SAĞLANAN DESTEKLERLE ÜLKEMİZİN YAZILIM İHRACATINI MUTLAKA ARTIRMALIYIZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

23/08/2023

 

 

Türkiye’nin 2021 yılı toplam ihracatı 225 milyar 368 milyon dolar iken Hindistan’ın ABD ve AB firmalarına yaptığı yazılımlardan elde ettiği yıllık gelir aynı yıl  156.7 milyar dolar civarındadır. Hindistan sadece yazılım geliri elde etmekle kalmıyor, ayrıca batılı firmaların birçok bilgisine sahip olduğu için kendisine bu firmaları bağımlı hale getirerek, kontrolü eline geçirmektedir.

 

Hindistan’ın 2075 yılında reel GSYİH’nın 52.5 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamla dünya sıralamasında ABD’nin önünde, 1. sıradaki Çin’den sonra 2.sırada olacağı tahmin ediliyor.

https://lnkd.in/djQNrzUX

https://lnkd.in/d7k6Ycqb

 

Yazılım İhracatına Destekler

-20 Nisan 2022 tarih 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı Hakkında Karar” ve 5 Mayıs 2022 tarihinde “5447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” yürürlüğe girmiştir.

 

Karar:

https://ticaret.gov.tr/data/6267dea513b8760630800318/5447%20say%C4%B1l%C4%B1%20Karar-20.04.2022%20tarihli%20ve%2031815%20say%C4%B1l%C4%B1%20Resmi%20Gazete.pdf

 

Genelge: 

https://ticaret.gov.tr/data/6267e9a013b8760630800333/5447%20UUEG.pdf

 

 

Alt Sektörler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları sunulan desteklerden faydalanabilir.

 

YAZILIM ŞİRKETLERİNE YURTDIŞI HİZMET VE FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN SAĞLANAN BELLİ BAŞLI DESTEKLER İLGİLİ KARAR VE GENELGE MADDELERİYLE AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

Not: Ödemelerinin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde (bireysel fuar katılımı desteğinde fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde, tescil ve belgelendirmede belgenin düzenleme tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde) bu kuruma  yapılır.

– Yurt dışındaki kişi ve kurumlara Türkiye’den verilen yazılım, veri saklama, veri işleme, veri analizi hizmetlerinden elde edilen kazançların %50’si vergi matrahından indirilir. http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/mehmetduman/018/

 

Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Koruma Desteği:

(Karar MADDE 5- 1) Şirketin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent /fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin Genelgede belirtilen giderleri,

Destek Oranı: %60

Destek tutarı (yıllık en fazla): 600.000 TL

Destek Süresi (en fazla): 5 yıl

 

Genelge MADDE 13- (1) Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent /fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına yönelik

 1. Marka/patent/tescil bürosu hizmetleri giderleri,
 2. Ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkının o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, incelemeye yönelik zorunlu giderler,
 3. Ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkının yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderleri,
 4. Tescil yenileme giderleri

desteklenir.

 

Belgelendirme Desteği:

(Karar MADDE 7-1) Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderleri

Destek Oranı: %60

Destek Tutarı (yıllık en fazla): 600.000 TL

Destek süresi (en fazla): 5 yıl

 

Genelge MADDE 15- (1) Belgelendirme Desteği kapsamında Desteklenen Belge / Sertifika / Akreditasyonlar Listesi’nde yer alan belge / sertifika / akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 1. Alım ve yenileme giderleri
 2. Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 3. Belgelendirme tetkik giderleri
 4. Belge kullanım ücretleri
 5. Zorunlu kayıt ücretleri
 6. Gözetim giderleri
 7. Yenileme giderleri
 8. Test/analiz giderleri

 

Yurt Dışı Arama Desteği:

(Karar MADDE 8-1) Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik Genelgede belirtilen iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri

Destek Oranı: %60

Destek Tutarı (yıllık): 300.000 TL

Destek Süresi (en fazla): 5 yıl

 

Genelge MADDE 16- (1) Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere Desteklenen Arama Siteleri Listesi’nde yer alan platformlar üzerinden gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri.

 

Hizmet Pazarlamaya Yönelik e-ticaret Site ve Platformlar ile Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği:

(Karar Madde 9- 1) Şirketlerin hizmet ürünlerini pazarlamalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri,

Destek Oranı: %60

Destek Tutarı (yıllık en fazla): 48.000 TL (e-ticaret sitesi veya platform başına)

Destek Süresi (en fazla): 5 yıl

 

Genelge Madde 17- (1) Desteklenen e-ticaret site ve platformlar – Uluslararası Kuruluşlar Listesi’nde yer alan site ve platformlara üyelik giderleri desteklenir.

 

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği:

 (Karar Madde 10- 1) Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda en fazla 5 adet personelin aylık brüt ücretleri,

Destek Oranı: %50

Destek Tutarı (yıllık en fazla): 300.000 TL (personel başına)

Destek Süresi (en fazla): 5 yıl

(Yeni mezun mühendis istihdamının teşvik edilmesine yönelik olarak, bu madde kapsamında son 1 yıl içerisinde üniversitelerin Genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde destek oranı %60)

 

Genelge MADDE 18-(1) Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere ilk defa istihdam edilecek personelin aylık brüt ücreti desteklenir. Halihazırda şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yer alan personelinin istihdam giderleri desteklenmez.

(2) Destek ön onay başvuruları, istihdamın başlatılmasından önce “Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-Geliştirme1)” ile birlikte KEP üzerinden Hizmet İhracatçılar Birliği’ne yapılır.

(3) Bu madde kapsamında istihdam edilen personelin Türkiye’deki veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren Mühendislik bölümlerinden mezun olması gerekir. Diploma tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde aşağıda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olan personel için destek oranı %60 olarak uygulanır.

 1. Bilgisayar Mühendisliği,
 2. Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
 3. Elektrik – Elektronik Mühendisliği,
 4. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
 5. Yazılım Mühendisliği,
 6. Endüstri Mühendisliği,
 7. Makine Mühendisliği,
 8. Telekomünikasyon Mühendisliği,
 9. Yapay Zekâ Mühendisliği,
 10. Veri Mühendisliği,

(4) Destek ödeme başvuruları, “ Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği Destek Ödeme Belgeleri Başvuru Belgeleri (EK-Geliştirme2)” ile birlikte yazılım, mobil uygulama, dijital oyunun hazırlanarak uluslararası tüketiciye sunulmasını müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde KEP üzerinden Hizmet İhracatçıları Birliği’ne yapılır.

(5) İstihdam desteği başlangıcı olarak ön onay başvuru tarihinden sonra yapılan istihdam başlangıcı tarihi esas alınır.

(6) Desteğe konu yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık ve hizmet platformu veya dijital oyunların yabancı dilin yanı sıra Türkçe sürümümün de olması durumunda geliştirme giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

(7) Yıllık destek tutarı limitine ilişkin süre başlangıcının hesaplanmasında ilk destek başvurusunda yer alan en eski tarihli ödeme belgesi tarihi esas alınır. Bu tarihten önce yapılan harcamalar değerlendirmeye alınmaz.

(8) Toplam süre başlangıcının hesaplanmasında ilk destek başvurusunda yer alan en eski tarihli ödeme belgesi tarihi esas alınır. Ödeme belgesi tarihinin bu dönem dışında yer aldığı harcamalar değerlendirmeye alınmaz.

(9) İstihdamı desteklenen personelin brüt ücreti, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan desteklerden yararlandırılmaz. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında tam veya kısmi zamanlı olarak teşviklerden yararlanan personel giderleri net ücret üzerinden desteklenir.

(10) Bu madde kapsamında yer alan destekten yararlanacak olan şirketlerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen kuruluş tarihi üzerinden en az 1 (bir) yıl geçmesi ve bilişim sektörlerini içerir 250.000 TL son yıl satış gelirine sahip olması gerekir.

(11) Bu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen satış geliri her takvim yılı başında bir önceki yılın yıllık (Ortalama TÜFE + Ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında artırılarak güncellenir.

 

Kiralama Desteği:

 (Karar Madde 11-1) Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmesine yönelik olarak kiralayacakları test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve Genelgede belirtilen diğer teçhizat giderleri

Destek oranı: %50

Destek Tutarı (yıllık en fazla): 600.000 TL

Destek Süresi (en fazla): 5 yıl

(2) Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık platformu veya dijital oyun geliştiren şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler

Destek oranı: %60

Destek Tutarı (yıllık en fazla): 600.000 TL

Destek Süresi (en fazla): 5 yıl

(Bu destek kapsamında satın alınacak, kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda %10 hibe oranı ilavesi)

 

Genelge MADDE 19- (1) Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirmelerine yönelik olarak aşağıda belirtilen kiralama ve kullanım giderleri desteklenir.

 1. Test Merkezi,
 2. Simülatör,
 3. Robotik teçhizat,
 4. Endüstriyel ekipman,
 5. Teçhizat, donanım

(2) Destek ön onay başvuruları, kiralamanın başlamasından en az 1 (bir) ay önce Kiralama Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-Kiralama1) ile birlikte KEP üzerinden Genel Müdürlüğe yapılır.

(3) Verilen ön onaya ilişkin revize yapılmasına yönelik başvurulur, kiralamanın başlamasından en az 15 (onbeş) gün önce ilgili başvuru belgelerinin revize edilmesi suretiyle KEP üzerinden Genel Müdürlüğe yapılır. Bahsi geçen süre içinde yapılmayan ön onay revize başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(4) Faaliyet sonrasında faaliyet ilişkin Kiralama Desteği Gerçekleşme Raporları (EK-Kiralama2) KEP üzerinden Genel Müdürlüğe iletilir.

………………..

(8) Bu maddede yer alan destekler kapsamında kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına %10 ilave edilir. Söz konusu kiralamaya yönelik olarak Devlet Malzeme Ofisi Kataloğu’ndan yararlanılabilir.

(https://www.dmo.gov.tr/TeknoKatalog/Arama)

 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

(Karar MADDE 14- 1) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri şirketler için,

Destek Oranı: %60

Destek Tutarı (yıllık): 4.800.000 TL. (yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına)

Destek Süresi (en fazla): 5 yıl

 

Genelge MADDE 33- (1) Şirketlerin, geliştirdikleri yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Analiz Faaliyetleri Listesi (EK-Pazarlama)’nde yer alan giderler desteklenir.

(2) Şirketlerin yıllık 5 (beş) adetten fazla yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformuna ilişkin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunması halinde, 5 (beş) adet üzerindeki her bir yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık ve hizmet platformu için destek üst limiti tutarı %50 uygulanır.

……….

(12) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur.

(13) Destek kapsamındaki prodüksiyon harcamalarında, prodüksiyon konu tanıtımların Türkiye pazarına yönelik olarak da kullanılması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

 

Yurt Dışı Birim Desteği:

(Karar MADDE 22-1) Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılmasına ve işletilmesine yönelik Genelgede belirtilen brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon ve hizmet giderleri her bir birim başına

Destek Oranı: %60

Destek Tutarı (yıllık): 1.440.000 TL

Destek Süresi (en fazla): 5 yıl

 

Genelge MADDE 43- (1) Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılmasına ve işletilmesine yönelik,

a) Brüt kiralama giderleri,

b) Kullanım hakkı giderleri, komisyon giderleri, hizmet giderleri

desteklenir.

………..

(3) Birimin destek kapsamına alınması için birime ilişkin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinden onay alınması gerekir. Ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda birimin destek kapsamına alınmasından Genel Müdürlük yetkilidir