gün ve 32169 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Madde 17’de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

“Öncelikli yatırım konuları

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

 

h) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik: RG-28/2/2019-30700)(Değişik: RG-20/4/2023-32169) TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ya da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

(ee) (Ek: RG-20/4/2023-32169) Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.

(ff) (Ek: RG-20/4/2023-32169) Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.”

 

Yukarıdaki değişikliklerle ikiz dijital ve yeşil dönüşüm yatırımları öncesinde TÜBİTAK yada KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi başarı çıktısı olmadan doğrudan Sanayi Bakanlığına başvurularak aşağıdaki 5. Bölge Yatırım Teşviklerinden faydalanabileceklerdir:

  1. Gümrük vergisi muafiyeti (3. Ülkelerden ithalatta gümrük vergisi muafiyeti sağlar).
  2. KDV istisnası (Yurtiçi ve yurtdışı alımlarda KDV ödenmez)
  3. Sigorta primi işveren hissesi desteği, (Yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 7 yıl için Bakanlık bütçesinden karşılanır).
  4. Yatırım yeri tahsisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilmektedir.
  5. Faiz ve kar payı desteği, En az bir yıl vadeli yatırım kredileri için ödenecek faiz veya kar payının Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı karşılanmaktadır.
  6. Vergi indirimi, (Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi Kurumlar Vergisi indiriminden yararlanılır).

 

KIRKLARELİ örneği ile Görselleştirme deneyimi;

 

İl: KIRKLARELİ

Yatırım Tutarı: 30.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2023 /30.09.2025

Yatırıma Katkı Oranı: %40

Kurumlar vergisi indirim oranı: %80

2023 yılındaki kurum kazancı: 500.000 TL olduğunu varsayalım

 

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 12.000.000 (30.000.000X0,40) TL

2023 yılı için Hesaplanan Kurumlar Vergisi: 500.000 X 0.25 = 125.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi: 500.000 X 0.25X 0.20 = 25.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi: 115.000 – 23.000 = 100.000 TL

 

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen vergiler 12.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanarak, bu meblağ şirketin bünyesinde kalıyor.

Not : Bu ana desteklerin yanında diğer mevzuattan kaynaklanan, damga vergisi muafiyeti, kaynak kullanımı destekleme fonu, geçici emlak vergisi muafiyeti, bina inşaat harcı istisnası, nakit sermaye indiriminde oranın %25 daha fazla uygulanması gibi desteklerde bulunmaktadır. Yatırım teşvik mevzuatı hakkında genel açıklamalar ile ilgili  kaynak makale : http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/bulentficici/001/